Doxylin

Actavis


Lavdosert tetrasyklin.

J01A A02 (Doksysyklin)TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Doksysyklinmonohydrat tilsv. doksysyklin 100 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydia, mycoplasma, spiroketer, rickettsier og Actinomyces.

Dosering

Avhengig av infeksjonens art. Overskrides anbefalt dosering kan det medføre økt frekvens av bivirkninger. Enhver behandling bør fortsette 1-2 døgn etter symptom-/feberfrihet.
Voksne og ungdom ≥12 år: 1. døgn 2 tabletter (200 mg, fordelt på 1 eller 2 doser), etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 1 tablett (100 mg) pr. døgn. Ved mer alvorlige infeksjoner kan 2 tabletter gis pr. døgn under hele behandlingstiden.
Barn 8-11 år: Bruk ved akutte infeksjoner skal være nøye begrunnet i situasjoner der andre legemidler ikke er tilgjengelige, ikke antas å være effektive eller er kontraindiserte. Barn ≤45 kg: 4,4 mg/kg 1. døgn (fordelt på 1 eller 2 doser) og 2,2 mg/kg de følgende døgn (fordelt på 1 eller 2 doser). Ved mer alvorlige infeksjoner bør det gis opp til 4,4 mg/kg under hele behandlingstiden. Barn >45 kg: Dosering som for voksne.
Barn <8 år: Bør ikke gis pga. risiko for misfarging av tenner (se Forsiktighetsregler).
Spesielle infeksjoner: Chlamydia uretritt: 100 mg 2 ganger daglig i 7 dager eller 200 mg 1 gang daglig i 7 dager. Chlamydia salpingitt: 100 mg 2 ganger daglig i 10 dager. Ureaplasma urealyticum (T-mykoplasma) infeksjoner: 100 mg 2 ganger daglig i 4 uker (også partner).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved langvarig behandling bør serumkonsentrasjonen følges og dosejustering vurderes. Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør reduseres ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke i sittende eller stående stilling. Skal ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium, jernpreparater eller antacida (se Interaksjoner). Svelges hele. Kan ev. slemmes opp/røres ut i et glass vann for å redusere risikoen for etseskader i øsofagus. Alt innholdet skal da svelges. Kan deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre tetrasykliner. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og DRESS (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer) er rapportert. Dersom slike hudreaksjoner oppstår skal doksysyklin seponeres øyeblikkelig og nødvendig behandling initieres. Jarisch-Herxheimer-reaksjon: Kan oppstå kort tid etter oppstart ved spiroketinfeksjon. Pasienten bør informeres om at dette vanligvis er en selvbegrensende konsekvens av antibiotikabehandlingen. Myasthenia gravis: Forsiktighet bør utvises pga. risiko for svak nevromuskulær blokade. Leversykdom og alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet bør utvises. Soling: Forsiktighet tilrådes under og opptil 2 uker etter avsluttet behandling pga. økt mulighet for fotosensibilitet. Benign intrakraniell hypertensjon: Rapportert hos ungdom og voksne. Tilstanden forsvant raskt ved seponering. Øsofagitt og ulcerasjon i øsofagus: Er rapportert, primært hos pasienter som inntok legemidlet rett før sengetid eller med for lite væske. Pediatrisk populasjon: Bruk under tannutvikling (siste halvdel av graviditeten, spedbarn og barn <8 år) kan gi permanent misfarging av tenner (gul-grå-brun). Mer vanlig ved langtidsbruk, men er også sett ved gjentatte korte behandlinger. Emaljehypoplasi er også rapportert. Skal kun brukes dersom mulige fordeler forventes å veie opp for risikoen ved alvorlige eller livstruende tilstander (f.eks. Rocky Mountain-flekkfeber), og kun når det ikke finnes annen adekvat behandling. For barn 8-11 år er permanent misfarging sjelden, men bruk skal likevel begrenses, se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antacida eller andre legemidler (f.eks. didanosin tabletter) som inneholder to- og treverdige kationer som jern, aluminium, magnesium og kalsium gir nedsatt absorpsjon av tetrasykliner, og samtidig bruk bør unngås. Peroralt jern eller kalsium kan ev. gis med 3 timers mellomrom. Ved langtidsbehandling er det vist at tetrasykliner hemmer protrombinaktiviteten, og dosereduksjon av antikoagulanter kan være nødvendig. Langtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin og karbamazepin reduserer doksysyklins halveringstid. Doksysyklin bør doseres 2 ganger pr. døgn ved samtidig bruk. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner. Rifampicin kan redusere plasmakonsentrasjonen av doksysyklin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Skal ikke brukes av gravide. Kan gi irreversible tannskader og inkorporeres i beinvev hos fosteret. Gravide er særlig følsomme for tetrasyklinindusert leverskade ved høye doser. Risiko for andre misdannelser kan heller ikke utelukkes.
Amming: Utskilles i morsmelk. Risiko for påvirkning av barnet. Bør ikke brukes under amming (se Kontraindikasjoner).

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Relativt lav akutt toksisitet.
Behandling: Ventrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt.

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Liten påvirkning av måltider (melkeprodukter). Cmax nås i løpet av ca. 3 timer.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Vd: 0,75 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 16-18 timer ved engangsdosering, økende til ca. 22 timer etter gjentatt dosering. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Etter ca. 1/2 time.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Doxylin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 10 stk. (blister)
455949
Blå resept
Byttegruppe
63,80 C
15 stk. (blister)
455956
Blå resept
Byttegruppe
77,50 C
20 stk. (blister)
012621
Blå resept
Byttegruppe
91,30 C
30 stk. (blister)
455972
Blå resept
Byttegruppe
118,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.10.2020