Doxylin

Actavis

Lavdosert tetrasyklin.

ATC-nr.: J01A A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Doksysyklinmonohydrat tilsv. doksysyklin 100 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av tetrasyklinfølsomme aerobe og anaerobe grampositive og gramnegative mikroorganismer, chlamydia, mycoplasma, spiroketer, rickettsier og Actinomyces.

Dosering

Avhengig av infeksjonens art. Overskrides anbefalt dosering kan det medføre økt frekvens av bivirkninger. Enhver behandling bør fortsette 1-2 døgn etter symptom-/feberfrihet.
Voksne og ungdom ≥12 år: 1. døgn 2 tabletter (200 mg, fordelt på 1 eller 2 doser), etterfulgt av en vedlikeholdsdose på 1 tablett (100 mg) pr. døgn. Ved mer alvorlige infeksjoner kan 2 tabletter gis pr. døgn under hele behandlingstiden.
Barn 8-11 år: Bruk ved akutte infeksjoner skal være nøye begrunnet i situasjoner der andre legemidler ikke er tilgjengelige, ikke antas å være effektive eller er kontraindiserte. Barn ≤45 kg: 4,4 mg/kg 1. døgn (fordelt på 1 eller 2 doser) og 2,2 mg/kg de følgende døgn (fordelt på 1 eller 2 doser). Ved mer alvorlige infeksjoner bør det gis opp til 4,4 mg/kg under hele behandlingstiden. Barn >45 kg: Dosering som for voksne.
Barn <8 år: Bør ikke gis pga. risiko for misfarging av tenner (se Forsiktighetsregler).
Spesielle infeksjoner: Chlamydia uretritt: 100 mg 2 ganger daglig i 7 dager eller 200 mg 1 gang daglig i 7 dager. Chlamydia salpingitt: 100 mg 2 ganger daglig i 10 dager. Ureaplasma urealyticum (T-mykoplasma) infeksjoner: 100 mg 2 ganger daglig i 4 uker (også partner).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved langvarig behandling bør serumkonsentrasjonen følges og dosejustering vurderes. Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør reduseres ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Bør tas til et lett måltid og med rikelig drikke i sittende eller stående stilling. Skal ikke tas sammen med mat og drikke som inneholder kalsium, jernpreparater eller antacida (se Interaksjoner). Svelges hele. Kan ev. slemmes opp/røres ut i et glass vann for å redusere risikoen for etseskader i øsofagus. Alt innholdet skal da svelges. Kan deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre tetrasykliner. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og DRESS (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer) er rapportert. Dersom slike hudreaksjoner oppstår skal doksysyklin seponeres øyeblikkelig og nødvendig behandling initieres. Jarisch-Herxheimer-reaksjon: Kan oppstå kort tid etter oppstart ved spiroketinfeksjon. Pasienten bør informeres om at dette vanligvis er en selvbegrensende konsekvens av antibiotikabehandlingen. Myasthenia gravis: Forsiktighet bør utvises pga. risiko for svak nevromuskulær blokade. Leversykdom og alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet bør utvises. Soling: Forsiktighet tilrådes under og opptil 2 uker etter avsluttet behandling pga. økt mulighet for fotosensibilitet. Benign intrakraniell hypertensjon: Rapportert hos ungdom og voksne. Tilstanden forsvant raskt ved seponering. Øsofagitt og ulcerasjon i øsofagus: Er rapportert, primært hos pasienter som inntok legemidlet rett før sengetid eller med for lite væske. Pediatrisk populasjon: Bruk under tannutvikling (siste halvdel av graviditeten, spedbarn og barn <8 år) kan gi permanent misfarging av tenner (gul-grå-brun). Mer vanlig ved langtidsbruk, men er også sett ved gjentatte korte behandlinger. Emaljehypoplasi er også rapportert. Skal kun brukes dersom mulige fordeler forventes å veie opp for risikoen ved alvorlige eller livstruende tilstander (f.eks. Rocky Mountain-flekkfeber), og kun når det ikke finnes annen adekvat behandling. For barn 8-11 år er permanent misfarging sjelden, men bruk skal likevel begrenses, se Dosering.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01A A02
Antacida eller andre legemidler (f.eks. didanosin tabletter) som inneholder to- og treverdige kationer som jern, aluminium, magnesium og kalsium gir nedsatt absorpsjon av tetrasykliner, og samtidig bruk bør unngås. Peroralt jern eller kalsium kan ev. gis med 3 timers mellomrom. Ved langtidsbehandling er det vist at tetrasykliner hemmer protrombinaktiviteten, og dosereduksjon av antikoagulanter kan være nødvendig. Langtidsbehandling med fenobarbital, fenytoin og karbamazepin reduserer doksysyklins halveringstid. Doksysyklin bør doseres 2 ganger pr. døgn ved samtidig bruk. Probenecid hemmer tubulær sekresjon av tetrasykliner. Rifampicin kan redusere plasmakonsentrasjonen av doksysyklin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Skal ikke brukes av gravide. Kan gi irreversible tannskader og inkorporeres i beinvev hos fosteret. Gravide er særlig følsomme for tetrasyklinindusert leverskade ved høye doser. Risiko for andre misdannelser kan heller ikke utelukkes.
Amming: Utskilles i morsmelk. Risiko for påvirkning av barnet. Bør ikke brukes under amming (se Kontraindikasjoner).
Doksysyklin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneEosinofili, hemolytisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAnoreksi, brekning, diaré, kvalme
SjeldneGlossitt, stomatitt
Ukjent frekvensDyspepsi, hårete tunge, misfarging av tenner, øsofagitt, øsofagusulcer
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneErythema multiforme, fotoonykolyse, mukokutant syndrom
Ukjent frekvensUtslett inkl. makulopapuløst og erytematøst utslett, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS).
Immunsystemet
Mindre vanligeFotosensitivitet
SjeldneOverfølsomhetsreaksjon, urticaria
Ukjent frekvensAngioødem, Jarisch-Herxheimer-reaksjon
Infeksiøse
SjeldneProktitt, pseudomembranøs kolitt, vaginitt
Oppvekst av resistente mikroorganismer.
Lever/galle
Ukjent frekvensGulsott, hepatitt
Levertoksisitet med forbigående økning i leverfunksjonstester.
Nevrologiske
SjeldneBenign intrakraniell trykkstigning
Ukjent frekvensHodepine
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAnoreksi, brekning, diaré, kvalme
Mindre vanlige
HudUtslett
ImmunsystemetFotosensitivitet
Sjeldne
Blod/lymfeEosinofili, hemolytisk anemi, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleGlossitt, stomatitt
HudErythema multiforme, fotoonykolyse, mukokutant syndrom
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon, urticaria
InfeksiøseProktitt, pseudomembranøs kolitt, vaginitt
Oppvekst av resistente mikroorganismer.
NevrologiskeBenign intrakraniell trykkstigning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDyspepsi, hårete tunge, misfarging av tenner, øsofagitt, øsofagusulcer
HudUtslett inkl. makulopapuløst og erytematøst utslett, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS).
ImmunsystemetAngioødem, Jarisch-Herxheimer-reaksjon
Lever/galleGulsott, hepatitt
Levertoksisitet med forbigående økning i leverfunksjonstester.
NevrologiskeHodepine

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Relativt lav akutt toksisitet.
Behandling: Ventrikkeltømming, aktivt kull. Dialyse kan vurderes ved massiv overdosering og nyresvikt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For tetrasykliner J01A

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum.
Virkningsmekanisme: Bakteriostatisk effekt ved hemming av mikroorganismenes proteinsyntese.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Liten påvirkning av måltider (melkeprodukter). Cmax nås i løpet av ca. 3 timer.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Vd: 0,75 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 16-18 timer ved engangsdosering, økende til ca. 22 timer etter gjentatt dosering. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Etter ca. 1/2 time.

Sist endret: 18.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.10.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Doxylin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg10 stk. (blister)
455949
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
63,80C
15 stk. (blister)
455956
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
77,50C
20 stk. (blister)
012621
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
91,30C
30 stk. (blister)
455972
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
118,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aerob: I nærvær av oksygen. Innen medisinen angir ordet oftest en egenskap hos bakterier som innebærer at de krever oksygen i sitt nærmiljø for å kunne overleve. Det motsatte er ordet anaerob.

anaerob: Betyr oksygenfri. I medisinen er ordet oftest en karakteristikk av bakterier, som innebærer at de kan leve selv om det ikke er oksygen i miljøet deres. Det motsatte er aerob.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

chlamydia (klamydia): Slekt av bakteriearter hvorav tre forårsaker sykdom hos mennesker. Chlamydia pneumoniae forårsaker en lungebetennelse som kalles Twar, mens Chlamydia psittaci som vanligvis spres via fugler, gir en type lungebetennelse som kalles papegøyesyke. Chlamydia trachomatis kan smitte ved seksuell omgang og forårsaker sykdom i underlivet som ubehandlet kan føre til sterilitet. Chlamydia trachomatis kan også forårsake trakom; en type øyeinfeksjon.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

øsofagus: Spiserør