Cytarabin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Cytostatikum, pyrimidinnukleosidanalog.

L01B C01 (Cytarabin)INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Cytarabin 100 mg, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH 7-9,5. Osmolaritet: 250-400 mOsmol/liter.


Indikasjoner

Cytostatikum. Til induksjon av remisjon ved akutt myelogen leukemi hos voksne, og til annen akutt leukemi hos voksne og barn.

Dosering

Kun lege med erfaring innen kjemoterapi mot kreft skal bruke cytarabin. Bare generelle anbefalinger kan gis, da akutt leukemi nesten utelukkende behandles med kombinasjoner av cytostatika. Doseringsanbefalinger kan konverteres fra kroppsvektrelaterte til kroppsoverflaterelaterte ved bruk av nomogrammer.
Induksjon av remisjon hos voksne: Kontinuerlig behandling: a) 2 mg/kg/dag injiseres raskt. Gis i 10 dager. Blodcelletellinger skal utføres daglig. Dersom ingen antileukemisk effekt eller tilsynelatende toksisitet sees, økes dosen til 4 mg/kg/dag og opprettholdes inntil åpenbar terapeutisk respons eller toksisitet. Nesten alle pasienter opplever toksisitet ved disse dosene. b) 0,5-1 mg/kg/dag kan gis som infusjon på inntil 24 timers varighet. Resultatene fra 1-timers infusjoner er tilfredsstillende hos de fleste pasienter. Etter 10 dager kan startdosen økes til 2 mg/kg/dag, avhengig av toksisitet. Fortsett inntil toksisitet eller remisjon. Intermitterende behandling: 3-5 mg/kg/dag gis i.v. hver dag i 5 påfølgende dager. Etter en hvileperiode på 2-9 dager gis en ytterligere kur. Fortsett inntil respons eller toksisitet oppstår. Bedring er sett etter 7-64 dager (gjennomsnittlig 28 dager). Hvis toksisitet eller remisjon ikke oppstår anbefales vanligvis forsiktig administrering av høyere doser. Vanligvis tolereres høyere doser bedre når de gis som rask i.v. injeksjon enn langsom infusjon. Denne forskjellen skyldes rask metabolisering av cytarabin og dermed kort virkningstid ved høy dose.
Vedlikeholdsbehandling hos voksne: Remisjon indusert av cytarabin eller andre legemidler, kan opprettholdes ved i.v. eller s.c. injeksjon av 1 mg/kg 1-2 ganger ukentlig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosen bør reduseres ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, se Forsiktighetsregler. Cytarabin kan dialyseres og bør derfor ikke gis rett før eller etter dialyse. Barn og ungdom: Barn ser ut til å tolerere høyere doser av cytarabin enn voksne, og når doseringsområdene er angitt, bør barn få den høyere dosen. Eldre: Ingen informasjon tyder på at dosejustering er nødvendig. Eldre tolererer imidlertid ikke legemiddeltoksisitet like godt som yngre pasienter, og spesiell oppmerksomhet bør derfor gis til legemiddelindusert leukocytopeni, trombocytopeni og anemi, med hensiktsmessig initiering av støttende behandling ved behov.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Fortynnet oppløsning skal være klar, fargeløs og fri for synlige partikler. Preparatet kan fortynnes med sterilt vann til injeksjonsvæsker, glukose infusjonsvæske 50 mg/ml (5%) eller natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml (0,9%). Fysisk-kjemisk stabilitet er vist i konsentrasjonsområdet 0,04-4 mg/ml. Dersom utkrystallisering sees som resultat av oppbevaring ved lave temperaturer, løses krystallene opp ved å varme opp til 55°C, ikke lenger enn i 30 minutter, og riste til krystallene er oppløst. Oppløsningen avkjøles til romtemperatur før bruk. For kontaminering og destruksjon, se pakningsvedlegg.
Administrering: Gis som i.v. infusjon eller injeksjon eller s.c. injeksjon. S.c. injeksjon tolereres vanligvis godt, og kan anbefales som vedlikeholdsbehandling. Skal ikke gis intratekalt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Cytarabinbehandling skal ikke vurderes hos pasienter med alvorlig benmargssuppresjon. Cytarabin skal ikke brukes til behandling av ikke-malign sykdom, med unntak av immunsuppresjon. Degenerativ og toksisk encefalopati, spesielt etter bruk av metotreksat eller behandling med ioniserende stråling.

Forsiktighetsregler

Hematologiske effekter: Cytarabin er en potent benmargshemmer. Effekten avhenger av dose og administreringsplan. Behandling bør startes med forsiktighet ved eksisterende legemiddelindusert benmargssuppresjon. Pasienter må få nøye medisinsk overvåkning, og ved induksjonsbehandling bør leukocytter, hemoglobin og blodplater telles daglig. Undersøkelser av benmargen bør utføres hyppig etter at blastceller har forsvunnet fra det perifere blodet. Viktigste toksiske effekt av cytarabin er benmargssuppresjon med leukopeni, trombocytopeni, anemi, megaloblastose og redusert antall retikulocytter. Mindre alvorlig toksisitet omfatter kvalme, oppkast, diaré og abdominalsmerter, oral sårdannelse og nedsatt leverfunksjon. Etter 5 dagers kontinuerlig infusjon eller akutte injeksjoner på 50-600 mg/m2, følger reduksjon av hvite blodceller et bifasisk forløp. Uavhengig av initialverdiene, dosenivået eller doseringsplan, forekommer en innledende nedgang i løpet av de første 24 timene, med nadir på dag 7-9, etterfulgt av en kort økning som når toppen rundt 12. dag. En andre og kraftigere nedgang når nadir ved dag 15-24. En rask økning til over baseline vil deretter forekomme i løpet av de neste 10 dagene. Nedsatt platetall er merkbart ved dag 5 med et bunnivå som inntreffer mellom dag 12-15. En rask økning til over baseline vil deretter forekomme i løpet av de neste 10 dagene. Utstyr bør være tilgjengelig for håndtering av komplikasjoner, muligens fatale, knyttet til benmargssuppresjon (infeksjon pga. granulocytopeni og annet nedsatt immunforsvar, og blødninger sekundært til trombocytopeni). Anafylaktiske reaksjoner har forekommet ved cytarabinbehandling. Anafylaksi som medførte akutt hjerte- og lungestans og som krevde gjenoppliving er rapportert. Dette oppsto umiddelbart etter i.v. administrering av cytarabin. Høydoseregimer: Alvorlig, og i noen tilfeller fatal, CNS-, gastrointestinal- og lungetoksisitet (ulikt det som er sett med konvensjonelle cytarabinbehandlingsregimer) er rapportert etter enkelte eksperimentelle cytarabinhøydoseregimer (2-3 g/m2). Disse reaksjonene omfatter reversibel korneal toksisitet, cerebral og cerebellar forstyrrelse (vanligvis reversibel), somnolens, kramper, alvorlig gastrointesinal ulcerasjon, inkl. pneumatosis intestinalis cystoides som fører til peritonitt, sepsis og leverabscesser, samt lungeødem. Cytarabin er karsinogent hos dyr. Muligheten for en tilsvarende effekt bør tas i betraktning ved utforming av langtidsbehandling for pasienten. Generelt: Cytarabinpasienter må overvåkes nøye. Hyppige tellinger av leukocytter, hemoglobin og blodplater er nødvendig. Seponer eller endre behandlingen dersom legemiddelindusert benmargsdepresjon medfører et blodplatetall på <50 000 eller et polymorfonukleært granulocyttall på <1000 pr. mm3. Antall produserte enheter i perifert blod kan fortsette å falle etter seponering, og kan nå de laveste verdiene etter en periode uten legemiddel på 12-24 dager. Hvis indisert, gjenopptas behandlingen når tydelige tegn på bedring av margen oppstår (i påfølgende benmargsundersøkelser). Pasienter som har et opphold i behandlingen inntil «normale» verdier i det perifere blodet er oppnådd, kan utelate kontrollene. Nevropati: Perifere motoriske og sensoriske nevropatier etter konsolidering med høye doser cytarabin, daunorubicin og asparaginase har oppstått hos voksne med akutt ikke-lymfocytisk leukemi. Pasienter som behandles med høye cytarabindoser bør observeres mht. nevropati, da endringer i doseringsregimet kan være nødvendig for å unngå irreversible nevrologiske forstyrrelser. Lunge: Alvorlig, og noen ganger fatal, lungetoksisitet, akutt lungesviktsyndrom (ARDS) og lungeødem har oppstått etter eksperimentelle cytarabin-høydoseregimer. Rask i.v. injeksjon: Når i.v. doser gis raskt, blir pasienten ofte kvalm og kan kaste opp i flere timer etterpå (problemet synes å være mindre alvorlig når legemidlet gis som infusjon). Konvensjonelle doseringsregimer: Abdominal ømhet (peritonitt) og guajak-positiv kolitt samtidig med nøytropeni og trombocytopeni er rapportert ved konvensjonelle cytarabindoser i kombinasjon med andre legemidler. Pasienter har respondert på medisinsk behandling uten kirurgi. Forsinket progressiv tiltagende paralyse som medfører død er rapportert hos barn med akutt myelogen leukemi etter intratekal og i.v. konvensjonelle cytarabindoser i kombinasjon med andre legemidler. Lever- og/eller nyrefunksjon: Human lever detoksifiserer tilsynelatende en betydelig andel av en administrert cytarabindose. Spesielt kan pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon ha høyere sannsynlighet for CNS-toksisitet etter høydosebehandling med cytarabin. Må derfor brukes med forsiktighet og med redusert dose ved dårlig leverfunksjon. Benmarg, lever- og nyrefunksjon bør kontrolleres regelmessig under behandling. Nevrologisk: Tilfeller av alvorlige nevrologiske bivirkninger som spenner fra hodepine til paralyse, koma og slaglignende episoder er rapportert hovedsakelig hos barn og ungdom som er gitt i.v. cytarabin i kombinasjon med intratekal metotreksat. Sikkerheten av dette legemidlet hos nyfødte er ikke undersøkt. Tumorlysesyndrom: Cytarabin kan indusere hyperurikemi sekundært til rask lyse av neoplastiske celler. Legen bør overvåke pasientens nivå av urinsyre i blodet og være forberedt på å bruke nødvendige støttende og farmakologiske tiltak for å kontrollere problemet. Pankreatitt: Tilfeller av pankreatitt er sett ved cytarabininnledning. Immunsuppressiv effekt/økt følsomhet overfor infeksjoner ved samtidig vaksinasjon: Se Interaksjoner. Høye doser: Risiko for CNS-bivirkninger er høyere hos pasienter som tidligere har hatt CNS-behandling som kjemoterapi intratekalt eller strålebehandling. Tilfeller av kardiomyopati med påfølgende død er rapportert etter eksperimentell behandling med høye doser cytarabin i kombinasjon med syklofosfamid når det har blitt brukt for å forberede benmargstransplantasjon. Dette kan være avhengig av doseringsregimet. Hjelpestoffer: Preparatet inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

5-fluorocytosin (5-FC): Bør ikke gis sammen med cytarabin da 5-FCs terapeutiske effekt oppheves. Digoksin: Reversible reduksjoner i plasmakonsentrasjoner av digoksin ved steady state og renal utskillelse av glykosid er sett hos pasienter som fikk betaacetyldigoksin og kjemoterapiregimer som inneholdt syklofosfamid, vinkristin og prednison med eller uten cytarabin eller prokarbazin. Gentamicin: En in vitro interaksjonsstudie mellom gentamicin og cytarabin har vist cytarabinrelatert antagonisme mot følsomhet for K. pneumonia-stammer. Hos pasienter som bruker cytarabin og som får behandling med gentamicin mot K. pneumoniainfeksjon, kan mangel på rask terapeutisk respons indikere behov for revurdering av antibakteriell behandling. Metotreksat: I.v. cytarabin gitt samtidig med intraketal metotreksat kan øke risikoen for alvorlige nevrologiske bivirkninger slik som hodepine, paralyse, koma og slaglignende episoder. Vaksiner: Administrering av levende eller svekkede vaksiner hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemoterapeutika, inkl. cytarabin, kan medføre alvorlige eller fatale infeksjoner. Vaksinasjon med levende vaksine bør unngås hos pasienter som får cytarabin. Inaktiverte vaksiner kan gis, men responsen på slike vaksiner kan være redusert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Cytarabin er kjent for å være teratogent hos enkelte dyrearter. Bruk hos kvinner som er eller som kan bli gravide, skal kun skje etter nøye vurdering av mulig nytte og risiko. Pga. potensiale for abnormaliteter ved behandling med cytostatika, spesielt i løpet av 1. trimester, skal pasienter under behandling som er eller kan bli gravide informeres om potensiell risiko for fosteret og tilrådelighet ift. å fortsette graviditeten. Det er en definitiv, men betydelig lavere risiko dersom behandlingen initieres i løpet av 2. eller 3. trimester. Selv om normale spedbarn har blitt født av pasienter som har vært behandlet i alle 3 trimester av svangerskapet, er det tilrådelig med oppfølging av disse nyfødte. Menn og kvinner må bruke sikker prevensjon under og i opptil 6 måneder etter behandling.
Amming: Cytarabin skal ikke gis til mødre som ammer. Ukjent om cytarabin skilles ut i human morsmelk. Ettersom mange legemidler skilles ut i human morsmelk, og pga. potensialet for alvorlige cytarabinbivirkninger hos diende barn, bør det tas en beslutning om amming skal opphøre eller om preparatet skal seponeres, tatt i betraktning viktigheten av preparatet for moren.
Fertilitet: Ingen formelle fertilitetsstudier er rapportert, men abnormiteter i sædhodet er sett etter cytarabinbehandling hos mus.

 

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene inkluderer kvalme, oppkast, diaré, feber, utslett, anoreksi, oral og anal inflammasjon eller sårdannelse, og unormal leverfunksjon.
Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Ettersom cytarabin er benmargssuppressivt, kan anemi, leukopeni, trombocytopeni, megaloblastisk anemi og redusert retikulocyttall forventes etter administrering. Alvorligheten av disse reaksjonene er avhengig av dosering og doseringsplan. Det kan forventes celleforandringer i benmargens morfologi og i perifere utstryk.
Infeksiøse og parasittære sykdommer: Virus-, bakterie-, sopp-, parasitt- eller saprofyttinfeksjoner hvor som helst i kroppen kan assosieres med bruk av cytarabin brukt alene eller i kombinasjon med andre immunsuppressiver, etter immunsuppressive doser som påvirker cellulær eller humoral immunitet. Disse infeksjonene kan være milde, men kan være alvorlige og noen ganger fatale.
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett: Cytarabinsyndrom er beskrevet (karakteriseres av feber, myalgi, skjelettsmerter, noen ganger brystsmerter, makulopapuløst utslett, konjunktivitt og malaise). Det inntreffer vanligvis 6-12 timer etter legemiddeladministrering. Kortikosteroider er vist å være gunstige ved behandling eller forebygging av dette syndromet. Dersom symptomene på syndromet er alvorlige nok til å berettige behandling, skal kortikosteroider overveies, samt fortsatt behandling med cytarabin.

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, benmargssvikt, leukopeni, megaloblastisk anemi, redusert retikulocyttall, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, anal inflammasjon, diaré, kvalme, oppkast, oral/anal ulcerasjon, stomatitt
Vanlige Dysfagi
Mindre vanlige Nekrotiserende kolitt, peritonitt, pneumatosis cystoides intestinalis
Ukjent frekvens Pankreatitt, øsofagitt, øsofagusulcer
Generelle
Svært vanlige Feber
Ukjent frekvens Brystsmerte, reaksjon på injeksjonsstedet (smerte og inflammasjonsubkutant injeksjonssted)
Hjerte
Svært sjeldne Arytmi
Ukjent frekvens Perikarditt
Hud
Svært vanlige Alopesi, utslett
Vanlige Hudsår
Svært sjeldne Nøytrofil ekkrin hidradenitt
Ukjent frekvens Fregner, kløe, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon (mild til alvorlig, i noen tilfeller fatal), pneumoni, sepsis
Ukjent frekvens Cellulitt på injeksjonsstedet, leverabscess
Kar
Ukjent frekvens Tromboflebitt
Lever/galle
Svært vanlige Unormal leverfunksjon
Ukjent frekvens Gulsott
Luftveier
Ukjent frekvens Dyspné, orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Cytarabinsyndrom
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine, nevritt, nevrotoksisitet, svimmelhet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Nedsatt nyrefunksjon, urinretensjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperurikemi
Ukjent frekvens Redusert appetitt
Undersøkelser
Svært vanlige Unormal benmargsbiopsi, unormalt blodutstryk
Øye
Ukjent frekvens Konjunktivitt (kan forekomme med utslett og kan være med blødning ved høydoseterapi)

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, benmargssvikt, leukopeni, megaloblastisk anemi, redusert retikulocyttall, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, anal inflammasjon, diaré, kvalme, oppkast, oral/anal ulcerasjon, stomatitt
Generelle Feber
Hud Alopesi, utslett
Infeksiøse Infeksjon (mild til alvorlig, i noen tilfeller fatal), pneumoni, sepsis
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Muskel-skjelettsystemet Cytarabinsyndrom
Undersøkelser Unormal benmargsbiopsi, unormalt blodutstryk
Vanlige
Gastrointestinale Dysfagi
Hud Hudsår
Stoffskifte/ernæring Hyperurikemi
Mindre vanlige
Gastrointestinale Nekrotiserende kolitt, peritonitt, pneumatosis cystoides intestinalis
Svært sjeldne
Hjerte Arytmi
Hud Nøytrofil ekkrin hidradenitt
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Pankreatitt, øsofagitt, øsofagusulcer
Generelle Brystsmerte, reaksjon på injeksjonsstedet (smerte og inflammasjonsubkutant injeksjonssted)
Hjerte Perikarditt
Hud Fregner, kløe, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, urticaria
Immunsystemet Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse Cellulitt på injeksjonsstedet, leverabscess
Kar Tromboflebitt
Lever/galle Gulsott
Luftveier Dyspné, orofaryngeal smerte
Nevrologiske Hodepine, nevritt, nevrotoksisitet, svimmelhet
Nyre/urinveier Nedsatt nyrefunksjon, urinretensjon
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Øye Konjunktivitt (kan forekomme med utslett og kan være med blødning ved høydoseterapi)

Sett ved høye doser

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Nekrotiserende kolitt
Ukjent frekvens Gastrointestinal nekrose, gastrointestinale sår, peritonitt, pneumatosis intestinalis
Hjerte
Ukjent frekvens Kardiomyopati (inkl. død)
Hud
Vanlige Hudeksfoliasjon
Infeksiøse
Ukjent frekvens Leverabscess, sepsis
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Amenoré, azoospermi
Lever/galle
Ukjent frekvens Hyperbilirubinemi, leverskade
Luftveier
Svært vanlige Akutt lungesviktsyndrom, lungeødem
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Rabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanlige Hjerneforstyrrelser, lillehjerneforstyrrelser, somnolens
Ukjent frekvens Koma, krampeanfall, perifer motorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati
Psykiske
Ukjent frekvens Personlighetsforandring (sett i forbindelse forstyrrelser på hjernen og lillehjernen)
Øye
Svært vanlige Korneaforstyrrelser

Sett ved høye doser

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Luftveier Akutt lungesviktsyndrom, lungeødem
Nevrologiske Hjerneforstyrrelser, lillehjerneforstyrrelser, somnolens
Øye Korneaforstyrrelser
Vanlige
Gastrointestinale Nekrotiserende kolitt
Hud Hudeksfoliasjon
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Gastrointestinal nekrose, gastrointestinale sår, peritonitt, pneumatosis intestinalis
Hjerte Kardiomyopati (inkl. død)
Infeksiøse Leverabscess, sepsis
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, azoospermi
Lever/galle Hyperbilirubinemi, leverskade
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Nevrologiske Koma, krampeanfall, perifer motorisk nevropati, perifer sensorisk nevropati
Psykiske Personlighetsforandring (sett i forbindelse forstyrrelser på hjernen og lillehjernen)

Sett ved intratekal bruk

Cytarabin er ikke anbefalt for intratekal bruk. Imidlertid er følgende bivirkninger sett: Benmargssuppresjon, kvalme, oppkast. I noen tilfeller er alvorlig ryggmargstoksisitet som også har ført til kvadriplegi og paralyse, nekrotiserende encefalopati, med eller uten krampeanfall, blindhet og andre isolerte nevrotoksisiteter, sett.

Sett ved intratekal bruk

Cytarabin er ikke anbefalt for intratekal bruk. Imidlertid er følgende bivirkninger sett: Benmargssuppresjon, kvalme, oppkast. I noen tilfeller er alvorlig ryggmargstoksisitet som også har ført til kvadriplegi og paralyse, nekrotiserende encefalopati, med eller uten krampeanfall, blindhet og andre isolerte nevrotoksisiteter, sett.
Andre bivirkninger: Diffus interstitiell pneumonitt uten klar årsak som kan ha vært relatert til cytarabin ble sett hos pasienter som ble behandlet med eksperimentelle intermitterende doser med cytarabin (1 g/m2) med og uten andre kjemoterapeutika (meta-AMSA, daunorubicin, VP-16). Et syndrom med plutselig pustebesvær, som raskt utvikler seg til lungeødem og et radiografisk uttrykt kardiomegali er sett etter eksperimentell høydosebehandling med cytarabin brukt ved behandling av tilbakevendende leukemi; fatalt utfall er sett.
Nevrologiske sykdommer: Etter behandling med høye cytarabindoser, har symptomer på forstyrrelser i hjernen og lillehjernen som personlighetsforandring, årvåkenhetsforandringer, dysartri, ataksi, tremor, nystagmus, hodepine, forvirring, somnolens, svimmelhet, koma, krampeanfall, etc. vist hos 8-37% av behandlede pasienter. Forekomsten hos eldre (>55 år) kan være enda høyere. Andre predisponerende faktorer er nedsatt lever- og nyrefunksjon, tidligere CNS-behandling (f.eks. strålebehandling) og alkoholmisbruk. CNS-forstyrrelser er i de fleste tilfeller reversible. Risikoen for CNS-toksisitet øker dersom cytarabinbehandlingen gitt som høy dose i.v. kombineres med annen CNS-toksisk behandling som strålebehandling eller høy dose.
Gastrointestinale sykdommer: Spesielt i behandling med høye cytarabindoser, kan mer alvorlige reaksjoner vises i tillegg til vanlige symptomer. Intestinal perforasjon eller nekrose med ileus og peritonitt er rapportert. Leverabscess, hepatomegali, Budd-Chiaris syndrom og pankreatitt er sett etter høydose-behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: 12 doser på 4,5 g/m2 ved i.v. infusjon gitt i løpet av 1 time hver 12. time har ført til økning av irreversibel CNS-toksisitet og død.
Behandling: Seponering etterfulgt av håndtering av påfølgende benmargsdepresjon, inkl. transfusjon av fullblod eller blodplater og antibiotika ved behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer syntesen av deoksyribonukleinsyre. Antivirale og immunsuppressive egenskaper.
Halveringstid: 10 minutter. Høye doser gir Cmax >200 × høyere enn konvensjonelle doser. Renal clearance er langsommere ved høye doser enn ved konvensjonelle doser. Tmax ca. 20-60 minutter etter s.c. injeksjon.
Metabolisme: Primært i lever og muligens i nyrer. Høye i.v. enkeltdoser gir vanligvis ikke-målbare nivåer innen 15 minutter.
Utskillelse: Etter i.v. administrering utskilles kun 5,8% uendret i urin innen 12-24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved 15-25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Skal brukes umiddelbart etter anbrudd. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i 8 dager ved høyst 25°C. Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar, og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cytarabin Fresenius Kabi, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg/ml 1 ml (hettegl.)
543387
-
-
67,10 C
10 ml (hettegl.)
527755
-
Byttegruppe
257,70 C
20 ml (hettegl.)
462987
-
Byttegruppe
479,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.02.2019