Cyklokapron

Pfizer

Fibrinolysehemmer.

ATC-nr.: B02A A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 B02A A02
Traneksamsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2018) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Traneksamsyre 100 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av blødninger pga. generell eller lokal fibrinolyse hos voksne og barn >1 år. Spesifikke indikasjoner inkl. blødninger forårsaket av generell eller lokal fibrinolyse (menoragi og metroragi, gastrointestinal blødning, blødende urinveislidelser etter prostatakirurgi eller kirurgiske prosedyrer som påvirker urinveiene), øre-nese-halskirurgi (adenektomi, tonsillektomi, tannekstraksjoner), gynekologisk kirurgi eller lidelser av obstetrisk opprinnelse, thorax- og abdominalkirurgi og andre større kirurgiske inngrep som hjerte- og karkirurgi, behandling av blødning grunnet administrering av et fibrinolytisk middel.

Dosering

Følgende doser er anbefalt hvis ikke annet er forskrevet:
Standard behandling av lokal fibrinolyse: Voksne: 0,5 g (1 ampulle à 5 ml) til 1 g (1 ampulle à 10 ml eller 2 ampuller à 5 ml) 2-3 ganger daglig.
Standard behandling av generell fibrinolyse: Voksne: 1 g (1 ampulle à 10 ml eller 2 ampuller à 5 ml) hver 6. til 8. time, tilsvarende 15 mg/kg kroppsvekt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved nyreinsuffisiens som fører til risiko for akkumulering. Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres iht. serumkreatininnivået:

Serumkreatinin

I.v. dose

Administrering

μmol/liter

mg/10 ml

 

 

120-249

1,35-2,82

10 mg/kg kroppsvekt

Hver 12. time

250-500

2,82-5,65

10 mg/kg kroppsvekt

Hver 24. time

>500

>5,65

5 mg/kg kroppsvekt

Hver 24. time

Barn: Barn >1 år og for gjeldende godkjente indikasjoner er doseringen i området 20 mg/kg/dag. Det er begrenset med data angående sikkerhet, dosering og effekt for disse indikasjonene. Eldre: Ingen dosereduksjon er nødvendig, med mindre det er tegn på nyresvikt.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæsken kan blandes med de fleste infusjonsoppløsninger, f.eks. elektrolytt-, karbohydrat-, aminosyre- og dekstranoppløsninger. Injeksjonsvæsken kan tilsettes heparin. Skal ikke blandes med blod eller infusjonsoppløsninger som inneholder penicillin.
Administrering: Strengt begrenset til langsom i.v. injeksjon (1 ml/minutt) eller infusjon. Skal ikke gis i.m.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt venøs eller arteriell trombose. Fibrinolytiske tilstander etter konsumptiv koagulopati, bortsett fra hos de med dominerende aktivering av det fibrinolytiske systemet med akutt alvorlig blødning. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (risiko for akkumulering). Tidligere kramper. Intratekal og intraventrikulær injeksjon, intracerebral anvendelse (risiko for cerebralt ødem og kramper).

Forsiktighetsregler

Kramper er rapportert. Oppmerksomhet bør rettes mot mulige synsforstyrrelser inkl. nedsatt syn, tåkesyn, forstyrrelser i fargesynet, og om nødvendig skal behandlingen avsluttes. Ved kontinuerlig, langvarig behandling skal oftalmologiske undersøkelser (synsundersøkelser inkl. synsskarphet, fargesyn, fundus, synsfelt etc.) foretas regelmessig. Ved patologiske oftalmiske endringer, spesielt med sykdommer på netthinnen, må legen i samråd med spesialist, i hvert enkelt tilfelle, avgjøre nødvendigheten av langvarig bruk. Ved hematuri i øvre urinveier foreligger det en risiko for urethral obstruksjon. Før bruk bør risikofaktorer for tromboembolisk sykdom vurderes. Hos pasienter med tromboemboliske sykdommer i anamnesen eller hos pasienter med økt forekomst av familiær tromboembolisk sykdom (pasienter med høy risiko for trombofili), bør preparatet kun gis ved sterk medisinsk indikasjon etter samråd med lege med erfaring innen hemostase, og under nøye medisinsk overvåkning. Pasienter med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) skal i de fleste tilfeller ikke behandles med traneksamsyre. Hvis det gis skal det begrenses til de tilfellene hvor det er dominerende aktivering av det fibrinolytiske systemet med akutt alvorlig blødning. Den hematologiske profilen har stort sett følgende karakteristikker: Redusert «euglobulin clot lysis time» (ECLT), forlenget protrombintid, reduserte plasmanivåer av fibrinogen, faktor V og VIII, plasminogen-fibrinolysin og alfa-2-makroglobulin, normale plasmanivåer av P og P-kompleks, dvs. faktor II (protrombin), VIII og X, økte plasmanivåer av fibrinogennedbrytningsprodukter, normalt antall blodplater. Det ovenstående forutsetter at den underliggende sykdomstilstanden i seg selv ikke endrer de ulike elementene i denne profilen. I slike akutte tilfeller er ofte en enkeltdose på 1 g traneksamsyre tilstrekkelig for å kontrollere blødning. Administrering av traneksamsyre ved DIC bør kun vurderes når egnede hematologiske laboratoriefasiliteter og ekspertise er tilgjengelig.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B02A A02
Samtidig behandling med antikoagulantia skal kun utføres under nøye tilsyn av lege med erfaring fra dette feltet. Legemidler som virker på hemostasen bør gis med forsiktighet til pasienter behandlet med traneksamsyre. Det er en teoretisk risiko for økt trombedannelse, slik som ved samtidig østrogenbehandling, og bør administreres med forsiktighet hos pasienter som får orale antikonsepsjonsmidler. Alternativt kan den antifibrinolytiske virkningen av legemidlet bli motvirket av trombolytiske legemidler.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Som en forholdsregel er ikke traneksamsyre anbefalt i 1. trimester av svangerskapet, selv om studier på dyr ikke indikerer teratogene effekter. Begrensede kliniske data på bruk av traneksamsyre ved ulike kliniske blødningstilstander i 2. og 3. trimester viste ingen skadelige effekter på fosteret. Skal kun brukes gjennom hele svangerskapet dersom forventet fordel oppveier den potensielle risikoen.
Amming: Skilles ut i morsmelk. Amming er derfor ikke anbefalt.
Fertilitet: Kvinner i fertil alder må bruke effektiv prevensjon under behandling. Effekten av traneksamsyre på fertilitet er ukjent.
Traneksamsyre

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Allergisk dermatitt. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Uvelhet/sykdomsfølelse med hypotensjon, med eller uten tap av bevissthet (vanligvis etter en altfor rask i.v. injeksjon). Arteriell eller venøs trombose hvor som helst i kroppen. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi. Nevrologiske: Kramper; særlig ved feilbruk. Øye: Synsforstyrrelser inkl. nedsatt fargesyn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Svimmelhet, hodepine, hypotensjon og kramper.
Behandling: Symptomatisk behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: B02A A02

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Utøver en antihemoragisk effekt ved å hemme de fibrinolytiske egenskapene til plasmin. Det dannes et kompleks, plasminogen, hvor traneksamsyre inngår; traneksamsyre kobles til plasminogen når det omdannes til plasmin. Aktiviteten til traneksamsyre-plasminkomplekset på fibrins aktivitet er lavere enn aktiviteten til fritt plasmin alene.
Absorpsjon: Cmax oppnås raskt etter en kort i.v. infusjon.
Proteinbinding: Ca. 3% bundet til plasminogen ved terapeutisk plasmanivå.
Fordeling: Initialt Vd er ca. 9-12 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer.
Utskillelse: Uforandret via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Til engangsbruk. Ubrukt oppløsning skal kastes. Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i 24 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis preparatet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar.

Sist endret: 14.04.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Cyklokapron, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
100 mg/ml10 × 5 ml (amp.)
073494
Blå resept
Byttegruppe
326,10CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dic (disseminert intravaskulær koagulasjon, forbrukskoagulopati): En sykdomstilstand der blodkomponenter som inngår i blodlevringen danner en mengde blodpropper. Det er mange årsaker til at dette skjer. I de fleste tilfellene oppstår det hudskader, og i fremskredne tilfeller oppstår omfattende blødninger.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri (haematuria): Blod i urinen.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

koagulopati (koagulasjonsforstyrrelse): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

trombedannelse (trombose, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

venøs trombose (venetrombose, veneblodpropp): Blodpropp i en vene.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.