Cosopt

Cosopt sine

Santen

Glaukommiddel, karboanhydrasehemmer og betablokker.

ATC-nr.: S01E D51

  

  Timolol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning 20 mg/ml + 5 mg/ml: Cosopt: 1 ml inneh.: Dorzolamidhydroklorid tilsv. dorzolamid 20 mg, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid, benzalkoniumklorid 75 μg, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder 20 mg/ml + 5 mg/ml: Cosopt: 1 ml inneh.: Dorzolamidhydroklorid tilsv. dorzolamid 20 mg, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


ØYEDRÅPER, oppløsning 20 mg/ml + 5 mg/ml: Cosopt sine: 1 ml inneh.: Dorzolamidhydroklorid tilsv. dorzolamid 20 mg, timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Behandling av forhøyet intraokulært trykk (IOP) hos pasienter med åpenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når monoterapi med topikal betablokker er utilstrekkelig.

Dosering

1 dråpe i konjunktivalsekken i det/de angrepne øyet/øynene 2 ganger daglig. Hvis andre øyedråper brukes samtidig, bør preparatene gis med ≥10 minutters mellomrom.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Effekt hos barn er ikke undersøkt. Sikkerhet hos barn <2 år er ikke undersøkt. Studier på sikkerhet hos barn 2-6 år indikerer at Cosopt 2 ganger daglig generelt blir godt tolerert.
Tilberedning/Håndtering: Endosebeholdere: Kun til engangsbruk. Inneholder nok til behandling av begge øyne. Kastes etter bruk.
Administrering: Hendene bør vaskes før bruk. Berøring av øyet/områdene rundt øyet med avdrypningsspissen/beholderen må unngås. Nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyelokket i 2 minutter reduserer systemisk absorpsjon og øker lokal effekt. Pasienten bør informeres om korrekt bruk av øyedråpene og faren for øyeskade ved bruk av kontaminert oppløsning. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkialastma eller bronkialastma i anamnesen, alvorlig kols. Sinusbradykardi, sick sinus-syndrom, SA-blokk, AV-blokk grad II eller III som ikke kontrolleres med pacemaker. Ukontrollert hjertesvikt, kardiogent sjokk. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt), hyperkloremisk acidose.

Forsiktighetsregler

Noe timolol kan absorberes systemisk, og samme bivirkninger sett ved systemisk bruk kan oppstå. Hjerteforstyrrelser: Behandling bør vurderes kritisk og andre virkestoff overveies hos pasienter med kardiovaskulær sykdom og hypotensjon. Pasienter med kardiovaskulære sykdommer bør observeres for tegn på forverring av disse sykdommene og bivirkninger. Forsiktighet utvises ved hjerteblokk grad I pga. negativ effekt på ledningstiden. Karsykdom: Forsiktighet utvises ved alvorlig form for Raynauds sykdom/syndrom. Respirasjonssykdom: Respiratoriske reaksjoner, inkl. død pga. bronkospasme ved astma, er sett ved bruk av enkelte oftalmiske betablokkere. Brukes med forsiktighet ved mild/moderat kols og kun hvis mulig fordel oppveier risiko. Leverinsuffisiens: Ikke undersøkt, og bør brukes med forsiktighet. Immunologi og overfølsomhet: Dorzolamid inneholder en sulfonidamidgruppe, og bivirkninger sett ved systemisk administrering av sulfonamider (inkl. alvorlige reaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) kan også oppstå ved lokal bruk. Behandlingen seponeres ved tegn på alvorlig overfølsomhetsreaksjon. Ved lokale bivirkninger i øyet bør seponering vurderes. Pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen kan bli mer sensitive overfor disse allergenene og muligens respondere dårlig på vanlig adrenalindose. Seponering: Seponeres gradvis hvis seponering er nødvendig ved koronar hjertesykdom. Akutt hypoglykemi/labil diabetes: Kan maskere tegn på akutt hypoglykemi. Brukes med forsiktighet. Hypertyreoidisme: Kan maskere tegn på hypertyreoidisme. Brå seponering kan forverre symptomene. Tilleggseffekt av karboanhydrasehemmere: Karboanhydrasehemmere er forbundet med urolithiasis som et resultat av syre-baseforstyrrelser, spesielt ved renal calculi i anamnesen. Enkelte tilfeller av urolithiasis er sett med Cosopt, men ikke syre-baseforstyrrelser. Renal calculi i anamnesen kan gi økt risiko for urolithiasis. Øye: Kan gi tørre øyne. Forsiktighet utvises ved korneaskade/sykdom. Akutt åpenvinklet glaukom krever behandling utover okulære hypotensiver. Hornhinneødem og irreversibel hornhinnedekompensasjon er rapportert hos pasienter med eksisterende kroniske hornhinnedefekter og/eller som har foretatt intraokulær kirurgi under behandling med dorzolamid. Forsiktighet utvises ved lave endotelcelletall og/eller tidligere defekter på kornea, pga. fare for utvikling av hornhinneødem. Koroidal avløsning er sett med substanser som hemmer kammervannsproduksjonen (f.eks. timolol, acetazolamid) etter grå stær-operasjoner. Pasienter med kontaktallergi for sølv bør ikke bruke Cosopt sine pga. mulig spor av sølv fra beholderen. Kontaktlinser: Cosopt i flaske inneholder konserveringsmidlet benzalkoniumklorid som kan gi øyeirritasjon og misfarge kontaktlinser. Linser må fjernes før drypping, og ikke gjeninnsettes før etter ≥15 minutter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi bivirkninger, som tåkesyn, som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E D51
Mulighet for additiv effekt og utvikling av hypotensjon og/eller utpreget bradykardi ved kombinasjon med perorale kalsiumantagonister, katekolamintappende legemidler eller betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika, guanetidin, narkotiske stoffer og MAO-hemmere. Forsterket systemisk betablokade er sett ved kombinasjon av CYP2D6-hemmere og timolol. Tilfeller av mydriasis er sett ved samtidig bruk av adrenalin og betablokker-øyedråper, selv om Cosopt alene har ingen/liten effekt på pupillstørrelse. Betablokkere kan øke hypoglykemisk effekt av antidiabetika. Orale betablokkere kan forverre tilbakefallshypertensjon som kan oppstå ved seponering av klonidin. Hos pasienter som allerede får systemiske betablokkere, kan effekten av systemisk betablokade forsterkes, og responsen bør overvåkes. Bruk av 2 lokaltvirkende betablokkere anbefales ikke. Samtidig bruk av dorzolamid og orale karboanhydrasehemmere anbefales ikke. Betablokkere kan blokkere effekten av systemiske betaagonister som adrenalin. Anestesilegen må informeres hvis pasienten får timolol.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Bør ikke brukes. Risiko for intrauterin vekstretardasjon ved bruk av orale betablokkere og tegn på betablokade er sett med bruk av betablokkere frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel skal den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene.
Amming: Amming anbefales ikke under behandling. Ukjent om dorzolamid går over i morsmelk. Dorzolamid gitt til diende rotter har gitt redusert vektøkning hos avkommet. Timolol går over i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det usannsynlig at disse mengdene kan føre til symptomer på betablokade hos nyfødte.
Timolol|Dorzolamid

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Smaksforandringer. Øye: Svie og brennende følelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Luftveier: Sinusitt. Nevrologiske: Hodepine. Øye: Konjunktival injeksjon, tåkesyn, korneal erosjon, okulær kløe, tåreflod, øyelokksinflammasjon, øyelokksirritasjon, symptomer på okulær irritasjon inkl. blefaritt, keratitt, nedsatt korneal sensitivitet, tørre øyne. Øvrige: Asteni/tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Dyspepsi. Hjerte/kar: Bradykardi. Luftveier: Dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet, synkope. Nyre/urinveier: Urolithiasis. Psykiske: Depresjon. Øye: Iridosyklitt, synsforstyrrelser inkl. refraksjonsendringer (i noen tilfeller pga. miotikaseponering). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Irritasjon i halsen, munntørrhet, diaré. Hjerte/kar: Brystsmerter, hjertebank, ødem, arytmi, kongestiv hjertesvikt, hjertestans, hjerteblokk, hypotensjon, klaudikasjon, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter. Hud: Kontaktdermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, utslett, håravfall, psoriasislignende utslett, forverring av psoriasis. Immunsystemet: Symptomer på systemisk allergisk reaksjon inkl. angioødem, urticaria, lokalisert og generalisert utslett, pruritus, anafylaksi. Kjønnsorganer/bryst: Peyronies sykdom, nedsatt libido. Luftveier: Kortpustethet, respirasjonsstans, rhinitt, epistakse, bronkospasme (primært ved tidligere bronkospastisk sykdom), hoste. Muskel-skjelettsystemet: Systemisk lupus erythematosus. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesier, økte tegn på myasthenia gravis, cerebrovaskulær hendelse, cerebral iskemi. Psykiske: Søvnløshet, mareritt, hukommelsestap. Øre: Tinnitus. Øye: Ptose, dobbeltsyn, irritasjon med rødhet, smerte, belegg på øyelokkene, forbigående nærsynthet (forsvinner ved seponering), korneaødem, okulær hypotoni, koroidal avløsning etter grå stær-operasjon. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Magesmerter, oppkast. Hjerte/kar: AV-blokk, palpitasjoner. Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øye: Rødhet, tåkesyn, hornhinneerosjon, følelse av å ha fremmedlegeme i øyet. Psykiske: hallusinasjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Timolol: Svimmelhet, hodepine, kortpustethet, bradykardi, bronkospasme og hjertestans. Vanligste symptomer på dorzolamidoverdosering: Elektrolyttforstyrrelser, utvikling av acidose, mulige CNS-effekter. Ved oral dosering er søvnighet rapportert. Ved lokalbehandling kvalme, svimmelhet, hodepine, tretthet, unormale drømmer, dysfagi.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Serumelektrolyttnivå (særlig kalium) og pH-nivå i blodet bør monitoreres. Timolol er ikke dialyserbart.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For timolol C07A A06 og karboanhydrasehemmere S01E C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dorzolamid (karboanhdrasehemmer): Hemming av karboanhydrase II (CA-II) i øyet reduserer kammervannsekresjon. Timolol (ikke-selektiv betablokker): Ikke klarlagt, men studier antyder at hovedeffekten kan relateres til redusert kammervannsproduksjon. Svak bedring av drenasje er også sett.
Absorpsjon: Dorzolamid: Etter topikal administrering når dorzolamid også systemisk sirkulasjon. Akkumuleres i røde blodceller etter vedvarende bruk pga. selektiv binding til CA-II, mens ekstremt lave konsentrasjoner av fritt virkestoff i plasma opprettholdes.
Proteinbinding: Dorzolamid: Ca. 33%.
Utskillelse: Dorzolamid: Primært uendret i urin. Når behandlingen stoppes, skilles dorzolamid ikke-lineært ut av røde blodceller, noe som gir raskt initialt fall i virkestoffkonsentrasjonen, fulgt av en mer langsom eliminasjonsfase med halveringstid på ca. 4 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet

Cosopt: Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Flaske: Brukes innen 28 dager etter åpning. Endosebeholdere: Oppbevares ved ≤25°C. Brukes innen 15 dager etter åpning av posen. Cosopt sine: Oppbevares ved ≤25°C. Holdbarhet etter anbrudd: 2 måneder.

Sist endret: 12.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Cosopt: 29.01.2020

Cosopt sine: 10.02.2020

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Cosopt, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml + 5 mg/ml3 × 5 ml (flaske)
540989
Blå resept
Byttegruppe
312,70 (trinnpris 180,30)CSPC_ICON

Cosopt, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholder:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml + 5 mg/ml60 × 0,2 ml (endosebeholdere)
061951
Blå resept
-
217,10CSPC_ICON

Cosopt sine, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml + 5 mg/ml10 ml (flaske)
191724
Blå resept
-
239,90CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erosjon: Overflatisk sår.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, forhøyet iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotoni (muskelhypotoni, hypotoni i musklene): Hypotoni er minsket/nedsatt muskelspenning.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intrauterin vekstretardasjon (hemming av fostervekst, intrauterin veksthemming): Forekommer når veksten til et foster ikke utvikles i normal hastighet. Tilstanden har ulike skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og hos voksne.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sa-blokk (sinoatrialt blokk, sinoaurikulært blokk): Impulser fra sinusknuten til forkamrene (atriene) i hjertet er blokkert.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.