Cloxacillin Stragen

Stragen


Penicillinaseresistent penicillin.

J01C F02 (Kloksacillin, Penicillin)PULVER TIL INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g og 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Kloksacillinnatrium tilsv. kloksacillin 1 g, resp. 2 g.


Indikasjoner

Behandling av infeksjoner som skyldes penicillinasedannende stafylokokker: Hud- og bløtvevsinfeksjoner, endokarditt, osteomyelitt og sepsis. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Voksne
I.m. injeksjon: 0,5-1 g 4 ganger pr. døgn. Gis som dyp i.m. injeksjon. Anbefales ikke ved alvorlige infeksjoner. I.v. injeksjon: 1-2 g 3-4 ganger pr. døgn. Oppløsningen bør gis jevnt, minst 3-4 minutter pr. gram, om mulig i en stor vene. I.v. intermitterende infusjon (korttidsinfusjon): 2 g 4 (-6) ganger pr. døgn. Oppløsningen bør gis jevnt som infusjon i løpet av 20 (-30) minutter. Kontinuerlig i.v. infusjon: Vanlig dose er 6 g pr. døgn. For alvorlige infeksjoner kan dosen økes til 12 g pr. døgn.
Barn
I.m.: 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser. I.v.: 100 mg/kg/døgn (eller mer) fordelt på 4-6 doser.
Endokarditt
1 g 6 ganger daglig eller 2 g 4 ganger daglig. I løpet av 1. behandlingsuke bør kloksacillin gis i kombinasjon med aminoglykosid. Ved alvorlige tilfeller kan dosen økes til 12 g pr. døgn, gitt som 2 g 6 ganger daglig, alternativt 12 g pr. døgn som kontinuerlig infusjon.
Generelt
Parenteral terapi er indisert i de tilfeller hvor pasienten ikke er i stand til å ta peroral behandling, samt i fremskredne tilfeller hvor det er nødvendig raskt å oppnå høye serumkonsentrasjoner. Pga. lav toksisitet kan man etter behov gi svært høye doser uten økt risiko for bivirkninger. Ved osteomyelitt og andre sykdomstilstander hvor det er vanskelig å oppnå tilstrekkelige konsentrasjoner i infeksjonsområdet, bør behandlingen etter behov vare i måneder eller år. I slike tilfeller må initiell i.v. behandling erstattes med peroral behandling.
Spesielle pasientgrupper
  • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Utskillelsen av kloksacillin er redusert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og doseringen bør justeres. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig pga. lav toksisitet. Svært høye doser bør likevel unngås, dersom det ikke er klinisk nødvendig, og symptomer på toksisitet bør monitoreres.
Tilberedning/Håndtering Aseptisk teknikk bør brukes til rekonstituering av preparatet. Avhengig av mengden som skal gis, anbefales det å bruke vann til injeksjonsvæsker eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske for oppløsning av pulveret. Mengden oppløsningsvæske for rekonstituering av preparatet er gitt i følgende tabell:

 

Administreringsmåte

Styrke/
hetteglass

Kortvarig i.v.
infusjon

Langvarig i.v.
infusjon

I.v. injeksjon

I.m. injeksjon

1 g/20 ml

-

-

20 ml

4 ml

2 g/20 ml

100 ml1

10 ml2

40 ml

-

2 g/50 ml

100 ml1

10 ml2

40 ml

-

1Oppløsningen tilberedes i Minibag plastbeholder vha. overføringsadapter, eller i 100 ml flaske vha. overføringskanyle.
22 g oppløses i 10 ml vann til injeksjonsvæsker og blandes i egnet infusjonsvæske.Etter rekonstituering bør oppløsningen være klar/gjennomsiktig. Oppløsning med synlige partikler skal ikke brukes. Trekk opp kun 1 dose. Preparatet skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering Gis i.m. eller i.v., avhengig av indikasjon og alder, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet, andre penicilliner og cefalosporiner (type 1-reaksjon).

Forsiktighetsregler

Før behandlingsoppstart bør tidligere overfølsomhetsreaksjoner for penicilliner og cefalosporiner undersøkes nøye. Penicilliner kan forårsake encefalopati som kan være ledsaget av forvirring, sløvhet, anfall eller unormale bevegelser når høye doser blir gitt til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller defekt blod-hjerne-barriere. I slike tilfeller bør dosen reduseres. Antibiotikaassosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt er rapportert. Det kan variere i alvorlighet fra mild til livstruende. Denne diagnosen bør derfor vurderes ved diaré etter administrering av antibakterielle midler. Seponering av kloksacillinbehandling og administrering av spesifikk behandling for clostridium difficile bør vurderes. Peristaltikkhemmende legemidler bør ikke gis. Hjelpestoffer: Inneholder 52,9 og 105,8 mg natrium hhv. pr. 1 g og 2 g dose, tilsv. hhv. 2,6% og 5,3% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak. Maks. daglig dose av dette preparatet tilsv. 31,7% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak for en voksen. Preparatet anses å ha et høyt natriuminnhold. Dette bør spesielt tas hensyn til hos personer som går på en saltfattig (natriumfattig) diett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Det er ikke sannsynlig at preparatet påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Samtidig administrering av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat pga. redusert utskillelse. Effekten av warfarin/dikumarol kan reduseres ved samtidig kloksacillinbehandling; kombinasjonen kan kreve dosejustering.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKlinisk erfaring over lang tid indikerer liten risiko for skadelige effekter på graviditetsforløpet og/eller på fosteret/det nyfødte barnet.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Effekter på barn som ammes er ikke sannsynlig, selv om risikoen for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder av virkestoffet i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Penicilliner kan forårsake encefalopati som kan være ledsaget av forvirring, sløvhet, anfall eller unormale bevegelser når høye doser blir gitt til pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller en defekt blod-hjerne-barriere. I slike tilfeller bør dosen reduseres.
SymptomerToksiske reaksjoner; malaise, oppkast, diaré, forandringer i elektrolyttkonsentrasjon, koma, muskelfascikulasjoner, myokloni, kramper, hemolytisk reaksjon, nyresvikt, acidose. I sjeldne tilfeller kan anafylaktisk reaksjon oppstå innen 20-40 minutter.
BehandlingSymptomatisk. I alvorlige tilfeller hemoperfusjon eller hemodialyse. Ved anafylaktisk reaksjon: Adrenalin 0,3-0,5 mg i.m. eller 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Tilstrekkelig i.v. væsketerapi. Kortikosteroider i.v. (f.eks. hydrokortison 200-1000 mg). Ved behov gi antihistaminer (f.eks. prometazin 25 mg i.m. eller i.v.).

Egenskaper og miljø

KlassifiseringBetalaktamaseresistent penicillin. Isoksazolylpenicillin med aktivitet mot betalaktamaseproduserende syrestabile stafylokokker.
VirkningsmekanismeHemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Vanligvis følsomme bakterier: Staphylococcus aureus inkl. betalaktamaseproduserende stammer, streptokokker og pneumokokker. Stammer hvor ervervet resistens kan være et problem: Koagulase-negative stafylokokker. Bakterier med nedarvet resistens: Meticillinresistente stafylokokker, enterokokker, gramnegative bakterier og Clostridium difficile. For ytterligere informasjon vedrørende resistens, se SPC.
Proteinbinding92%. Gir gode konsentrasjoner i leddvæske, urin og galle.
HalveringstidI serum ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjonTerapeutisk nivå på ca. 1 µg/ml (2,1 µmol/liter) opprettholdes i ca. 4 timer.
UtskillelseI løpet av 6 timer utskilles 30-50% av peroral dose i urinen. 10% utskilles som aktiv metabolitt.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er 6 timer ved 25°C (romtemperatur) ved innendørsbelysning, og i 24 timer ved 2-8°C beskyttet mot lys. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør rekonstituert oppløsning brukes umiddelbart. Dersom den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar og bør være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cloxacillin Stragen, PULVER TIL INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 g 10 × 1 g (hettegl.)
130014
Blå resept 232,00 C
2 g 10 × 2 g (hettegl.)
507261
Blå resept 350,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Cloxacillin Stragen PULVER TIL INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Cloxacillin Stragen PULVER TIL INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.01.2021


Sist endret: 10.11.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)