Cloxacillin Navamedic

Navamedic


Betalaktamaseresistent penicillin.

J01C F02 (Kloksacillin, Penicillin)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g og 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Kloksacillinnatrium tilsv. kloksacillin 1 g, resp. 2 g.


Indikasjoner

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker: Hud- og bløtvevsinfeksjoner, endokarditt, abscesser, osteomyelitt og sepsis.

Dosering

Parenteral behandling er indisert i tilfeller der pasienten ikke kan ta preparatet peroralt, samt i avanserte tilfeller hvor det er nødvendig å raskt oppnå høye serumkonsentrasjoner. Det er mulig å gi veldig høye doser ved behov, uten fare for betydelige bivirkninger, da preparatet har lav toksisitet. Det anbefales imidlertid nøye overvåkning av leukocytter ved langtidsbehandling med høye doser. Intermitterende behandling anbefales. Ved osteomyelitt og andre sykdomstilstander hvor det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig antibiotikakonsentrasjon i infeksjonsområdet, bør behandlingen vare i måneder eller år etter behov.
Voksne: I.m.: 0,5-1 g 4 ganger pr. døgn. I.v. drypp: 6 (-12) g pr. døgn. I.v. intermitterende infusjon (korttidsinfusjon): 2 g 4 (-6) ganger pr. døgn. Oppløsningen skal infunderes med jevn hastighet over 20 (-30) minutter. Intrapleuralt: 0,5-1 g pr. døgn. Intraartikulært: 10 mg pr. ml.
Barn: I.m.: 50 mg/kg/døgn fordelt på 4 like doser. I.v.: 100 mg/kg/døgn (eller mer) fordelt på 4-6 like doser.
Endokarditt: 1 g 6 ganger pr. døgn. Ved alvorlige tilfeller kan dosen økes til 12 g pr. døgn, administrert som 2 g 6 ganger pr. døgn, alternativt 12 g pr. døgn som kontinuerlig infusjon.
Spesielle pasientgrupper: Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Doseringen bør justeres tilfredsstillende.
Tilberedning/Håndtering: Rekonstitusjon av pulveret eller tillaging av infusjonsvæsken må utføres under aseptiske forhold. I.m. injeksjon: 2 g oppløses i 4 ml vann til injeksjonsvæsker. I.v. injeksjon: 1 g oppløses i 20 ml vann til injeksjonsvæsker, og 2 g i 40 ml vann til injeksjonsvæsker. Intermitterende infusjon: 2 g oppløses i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, eller i 100 ml vann til injeksjonsvæsker.
Administrering: Gis i.v. eller i.m.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet, andre penicilliner og cefalosporiner (type 1-reaksjon).

Forsiktighetsregler

Kryssallergi mellom penicilliner og cefalosporiner kan forekomme. Diaré/pseudomembranøs kolitt forårsaket av Clostridioides difficile kan forekomme. Pasienter med diaré må derfor få tett oppfølging. Administrering av høye doser ved betydelig nedsatt nyrefunksjon eller defekt blod-hjerne-barriere kan forårsake nevrologiske komplikasjoner i form av krampeanfall. Hvis slike symptomer oppstår må dosen reduseres. Natriuminnhold: Inneholder 50 mg og 100 mg natrium hhv. pr. 1 g og 2 g hetteglass, tilsv. hhv. 2,5% og 5% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak for voksne. Maks. daglige dose tilsvarer 30% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak. Dette bør tas i betraktning ved natriumfattig diett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Det kan være nødvendig å justere dosen av antikonseptiva (p-piller), metotreksat og warfarin ved samtidig bruk. I sjeldne tilfeller kan visse antibiotika redusere effekten av p-piller da reabsorpsjonen av ikke-konjugerte steroider i tarmen påvirkes. Dette vil kunne medføre redusert plasmakonsentrasjon av det aktive steroidet. Graviditet har forekommet hos kvinner som har brukt p-piller og samtidig tatt antibiotika, primært ampicillin, amoksicillin eller tetrasykliner. Et alvorlig tilfelle av alvorlig toksisk reaksjon av metotreksat er sett, der pasienten samtidig brukte furosemid og penicillin V (organiske syrer som kan hemme metotreksats tubulære sekresjon). Et tilfelle av mistenkt interaksjon er også sett etter bruk av metotreksat i kombinasjon med mezlocillin, og et annet tilfelle ved kombinasjonen metotreksat og amoksicillin. Flere tilfeller hvor effekten av warfarin har minsket ved samtidig peroral bruk av kloksacillin er rapportert. Mekanismen er uklar. Probenecid hemmer renal utskillelse av kloksacillin, derav kan høyere plasmakonsentrasjoner opprettholdes i en lengre tidsperiode.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kjent risiko knyttet til bruk under graviditet.
Amming: Blir skilt ut i human morsmelk, men ved terapeutiske doser anses risiko for effekt på barnet å være usannsynlig.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Toksiske reaksjoner: Kvalme, oppkast, diaré, elektrolyttforstyrrelser, nedsatt bevissthetsgrad, muskelfascikulasjoner, myoklonier, krampeanfall, koma, hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, acidose. I sjeldne tilfeller kan en anafylaktisk reaksjon oppstå innen 20-40 minutter.
Behandling: Symptomatisk. Hemoperfusjon eller hemodialyse ved kompliserte tilfeller. Ved anafylaktisk reaksjon: Adrenalin 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske. Korrigering av acidose.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kloksacillin tilhører en gruppe isoksazolylpenicilliner som kombinerer aktivitet mot betalaktamaseproduserende stafylokokker med syrestabilitet. Kloksacillin hemmer bakterienes celleveggsyntese. Effekten er baktericid. Vanligvis følsomme stammer: Staphylococcus aureus inkl. betalaktamaseproduserende stammer, streptokokker, pneumokokker. Stammer hvor ervervet resistens kan være et problem: Koagulasenegative stafylokokker. Arvelig resistente stammer: Meticillinresistente stafylokokker, enterokokker, gramnegative bakterier, Clostridium difficile. For ytterligere informasjon om resistens, se SPC.
Absorpsjon: Cmax ca. 15 μg/ml oppnås 30 minutter etter en 500 mg-dose gitt i.m.
Proteinbinding: 92%.
Fordeling: Gode konsentrasjoner oppnås i leddvæske, urin og gallen.
Halveringstid: Ca. 30 minutter i serum.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ca. 1 μg/ml (2,1 μmol/liter) opprettholdes i ca. 4 timer.
Utskillelse: 30-50% av peroral dose utskilt i urin i løpet av 6 timer (10% som aktiv metabolitt).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysisk stabilitet er påvist i 12 timer ved 25°C og i 24 timer ved 2-8°C. Av mikrobiologisk hensyn bør rekonstituert oppløsning brukes umiddelbart. Hvis oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, og dette bør normalt ikke overstige 12 timer ved 25°C eller 24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cloxacillin Navamedic, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 g 10 × 1 g (hettegl.)
420952
Blå resept
Byttegruppe
232,00 C
2 g 10 × 2 g (hettegl.)
538703
Blå resept
Byttegruppe
350,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.01.2021