Cisordinol

Lundbeck


Antipsykotikum.

N05A F05 (Zuklopentiksol)DRÅPER, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml (20 dråper) inneh.: Zuklopentiksoldihydroklorid tilsv. zuklopentiksol 20 mg (dvs. 1 mg/dråpe), etanol 120 mg, renset vann.


TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg, 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Zuklopentiksoldihydroklorid tilsv. zuklopentiksol 2 mg, resp. 10 mg og 25 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

Dosering

Doseres individuelt og tilpasses klinisk tilstand. Dersom klinisk tilstand gjør det mulig, bør initialdosen være lav. Dosen økes deretter gradvis. Ved langvarig behandling må dosen ikke være høyere enn strengt nødvendig. Vedlikeholdsdosen kan vanligvis gis som engangsdose, gjerne sent på dagen. Ved overgang fra injeksjoner til oral behandling vil 1 mg i.m. tilsvare 2 mg peroralt.
Akutt schizofreni og andre akutte psykoser, mani: Vanligvis 10-50 mg daglig. Ved moderat til alvorlig psykose 20 mg daglig initialt, ev. stigende med 10-20 mg daglig hver 2.-3. dag til 75 mg eller mer pr. døgn.
Kronisk schizofreni og andre kroniske psykoser: Vedlikeholdsdose vanligvis 20-40 mg daglig, men kan i visse tilfeller ligge vesentlig høyere.
Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming: 6-20 mg daglig, ev. stigende til 25-40 mg daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Dråper: Vend flasken helt opp-ned. Hvis ingen dråper renner ut, slå lett på flasken for at det skal begynne å renne. Kan blandes i vann, kaffe, te, appelsin- eller eplejuice. Tabletter: Svelges med vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bevisstløshet. Redusert bevissthet forårsaket av medikament- eller rusmiddelintoksikasjon. Sirkulatorisk kollaps. Bloddyskrasier. Feokromocytom. Malignt nevroleptikasyndrom.

Forsiktighetsregler

Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Muligheten for utvikling av MNS (hypertermi, muskelrigiditet, endret bevissthet, pulsøkning og endring i blodtrykk) er til stede ved behandling med nevroleptikum. Risikoen er muligens større med mer potente midler. Pasienter med organisk hjerneskade, mental retardasjon, opioid- og alkoholmisbruk er overrepresentert blant fatale tilfeller. Antipsykotisk behandling bør straks seponeres, og nøye overvåkning hvor det kan gis intensiv symptomatisk behandling, bør initieres. Dantrolen og bromokriptin kan ha effekt. Symptomene kan vedvare i >1 uke etter behandling med orale nevroleptika, og enda lenger ved bruk av depotformuleringer. Cerebrovaskulære bivirkninger: I studier er det sett 3 ganger økt risiko for cerebrovaskulære bivirkninger hos demente som brukte atypiske antipsykotika. Virkningsmekanismen er ukjent. En økt risiko kan ikke utelukkes for andre antipsykotika eller andre pasientgrupper. Zuklopentiksol bør brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for hjerneslag. Hjerte/kar: Zuklopentiksol kan gi QT-forlengelse. Vedvarende forlenget QT-intervall kan øke risikoen for alvorlige arytmier. Preparatet bør derfor brukes med forsiktighet hos disponerte pasienter (med hypokalemi, hypomagnesemi eller som er genetisk disponert) og hos pasienter med hjerte-karsykdom, f.eks. forlenget QT-intervall, bradykardi (<50 slag/minutt), nylig akutt hjerteinfarkt, ukompensert hjertesvikt eller hjertearytmier. Samtidig behandling med andre antipsykotika bør unngås. Øvrige: Bør ikke kombineres med alkohol. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med krampetilstander, alvorlig lever-, hjerte- og kretsløpslidelser, myasthenia gravis, prostata hypertrofi og ubehandlet trangvinklet glaukom, pga. pupilledilatasjon. Kan forverre parkinsonisme og demens og motvirke behandling av disse tilstandene. Høye doser, spesielt hos eldre, kan gi blodtrykksfall. Ekstrapyramidale bivirkninger: Kan forekomme, spesielt i tidlig fase av behandlingen. Dosereduksjon og/eller antikolinerge antiparkinsonmidler bedrer ofte symptomene. Antikolinerge antiparkinsonmidler bør brukes når det foreligger behandlingskrevende ekstrapyramidale bivirkninger, og profylaktisk dersom dosering medfører stor risiko for akutte ekstrapyramidale symptomer. I vedvarende tilfeller av akatisi kan benzodiazepiner eller propranolol ha effekt. Langtidsbehandling: Pasienter på langtidsbehandling, spesielt de på høye doser, bør kontrolleres regelmessig hver 3. måned med tanke på mulig reduksjon av vedlikeholdsdosen. Man bør være oppmerksom på tidlige symptomer på tardive dyskinesier, da dette kan forekomme hos noen pasienter på langtidsbehandling. Dosereduksjon eller seponering av zuklopentiksol anbefales. Munntørrhet: Vær oppmerksom på tann- og slimhinneskader pga. langvarig munntørrhet. Overvekt: Vær oppmerksom på utvikling av overvekt. Venøs tromboembolisme (VTE): VTE er rappportert ved bruk av antipsykotika. Pasienter som behandles med antipsykotika har ofte risikofaktorer for VTE, og alle mulige risikofaktorer for VTE bør identifiseres før og under behandling, og forebyggende tiltak iverksettes. Eldre med demens: Observasjonsstudier viser at eldre med demens, som behandles med antipsykotika, har en liten økt risiko for død sammenlignet med de som ikke behandles. Dataene er utilstrekkelige til å kunne gi et nøyaktig estimat av økt risiko, og årsak til økt risikoen er ukjent. Preparatet er ikke godkjent til behandling av demensrelaterte atferdsforstyrrelser. Hjelpestoffer: Tablettene inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke ta dette legemiddelet. Tablettene inneholder hydrogenert ricinusolje som kan forårsake urolig mage og diaré. Bilkjøring og bruk av maskiner: Evnen til bilkjøring og bruk av maskiner kan påvirkes. Initialt må det derfor utvises forsiktighet inntil reaksjonen på behandlingen er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan øke sedativ effekt av alkohol, og effektene av barbiturater og andre CNS-depressiver. Samtidig bruk av høye doser antipsykotika og litium øker risikoen for nevrotoksisitet. Kan redusere effekten av levodopa og adrenergika. Samtidig bruk av metoklopramid øker risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger. Zuklopentiksol deler nedbrytningsenzymer med en rekke stoffer. Dette medfører gjensidig påvirkning av serumnivåer. Kan øke serumnivåer av trisykliske antidepressiver, antiepileptika, antihypertensiver, betablokkere og antikoagulantia. Barbiturater og karbamazepin kan redusere serumnivå av antipsykotika. Antacida kan motvirke absorpsjon av antipsykotika. Kan påvirke insulin- og glukoseresponsen. Justering av antidiabetisk behandling hos diabetikere kan være nødvendig. QT-forlengelse relatert til antipsykotika kan forsterkes av samtidig bruk av andre legemidler som forlenger QT-intervallet. Samtidig bruk av slike legemidler bør unngås. Relevante klasser er: Klasse IA og III antiarytmika (f.eks. kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid), visse antipsykotika (f.eks. tioridazin), visse makrolider (f.eks. erytromycin), visse antihistaminer (f.eks. terfenadin, astemizole), visse kinoloner f.eks. (atifloxacin, moxifloxacin). Listen er ikke utfyllende og andre enkeltstående legemidler som er kjent for å gi QT-forlengelse (f.eks. cisaprid, litium) bør unngås. Legemidler kjent for å gi elektrolyttforstyrrelser, f.eks. tiaziddiuretika (hypokalemi), og legemidler kjent for å øke plasmakonsentrasjonen av zuklopentiksol, bør brukes med forsiktighet siden de kan øke risikoen for QT-forlengelse og alvorlige arytmier. Zuklopentiksol metaboliseres delvis av CYP2D6, og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som hemmer dette enzymet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal bare brukes under graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko. Nyfødte eksponert for antipsykotika (inkl. zuklopentiksol) i løpet av 3. trimester av svangerskapet har risiko for bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller seponeringssymptomer som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet, etter fødsel. Det er rapportert uro, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, pustevansker og problemer med matinntak. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet.
Amming: Går over i morsmelk. Beregnet dose barnet får i seg er <1% av vektrelatert dose i mg/kg fra moren. Preparatet kan brukes under amming hvis fortsatt behandling vurderes som viktig. Det anbefales da at barnet observeres nøye.
Fertilitet: Hos mennesker er det rapportert bivirkninger som hyperprolaktinemi, galaktoré, amenoré, ejakulasjonssvikt og erektil dysfunksjon, som kan ha negativ effekt på kvinnelig og/eller mannlig seksualfunksjon og fertilitet. Dersom klinisk signifikant bivirkninger sees, bør dosereduksjon (hvis mulig) eller seponering vurderes. Effektene er reversible etter seponering. Zuklopentiksol gitt til hann- og hunnrotter var assosiert med en liten forsinkelse i parring. I et forsøk ble det vist nedsatt evne til parring og redusert unnfangelseshastighet.

 

Bivirkninger

Bivirkningene er for det meste doseavhengige. Frekvens og alvorlighetsgrad er mest uttalt i tidlig fase av behandlingen og avtar ved fortsatt behandling.

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme, særlig de første dagene etter injeksjon og i begynnelsen av behandlingen. I de fleste tilfeller kan disse bivirkningene kontrolleres ved dosereduksjon og/eller bruk av antiparkinsonmidler. Rutinemessig profylaktisk bruk av antiparkinsonmidler anbefales ikke. Antiparkinsonmidler lindrer ikke tardive dyskinesier og kan forverre dem. Redusert dose eller, hvis mulig, avbrutt zuklopentiksolbehandling anbefales. Ved vedvarende akatisi kan et benzodiazepin eller propranolol være effektivt.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAgranulocytose, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Endokrine
SjeldneHyperprolaktinemi
Gastrointestinale
Svært vanligeMunntørrhet
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, oppkast, økt spyttsekresjon
Mindre vanligeFlatulens, kvalme, magesmerte
Generelle
VanligeAsteni, malaise, smerte, tretthet
Mindre vanligeFeber, hypotermi, tørste
Svært sjeldneNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Hjerte
VanligePalpitasjoner, takykardi
Hud
VanligeHyperhidrose, kløe
Mindre vanligeDermatitt, fotosensitivitet, pigmentering, purpura, seboré, utslett
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Kar
Mindre vanligeHetetokter, hypotensjon
Svært sjeldneVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeEjakulasjonsforstyrrelse, erektil dysfunksjon, orgasmeforstyrrelse hos kvinner, vulvovaginal tørrhet
SjeldneAmenoré, galaktoré, gynekomasti, priapisme
Lever/galle
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest
Svært sjeldneGulsott, kolestatisk hepatitt
Luftveier
VanligeDyspné, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi
Mindre vanligeKramper, muskelstivhet, torticollis, trismus
Nevrologiske
Svært vanligeAkatisi, hyperkinesi, hypokinesi, somnolens
VanligeAmnesi, dystoni, hodepine, hypertoni, parestesi, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, tremor, unormal gange
Mindre vanligeAtaksi, dyskinesi, hyperrefleksi, hypotoni, migrene, parkinsonisme, synkope, taleforstyrrelse, tardiv dyskinesi
Svært sjeldneMalignt nevroleptikasyndrom
Nyre/urinveier
VanligeMiksjonsforstyrrelse, polyuri, urinretensjon
Psykiske
VanligeAgitasjon, angst, depresjon, insomni, nervøsitet, redusert libido, unormale drømmer
Mindre vanligeApati, forvirring, mareritt, økt libido
Stoffskifte/ernæring
VanligeØkt appetitt
Mindre vanligeRedusert appetitt, redusert vekt
SjeldneHyperglykemi, hyperlipidemi
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
SjeldneForlenget QT-tid, unormal glukosetoleranse
Øre
VanligeVertigo
Mindre vanligeHyperakusi, tinnitus
Øye
VanligeAkkommodasjonsforstyrrelse, synsforstyrrelse
Mindre vanligeMydriasis, okulogyr krise
Sjeldne tilfeller av forlenget QT-tid, ventrikulære arytmier, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, torsades de pointes og plutselig død er sett. seponeringssymptomer kan sees ved brå avslutning av behandlingen. Mest vanlige er kvalme, oppkast, anoreksi, diaré, snue, svetting, myalgi, parestesier, insomni, rastløshet, angst og agitasjon. Vertigo, vekslende varme- og kuldefølelse, og tremor kan også oppleves. Symptomene opptrer vanligvis innen 1-4 dager etter avsluttet behandling og avtar innen 7-14 dager.

Bivirkningene er for det meste doseavhengige. Frekvens og alvorlighetsgrad er mest uttalt i tidlig fase av behandlingen og avtar ved fortsatt behandling.

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme, særlig de første dagene etter injeksjon og i begynnelsen av behandlingen. I de fleste tilfeller kan disse bivirkningene kontrolleres ved dosereduksjon og/eller bruk av antiparkinsonmidler. Rutinemessig profylaktisk bruk av antiparkinsonmidler anbefales ikke. Antiparkinsonmidler lindrer ikke tardive dyskinesier og kan forverre dem. Redusert dose eller, hvis mulig, avbrutt zuklopentiksolbehandling anbefales. Ved vedvarende akatisi kan et benzodiazepin eller propranolol være effektivt.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
NevrologiskeAkatisi, hyperkinesi, hypokinesi, somnolens
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, oppkast, økt spyttsekresjon
GenerelleAsteni, malaise, smerte, tretthet
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudHyperhidrose, kløe
LuftveierDyspné, tett nese
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeAmnesi, dystoni, hodepine, hypertoni, parestesi, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, tremor, unormal gange
Nyre/urinveierMiksjonsforstyrrelse, polyuri, urinretensjon
PsykiskeAgitasjon, angst, depresjon, insomni, nervøsitet, redusert libido, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt
UndersøkelserØkt vekt
ØreVertigo
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, synsforstyrrelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleFlatulens, kvalme, magesmerte
GenerelleFeber, hypotermi, tørste
HudDermatitt, fotosensitivitet, pigmentering, purpura, seboré, utslett
KarHetetokter, hypotensjon
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonsforstyrrelse, erektil dysfunksjon, orgasmeforstyrrelse hos kvinner, vulvovaginal tørrhet
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
Muskel-skjelettsystemetKramper, muskelstivhet, torticollis, trismus
NevrologiskeAtaksi, dyskinesi, hyperrefleksi, hypotoni, migrene, parkinsonisme, synkope, taleforstyrrelse, tardiv dyskinesi
PsykiskeApati, forvirring, mareritt, økt libido
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, redusert vekt
ØreHyperakusi, tinnitus
ØyeMydriasis, okulogyr krise
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
EndokrineHyperprolaktinemi
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Kjønnsorganer/brystAmenoré, galaktoré, gynekomasti, priapisme
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hyperlipidemi
UndersøkelserForlenget QT-tid, unormal glukosetoleranse
Svært sjeldne
GenerelleNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
KarVenøs tromboembolisme
Lever/galleGulsott, kolestatisk hepatitt
NevrologiskeMalignt nevroleptikasyndrom
Sjeldne tilfeller av forlenget QT-tid, ventrikulære arytmier, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, torsades de pointes og plutselig død er sett. seponeringssymptomer kan sees ved brå avslutning av behandlingen. Mest vanlige er kvalme, oppkast, anoreksi, diaré, snue, svetting, myalgi, parestesier, insomni, rastløshet, angst og agitasjon. Vertigo, vekslende varme- og kuldefølelse, og tremor kan også oppleves. Symptomene opptrer vanligvis innen 1-4 dager etter avsluttet behandling og avtar innen 7-14 dager.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Somnolens, koma, ekstrapyramidale symptomer, kramper, sjokk, hyper- eller hypotermi. EKG-forandringer, QT-forlengelse, torsades de pointes, hjertestans og hjertearytmier er sett ved overdose og samtidig bruk av legemidler som påvirker hjertet.
Behandling: Symptomatisk. Beredskap for behandling av respirasjons- og sirkulasjonssvikt. Adrenalin bør ikke brukes, da det kan resultere i ytterligere blodtrykksfall. Kramper kan behandles med diazepam og ekstrapyramidale symptomer med biperiden.

Egenskaper

Klassifisering: Nevroleptikum. Tioxantenderivat med uttalt antipsykotisk og spesifikk dempende effekt. Initialt doseavhengig sedativ effekt med rask toleranseutvikling.
Virkningsmekanisme: Virker hovedsakelig gjennom blokade av sentrale monoaminerge reseptorer, spesielt i det dopaminerge system. Høy affinitet for både dopamin D1- og D2-reseptorer, α1-adrenerge reseptorer og 5-HT2-reseptorer. Kun svak antihistaminerg effekt. Doseavhengig økning av serumprolaktin.
Absorpsjon: Cmax etter ca. 4 timer. Biologisk tilgjengelighet ca. 44%. Absorpsjonen er uavhengig av matinntak. Lineær kinetikk. Steady state nås i løpet av ca. 3-5 dager. Gjennomsnittlig minimum steady state-plasmanivå etter 20 mg zuklopentiksol peroralt gitt en gang i døgnet er ca. 25 nmol/liter. Minimum serumkonsentrasjon på 7-30 nmol/liter (2,8-12 ng/ml) er foreslått som retningslinje for vedlikeholdsbehandling av schizofrene pasienter med liten til moderat grad av sykdom.
Proteinbinding: Over 98%.
Fordeling: Vd ca. 20 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 20 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever, via sulfoksidasjon, N-dealkylering av sidekjeden og glukuronsyrekonjungering og delvis via CYP2D6 til psykofarmakologisk inaktive metabolitter.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces. Moderat til alvorlig reduksjon i leverkapasiteten kan forventes å redusere eliminasjonen.

Oppbevaring og holdbarhet

Tabletter: 2 mg: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. 10 mg og 25 mg: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Dråper: Uåpnet pakning oppbevares i kjøleskap. Bør oppbevares i den ytre kartongen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter åpning: Bør brukes innen 6 uker og oppbevares ved <25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cisordinol, DRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml20 ml
545582
Blå resept
-
401,70C

Cisordinol, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg100 stk. (boks)
545814
Blå resept
-
72,50C
10 mg100 stk. (boks)
545848
Blå resept
-
140,70C
25 mg100 stk. (boks)
545871
Blå resept
-
236,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Dråper: 12.04.2018

Tabletter: 06.07.2020