Ceftriaxon Fresenius Kabi

Fresenius Kabi


Antibiotikum, tredjegenerasjons cefalosporin.

J01D D04 (Ceftriakson)PULVER TIL INFUSJONS-​/​INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftriaksonnatrium tilsv. ceftriakson 1 g.


PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g: Hvert hetteglass inneh.: Ceftriaksonnatrium tilsv. ceftriakson 2 g.


Indikasjoner

Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn, inkl. spedbarn født til termin (fra fødselen): Bakteriell meningitt, ikke-nosokomial pneumoni, nosokomial pneumoni, akutt otitis media, intraabdominal infeksjon, komplisert urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt), infeksjon i ben og ledd, komplisert hud- og bløtvevsinfeksjon, gonoré, syfilis, bakteriell endokarditt. Kan brukes til: Behandling av akutt eksaserbasjon av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) hos voksne. Behandling av disseminert Lyme-borreliose (tidlig stadium (II) og sent stadium (III)) hos voksne og barn, inkl. nyfødte fra ≥15 dager. Preoperativ profylakse mot infeksjoner på operasjonsstedet. Nøytropene pasienter med feber som antas å være forårsaket av en bakteriell infeksjon. Pasienter med bakteriemi som oppstår i forbindelse med, eller der det er mistanke om forbindelse med, noen av ovenstående infeksjoner. Generelt: Skal administreres sammen med andre antibiotika dersom antatt kausale bakterier ikke er følsomme for ceftriakson. Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Dosen avhenger av alvorlighetsgrad, følsomhet, infeksjonssted og -type samt av pasientens alder og lever-​/​nyrefunksjon. Doseringene nedenfor er de generelt anbefalte dosene. I spesielt alvorlige tilfeller og ved dokumentert bakteriemi bør øvre del av det anbefalte doseområdet vurderes.
Voksne, eldre og barn >12 år (≥50 kg)
Ikke-nosokomial pneumoni, akutt kolseksaserbasjon, intraabdominal infeksjon eller komplisert urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt): 1-2 g 1 gang daglig. Nosokomial pneumoni, komplisert hud- og bløtvevsinfeksjon eller infeksjon i ben og ledd: 2 g 1 gang daglig. Nøytropene pasienter med feber som antas å være forårsaket av bakteriell infeksjon, bakteriell endokarditt eller bakteriell meningitt: 2-4 g 1 gang daglig. Akutt otitis media: En i.m. enkeltdose på 1-2 g. Begrensede data tyder på at dersom pasienten er svært syk, eller tidligere behandling har sviktet, kan 1-2 g i.m. daglig i 3 dager være effektivt. Profylaktisk før operasjon mot infeksjoner på operasjonsstedet: Enkeltdose på 2 g. Gonoré: 500 mg som i.m. enkeltdose. Syfilis: Basert på begrensede data: 500 mg-1 g 1 gang daglig, ved nevrosyfilis økt til 2 g 1 gang daglig, i 10-14 dager. Nasjonale eller lokale retningslinjer bør tas i betraktning. Disseminert Lyme-borreliose (tidlig stadie (II) og sent stadie (III)): 2 g 1 gang daglig i 14-21 dager. Anbefalt behandlingsvarighet varierer, og nasjonale eller lokale retningslinjer bør tas i betraktning.
Nyfødte, spedbarn og barn <12 år (<50 kg)
Intraabdominal infeksjon, komplisert urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt), nosokomial eller ikke-nosokomial pneumoni: 50-80 mg/kg 1 gang daglig. Komplisert hud- og bløtvevsinfeksjon, infeksjon i ben og ledd eller nøytropene pasienter med feber som antas å være forårsaket av bakteriell infeksjon: 50-100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig. Bakteriell meningitt: 80-100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig. Bakteriell endokarditt: 100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig. Akutt otitis media: Til initial behandling kan det gis en i.m. enkeltdose på 50 mg​/​kg. Begrensede data tyder på at dersom barnet er svært sykt eller initial behandling har sviktet, kan 50 mg/kg i.m. daglig i 3 dager være effektivt. Profylaktisk før operasjon mot infeksjoner på operasjonsstedet: Enkeltdose på 50-80 mg​/​kg. Syfilis: Basert på begrensede data: 75-100 mg/kg (maks. 4 g) 1 gang daglig i 10-14 dager. Nasjonale eller lokale retningslinjer bør tas i betraktning. Disseminert Lyme-borreliose (tidlig stadium (II) og sent stadium (III)): 50-80 mg/kg 1 gang daglig i 14-21 dager. Anbefalt behandlingsvarighet varierer, og nasjonale eller lokale retningslinjer bør tas i betraktning.
Nyfødte 0-14 dager
Kontraindisert til premature nyfødte opptil en postmenstruell alder på 41 uker (gestasjonsalder + postnatalalder). Maks. daglig dose på 50 mg/kg skal ikke overskrides. Intraabdominal infeksjon, komplisert hud- og bløtvevsinfeksjon, komplisert urinveisinfeksjon (inkl. pyelonefritt), nosokomial eller ikke-nosokomial pneumoni, infeksjon i ben og ledd eller nøytropene pasienter med feber som antas å være forårsaket av bakteriell infeksjon: 20-50 mg/kg 1 gang daglig. Bakteriell meningitt eller bakteriell endokarditt: 50 mg/kg 1 gang daglig. Akutt otitis media: Til initial behandling gis en i.m. enkeltdose på 50 mg​/​kg. Profylaktisk før operasjon mot infeksjoner på operasjonsstedet: Enkeltdose på 20-50 mg​/​kg. Syfilis: Basert på begrensede data: 50 mg/kg 1 gang daglig i 10-14 dager. Nasjonale eller lokale retningslinjer bør tas i betraktning.
Preoperativ profylakse
Ved preoperativ profylakse mot infeksjoner på operasjonsstedet bør ceftriakson gis 30-90 minutter før operasjon.
Behandlingsvarighet
Behandlingsvarigheten varierer avhengig av sykdomsforløpet. Administreringen bør fortsette 48-72 timer etter at pasienten er feberfri, eller det er tegn på bakteriell eradikering.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon, forutsatt at nyrefunksjonen er normal. Nøye klinisk monitorering for sikkerhet og effekt ved samtidig alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon. Dosereduksjon ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon, forutsatt at leverfunksjonen er normal. Kun i tilfeller av preterminal nyresvikt (ClCR <10 ml/minutt) bør dosen ikke overstige 2 g daglig. Ceftriakson fjernes ikke ved peritoneal- eller hemodialyse. Nøye klinisk monitorering for sikkerhet og effekt anbefales, spesielt ved samtidig alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon.
Tilberedning​/​Håndtering Generelt: Rekonstituert oppløsning skal ristes i inntil 60 sekunder for å sikre fullstendig oppløsning av ceftriakson, og bør inspiseres visuelt. Kun klare oppløsninger uten synlige partikler kan brukes. I.v. infusjon: 1 g rekonstitueres med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg​/​ml. Oppløsningen skal deretter overføres til en egnet infusjonspose under kontrollerte og validerte aseptiske forhold, og fortynnes ytterligere med 9,5 ml fortynningsmiddel, som gir et sluttvolum på 20 ml og en konsentrasjon på 50 mg​/​ml. 2 g ceftriakson oppløses i 40 ml (50 ml hetteglass) natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg​/​ml, til en konsentrasjon på 50 mg​/​ml. I.v. injeksjon: 1 g ceftriakson oppløses i 10 ml vann til injeksjonsvæsker, til en konsentrasjon på 100 mg​/​ml. Rekonstituert injeksjonsvæske har en svakt gul farge. I.m. injeksjon: 1 g ceftriakson oppløses i 3 ml 1% lidokainhydrokloridoppløsning, til en konsentrasjon 285 mg​/​ml. Skal ikke blandes i samme sprøyte med annet legemiddel enn 1% lidokainhydrokloridoppløsning ved i.m. bruk. Uforlikeligheter: Kalsiumholdige oppløsningsmidler (f.eks. Ringers oppløsning og Hartmanns oppløsning) skal ikke brukes til å rekonstituere ceftriakson eller til ytterligere fortynning av rekonstituert ceftriakson til i.v. administrering, siden det kan dannes bunnfall. Utfelling av ceftriaksonkalsium kan også skje når ceftriakson blandes med kalsiumholdige infusjonsvæsker i samme infusjonsslange. Ceftriakson og kalsiumholdige infusjonsvæsker skal derfor ikke blandes eller administreres samtidig. Ceftriakson er ikke blandbar med amsakrin, vankomycin, flukonazol og aminoglykosider, og må kun blandes med eller tilsettes angitte oppløsningsmidler.
Administrering Administrering 2 ganger daglig (hver 12. time) kan vurderes ved doser >2 g daglig. I.v. administrering: Gis som i.v. infusjon over minst 30 minutter (foretrukket administreringsmåte) eller som langsom i.v. injeksjon over 5 minutter. Det anbefales å skylle infusjonsslangen med en av fortynningsmidlene ved slutten av infusjonen for å sikre at det totale preparatvolumet blir administrert. I.v. intermitterende injeksjon skal gis over 5 minutter, fortrinnsvis i større vener. Til spedbarn og barn opptil 12 år skal i.v. doser ≥50 mg/kg gis som infusjon. Til nyfødte skal i.v. doser gis over 60 minutter for å redusere risiko for bilirubin-encefalopati. I.m. administrering: Skal gis som dyp intragluteal injeksjon, forholdsvis i en stor muskel, og det skal ikke gis >1 g pr. injeksjonssted. I.m. administrering bør overveies dersom i.v. administrering ikke er mulig, eller er mindre hensiktsmessig for pasienten. I.v. administrering bør anvendes ved doser >2 g. Oppløsninger med lidokain skal ikke gis i.v. Preparatomtalen for lidokain bør følges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for ceftriakson eller andre cefalosporiner. Tidligere alvorlig overfølsomhet (f.eks. anafylaktisk reaksjon) for ethvert annet betalaktamantibiotikum (penicillin, monobaktam eller karbapenem) i anamnesen. Premature nyfødte opptil en postmenstruell alder på 41 uker (gestasjonsalder + postnatalalder)1. Fullbårne nyfødte (opptil en alder på 28 dager): -Med hyperbilirubinemi, gulsott, hypoalbuminemi eller acidose, da dette er tilstander der bilirubinbindingen sannsynligvis er redusert1. -Med behov for (eller forventet behov for) i.v. kalsiumbehandling eller kalsiumholdige infusjonsvæsker, inkl. vedvarende kalsiumholdige infusjonsvæsker slik som parenteral ernæring, pga. risiko for utfelling av ceftriaksonkalsium. Brukes lidokain i oppløsningsmidlet, skal kontraindikasjoner for lidokain utelukkes før i.m. injeksjon av ceftriakson. Oppløsninger med lidokain skal aldri gis i.v. 1In vitro-studier viser at ceftriakson kan fortrenge bilirubin fra dets bindingssteder på serumalbumin med en mulig risiko for bilirubin-encefalopati hos disse pasientene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Alvorlige (inkl. fatale) overfølsomhetsreaksjoner er sett. Ceftriakson skal da straks seponeres, og relevant akuttberedskap igangsettes. Før behandlingsstart, bør det fastslås om pasienten tidligere har opplevd alvorlige overfølsomhetsreaksjoner for ceftriakson, andre cefalosporiner eller andre betalaktamantibiotika. Forsiktighet utvises ved tidligere ikke-alvorlige overfølsomhetsreaksjoner for andre betalaktamantibiotika. Encefalopati: Dersom det er mistanke om ceftriaksonassosiert encefalopati (f.eks. nedsatt bevissthetsnivå, endret mental tilstand, myoklonus, kramper), bør seponering av ceftriakson vurderes. Barn: Ceftriakson kan fortrenge bilirubin fra serumalbumin. Preparatet er kontraindisert til premature barn og fullbårne nyfødte som har risiko for å utvikle bilirubin-encefalopati. Immunmediert hemolytisk anemi og alvorlig hemolytisk anemi, inkl. dødelige tilfeller: Er sett hos både voksne og barn. Ved utvikling av anemi under behandling, bør diagnosen cefalosporinassosiert anemi overveies og ceftriakson seponeres inntil etiologien er bestemt. Langtidsbehandling: Komplett blodtelling bør utføres regelmessig. Kolitt​/​overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer: Mild til livstruende antibiotikaassosiert kolitt og pseudomembranøs kolitt er sett. Det er derfor viktig å overveie denne diagnosen ved diaré under eller umiddelbart etter administrering. Seponering og initiering av spesifikk behandling mot Clostridium difficile bør overveies. Peristaltikkhemmende legemidler bør ikke gis. Superinfeksjoner med ikke-følsomme mikroorganismer kan forekomme. Alvorlig nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Se Dosering. Antibakterielt spektrum: Ceftriakson har et begrenset antibakterielt spektrum, og vil ofte være uegnet som eneste behandling av visse typer infeksjoner, med mindre patogenet allerede er bekreftet. Ved polymikrobielle infeksjoner, der mistenkte patogener inkluderer ceftriaksonresistente organismer, skal administrering av ytterligere et antibiotikum overveies. Bruk av lidokain: Brukes lidokain i oppløsningsmidlet, skal ceftriaksonoppløsningen kun gis som i.m. injeksjon, se Kontraindikasjoner. Gallestein: Hvis skygger sees ved ultralydskanning, bør utfelling av ceftriaksonkalsium vurderes. Skygger som feilaktig er vurdert å være gallestein, er påvist ved skanning av galleblæren, og er sett hyppigere ved ceftriaksondoser ≥1 g daglig. Forsiktighet bør utvises, særlig hos barn. Ved gallesteinsymptomer anbefales konservativ, ikke-kirurgisk behandling, seponering skal vurderes. Gallestase: Tilfeller av pankreatitt er sett, muligens som følge av galleobstruksjon. De fleste pasientene hadde risikofaktorer for gallestase og galleslam, f.eks. pasienter som tidligere hadde fått større behandling, hatt alvorlig sykdom og fått TPN. Ceftriaksonrelatert utfelling i gallen kan ikke utelukkes som en utløsende​/​medvirkende faktor. Nyrestein: Tilfeller av nyrestein, som er reversibel ved seponering, er sett. I symptomatiske tilfeller bør skanning utføres. Bruk til pasienter med nyrestein eller hyperkalsiuri i anamnesen vurderes ut fra nytte-​/​risikoforholdet. Interferens med serologiske tester: Interferens med Coombs test, og falskt positive resultater, kan forekomme. Preparatet kan også gi falskt positive resultater ved test for galaktosemi. Ikke-enzymatiske metoder til bestemmelse av glukose i urin kan gi falskt positive resultater. Under behandling bør uringlukose bestemmes enzymatisk. Natrium: Preparatet inneholder 82,3 mg natrium pr. gram (tilsv. 4,14% av WHOs anbefalte maks. daglige natriuminntak på 2 g for en voksen), og dette bør tas i betraktning hos pasienter på natriumfattig diett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger (f.eks. svimmelhet) som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan forekomme, og forsiktighet bør utvises.

Interaksjoner

Kalsiumholdige oppløsningsmidler: Skal ikke brukes til rekonstituering, fortynning, eller blandes i samme infusjonsslange som ceftriakson pga. mulig utfelling, se Tilberedning​/​Håndtering. Tilfeller av fatale reaksjoner med utfelling av ceftriaksonkalsium i lunger og nyrer hos premature og fullbårne nyfødte <1 måned er sett. Minst ett av barna hadde fått ceftriakson og kalsium på forskjellige tidspunkt og gjennom forskjellige i.v. slanger. Ceftriakson skal ikke til noen aldersgrupper blandes eller gis samtidig med kalsiumholdige infusjonsvæsker, heller ikke gis i forskjellige infusjonsslanger eller på forskjellige infusjonssteder. Til pasienter >28 dager kan ceftriakson og kalsiumholdige infusjonsvæsker imidlertid gis etter hverandre, dersom det brukes forskjellige infusjonsslanger og forskjellige -steder, eller dersom infusjonsslangen skiftes ut eller skylles svært grundig med fysiologisk natriumkloridinfusjonsvæske. Ved behov for kontinuerlig infusjon av kalsiumholdig TPN kan det overveies å bruke annen antibiotisk behandling. Dersom bruk av ceftriakson vurderes å være nødvendig for pasienter med vedvarende TPN-behov, kan TPN og ceftriakson gis samtidig, men via forskjellige infusjonsslanger og -steder. Alternativt kan TPN-infusjon stoppes mens det gis ceftriakson, og infusjonsslangen skylles mellom de 2 infusjonene. Orale antikoagulantia: Samtidig bruk kan potensere vitamin K-hemming og øke blødningsrisiko. Hyppig INR-måling bør utføres, og doseringen av vitamin K-antagonisten justeres under og etter ceftriaksonbehandling. Aminoglykosider: Motstridende dokumentasjon vedrørende potensielt økt nefrotoksisk effekt av aminoglykosider ved samtidig bruk med cefalosporiner. Anbefalt monitorering av aminoglykosidnivå (og nyrefunksjon) iht. klinisk praksis bør nøye overholdes i slike tilfeller. Kloramfenikol: Antagonistisk effekt ved samtidig bruk er sett i en in vitro-studie (ukjent klinisk relevans). Kalsiumholdige preparater: Ingen rapporter om interaksjon med orale kalsiumholdige preparater, eller mellom ceftriakson gitt i.m. og andre kalsiumholdige preparater (i.v. eller orale). Potente diuretika (f.eks. furosemid): Påvirkning av nyrefunksjon etter samtidig administrering av store doser ceftriakson er ikke sett. Probenecid: Samtidig administrering reduserer ikke eliminasjon av ceftriakson.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer placentabarrieren. Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte​/​indirekte skadelige effekter på embryo-​/​føtal, perinatal eller postnatal utvikling. Bør kun brukes under graviditet, og spesielt i 1. trimester, hvis fordeler oppveier risiko.
AmmingUtskilles i morsmelk i lave konsentrasjoner, men ved terapeutiske doser forventes ingen påvirkning av det diende barnet. Risiko for diaré og soppinfeksjon i slimhinnene kan imidlertid ikke utelukkes. Muligheten for sensibilisering skal tas i betraktning. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på en nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetReproduksjonsstudier har ikke vist tegn på negativ påvirkning av fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerKvalme, oppkast og diaré.
BehandlingSymptomatisk. Ceftriaksonkonsentrasjonen kan ikke reduseres ved hemodialyse eller peritonealdialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeCeftriakson binder til penicillinbindende proteiner (PBP) og hemmer bakteriens celleveggsyntese (peptidoglykan), noe som fører til at bakteriecellen lyseres og dør. For informasjon om følsomme patogener, grenseverdier og resistens, se SPC.
AbsorpsjonGjennomsnittlig peak-plasmanivå av ceftriakson etter i.m. injeksjon er ca. det halve av det som sees etter i.v. administrering av en ekvivalent dose. Cmax etter en 1 g-dose (i.m.) er ca. 81 mg​/​liter (Tmax 2-3 timer). AUC etter i.m. injeksjon tilsv. AUC etter i.v. administrering av en ekvivalent dose. Gjennomsnittlig peak-plasmanivå er ca. 120 og 200 mg​/​liter hhv. etter i.v. bolus av ceftriaksjon 500 mg og 1 g. Plasmanivå av ceftriakson er ca. 80, 150 og 250 mg​/​liter etter hhv. i.v. infusjon av 500 mg, 1 g og 2 g.
Proteinbinding95% til albumin (reversibelt) ved plasmakonsentrasjon <100 mg​/​liter. Bindingen kan mettes, og bundet fraksjon faller ved stigende konsentrasjoner (opptil 85% ved en plasmakonsentrasjon på 300 mg​/​liter).
FordelingVd 7-12 liter. Konsentrasjoner et godt stykke over MIC for de mest relevante patogener kan påvises i vev, inkl. lunger, hjerte, galleveier​/​lever, tonsiller, mellomøre og neseslimhinne, ben, samt i cerebrospinal-, pleura-, prostata- og synovialvæske. En 8-15% økning i gjennomsnittlig Cmax sees ved gjentatt administrering. Steady state nås i de fleste tilfeller innen 48-72 timer avhengig av administreringsvei. Ceftriakson penetrerer hjernehinnene. Penetrasjonen er størst ved hjernehinnebetennelse. Gjennomsnittlig Cmax i cerebrospinalvæsken er opptil 25% av plasmanivået ved bakteriell meningitt, sammenlignet med 2% av plasmanivået hos friske. Cmax i cerebrospinalvæsken nås ca. 4-6 timer etter i.v. injeksjon.
HalveringstidCa. 8 timer hos voksne. Plasmaclearance 10-22 ml​/​minutt. Renal clearance 5-12 ml​/​minutt. Hos eldre >75 år er gjennomsnittlige t1/2 vanligvis 2-3 × høyere enn hos unge voksne. T1/2 er forlenget hos nyfødte. Fra fødselen og inntil barna er 14 dager gamle, kan nivået av fritt ceftriakson ytterligere økes av faktorer som nedsatt glomerulær filtrasjon og endret proteinbinding. Hos barn er t1/2 lavere enn hos nyfødte og voksne. Plasmaclearance og Vd av totalceftriakson er større hos nyfødte, spedbarn og barn enn hos voksne. Ceftriaksons farmakokinetikk er ikke-lineær, og alle grunnleggende farmakokinetiske parametre, bortsett fra t1/2, er doseavhengige dersom de er basert på totallegemiddelkonsentrasjonen, som økes mindre enn proporsjonalt med dose. Ikke-lineariteten skyldes metning av plasmaproteinbindingen, og sees derfor for total-plasmaceftriakson, men ikke for fritt (ubundet) ceftriakson.
Utskillelse50-60% av ceftriakson utskilles uomdannet i urinen, primært ved glomerulær filtrasjon, mens 40-50% utskilles uomdannet via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Rekonstituert oppløsning: Rekonstituert oppløsning er kun til engangsbruk, og ubrukt oppløsning må kastes. Kjemisk og fysikalsk stabilitet er vist i 12 timer ved 25°C og i 2 dager ved 2-8°C. Av mikrobiologiske årsaker skal rekonstituert oppløsning brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser før administrering brukerens ansvar og bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ceftriaxon Fresenius Kabi, PULVER TIL INFUSJONS-​/​INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
1 g 10 stk. (hettegl.)
456693

Blå resept

1 298,50 C

Ceftriaxon Fresenius Kabi, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2 g 10 stk. (hettegl.)
132384

Blå resept

2 471,50 C

Individuell refusjon

Ceftriakson
Legemidler: Ceftriaxon pulver til infusjonsvæske, Ceftriaxon pulver til injeksjonsvæske, Ceftriaxon pulver til injeksjons-​/​infusjonsvæske
Indikasjon: Bakteriell endokarditt. Hjerneabscess. Lungeabscess med pneumoni. Leverabcess.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Ceftriaxon Fresenius Kabi PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g

Gå til godkjent preparatomtale

Ceftriaxon Fresenius Kabi PULVER TIL INFUSJONS-​/​INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

12.10.2021


Sist endret: 02.11.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)