Bosulif

Pfizer

Proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E14

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 100 mg, 400 mg og 500 mg: Hver tablett inneh.: Bosutinib 100 mg, resp. 400 mg og 500 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172). 400 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 500 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av voksne med nydiagnostisert Philadelphiakromosom-positiv kronisk myelogen leukemi (Ph+ KML) i kronisk fase (KF), samt Ph+ KML i KF, akselerert fase (AF) og blastfase (BF) som tidligere er behandlet med én eller flere tyrosinkinasehemmere (TKI) og hvor imatinib, nilotinib og dasatinib ikke anses som egnede behandlingsalternativer.

Dosering

Behandling bør startes opp av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av KML.
Nydiagnostisert KF Ph+ KML: Anbefalt dose 400 mg 1 gang daglig.
KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling: Anbefalt dose 500 mg 1 gang daglig. I kliniske studier fortsatte behandlingen ved begge indikasjoner inntil sykdomsprogresjon eller til intoleranse.
Dosejustering: Doser >600 mg/dag er ikke undersøkt og bør ikke gis. Doser <300 mg/dag er brukt, men effekt ikke fastslått.
Dosejustering ved ikke-hematologiske bivirkninger: Dersom klinisk signifikant moderat eller alvorlig ikke-hematologisk toksisitet utvikles, bør behandlingen avbrytes, og kan gjenopptas med en dose redusert med 100 mg 1 gang daglig når toksisiteten er opphørt. Hvis hensiktsmessig, bør opptrapping til aktuell dagsdose før dosenedtrapping vurderes. Ved økning i levertransaminaser >5 × ULN, bør behandlingen avbrytes inntil forbedring til ≤2,5 × ULN, og deretter gjenopptas med 400 mg 1 gang daglig. Hvis bedring tar >4 uker bør seponering vurderes. Bør seponeres ved økning i transaminaser ≥3 × ULN samtidig med økning av bilirubin >2 × ULN og alkalisk fosfatase <2 × ULN. Ved diaré NCI CTCAE grad 3-4 bør behandlingen avbrytes, og gjenopptas med 400 mg 1 gang daglig ved bedring til grad ≤1.
Dosejustering ved alvorlig eller vedvarende nøytropeni og trombocytopeni: Ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <1 × 109/liter og/eller blodplater <50 × 109/liter: Avvent behandling inntil ANC ≥1 × 109/liter og blodplater ≥50 × 109/liter. Ved bedring innen 2 uker gjenopptas behandlingen med samme dose. Hvis blodverdiene forblir lave >2 uker gjenopptas behandlingen med dose redusert med 100 mg ved bedring. Ved gjentatt cytopeni gjenopptas behandlingen med dose redusert med ytterligere 100 mg ved bedring.
Glemt dose: En ekstra dose skal ikke tas hvis det har gått >12 timer, men den vanlige dosen tas påfølgende dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Tendens til økt eksponering ved moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) er anbefalt dose 300 mg eller 400 mg 1 gang daglig ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) er anbefalt dose 200 mg eller 300 mg 1 gang daglig ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling. Doseopptrapping til 400 mg eller 500 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling), eller til 300 mg eller 400 mg 1 gang daglig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ved hhv. nydiagnostisert KF Ph+ KML og KF, AF eller BF Ph+ KML med resistens/intoleranse mot tidligere behandling), kan vurderes for de som ikke har opplevd alvorlige eller vedvarende moderate bivirkninger, og ved utilstrekkelig hematologisk, cytogenetisk eller molekylær respons. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Eldre: Forsiktighet bør utvises. Hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises. Nylig eller pågående klinisk signifikant gastrointestinal sykdom: Forsiktighet bør utvises.
Administrering: Tas 1 gang daglig om morgenen. Skal tas med mat, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Unormal leverfunksjon: Behandling er assosiert med økt ALAT- og ASAT-nivå. Leverfunksjonstester bør tas før behandlingsstart og månedlig de første 3 behandlingsmånedene, og som klinisk indisert. Forhøyede transaminaser bør håndteres med midlertidig behandlingsavbrudd (dosereduksjon vurderes etter bedring til grad 1 eller baseline) og/eller seponering. Økte transaminaser, spesielt samtidig med økt bilirubin, kan være tidlig tegn på legemiddelindusert leverskade. Diaré og oppkast: Forsiktighet bør utvises, spesielt ved nylig eller pågående klinisk signifikant gastrointestinal sykdom. Standardbehandling gis, inkl. legemidler som motvirker diaré, kvalmestillende midler og/eller væskeerstatning. Kan håndteres med midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering. Samtidig bruk av domperidon bør unngås, og kun brukes dersom andre legemidler ikke har effekt. Myelosuppresjon: Blodtelling bør utføres ukentlig 1. behandlingsmåned, deretter månedlig eller som klinisk indisert. Bør håndteres med midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering. Væskeretensjon: Kan være assosiert med behandlingen, inkl. perikardial effusjon, pleuraeffusjon, lungeødem og/eller perifert ødem. Pasienten bør monitoreres og gis standardbehandling. Kan håndteres med midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering. Serumlipase: Forsiktighet anbefales ved tidligere pankreatitt. Ved forhøyet lipase ledsaget av abdominale symptomer, bør behandlingen avbrytes og pankreatitt utelukkes. Infeksjoner: Kan predisponere for infeksjoner med bakterier, sopp, virus eller parasitter. Proarytmisk potensiale: Forsiktighet bør utvises ved tidligere eller predisposisjon for QTC-forlengelse, ved ukontrollert eller signifikant hjertesykdom, inkl. nylig hjerteinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina eller klinisk signifikant bradykardi, eller ved bruk av legemidler kjent for å forlenge QTC. Hypokalemi og hypomagnesemi kan forsterke effekten ytterligere. Monitorering av effekt på QTC og EKG ved baseline anbefales før behandlingsstart. Hypokalemi og hypomagnesemi skal korrigeres før bosutinibadministrering, og bør monitoreres periodisk under behandlingen. Nedsatt nyrefunksjon: Behandling kan gi klinisk signifikant nedsatt nyrefunksjon hos KML-pasienter. Reduksjon over tid i estimert GFR er sett i kliniske studier, både hos pasienter med allerede behandlet og avansert KML og hos behandlingsnaive. Vurdering av nyrefunksjon før behandlingsstart og nøye overvåkning under behandling er viktig. Spesielt ved eksisterende nyreproblemer, eller ved risiko for renal dysfunksjon, inkl. ved samtidig bruk av legemidler med potensiale for nefrotoksisitet, f.eks. diuretika, ACE-hemmere, angiotensinreseptorblokkere og NSAID. Økt bosutinibeksponering ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon er sett, og dosereduksjon anbefales. I en farmakokinetisk populasjonsanalyse på KML-pasienter ble det sett en tendens til økt eksponering (AUC) ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Kliniske data er svært begrensede hos KML-pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon som får en opptrappet dose med 600 mg. Alvorlige hudreaksjoner: Kan fremkalles, f.eks. Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Skal seponeres permanent ved alvorlig hudreaksjon under behandling. Tumorlysesyndrom: Pga. risiko for tumorlysesyndrom, anbefales korrigering av klinisk signifikant dehydrering og behandling av høye urinsyrenivåer før behandlingsstart. Hepatitt B-reaktivering: Reaktivering av hepatitt B hos kroniske bærere av viruset har oppstått etter behandling med Bcr-Abl-TKI. Noen tilfeller resulterte i akutt leversvikt eller fulminant hepatitt, som igjen førte til levertransplantasjon eller død. Pasienten bør testes for HBV‑infeksjon før oppstart. Ekspert på leversykdom og behandling av HBV bør konsulteres før oppstart ved positiv HBV‑serologi (inkl. de med aktiv sykdom) og hos de som tester positivt på HBV‑infeksjon i løpet av behandlingen. Hvis bosutinibbehandling er nødvendig ved positiv HBV-serologi, bør pasienten overvåkes nøye for symptomer på aktiv HBV-infeksjon under behandling og i flere måneder etter avsluttet behandling. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bør unngås ved svimmelhet, fatigue, synsforstyrrelser eller andre bivirkninger med potensiell innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E14
Samtidig bruk av kraftige eller moderate CYP3A-hemmere bør unngås, da de øker plasmakonsentrasjonen av bosutinib. Vis forsiktighet ved samtidig bruk av svake CYP3A-hemmere. Dersom kraftig eller moderat CYP3A-hemmer må administreres under behandling, bør behandlingsavbrudd eller dosereduksjon vurderes. Samtidig bruk av kraftige eller moderate CYP3A-induktorer bør unngås, da de reduserer plasmakonsentrasjonen av bosutinib. Vis forsiktighet ved samtidig bruk av svake CYP3A-induktorer. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av protonpumpehemmere (PPI). Korttidsvirkende antacida bør vurderes som et alternativ til PPI, og bosutinib og antacida bør gis til forskjellig tid (dvs. ta bosutinib om morgenen og antacida på kvelden) dersom mulig. Bør brukes med forsiktighet sammen med andre legemidler som kan føre til QT-forlengelse.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet. Bør ikke brukes under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker antikonsepsjon.
Amming: Skal ikke brukes. Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Kan potensielt svekke reproduksjonsfunksjon og fertilitet. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 1 måned etter siste dose for å unngå graviditet. Menn bør søke råd om oppbevaring av sæd før behandling.
Bosutinib

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni (inkl. redusert platetall), nøytropeni (inkl. redusert antall nøytrofile), anemi (inkl. redusert hemoglobin). Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme, abdominale smerter (inkl. abdominalt ubehag, øvre og nedre abdominalsmerter, abdominal ømhet, gastrointestinal smerte). Hud: Utslett (inkl. generalisert, makulært, makulopapulært, papulært og kløende utslett). Infeksiøse: Luftveisinfeksjon (inkl. øvre/nedre, samt viral luftveisinfeksjon), nasofaryngitt. Lever/galle: Økt ALAT og ASAT. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Undersøkelser: Økt lipase (inkl. hyperlipasemi). Øvrige: Pyreksi, asteni, ødem (inkl. ansiktsødem, lokalt ødem, perifert ødem), fatigue (inkl. malaise). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Leukopeni (inkl. redusert antall hvite blodceller). Gastrointestinale: Gastritt, gastrointestinal blødning (inkl. analblødning, mageblødning, tarmblødning, nedre gastrointestinal blødning, rektalblødning). Hjerte/kar: Perikardial effusjon, QTC-forlengelse på EKG (inkl. langt QTC-syndrom), hypertensjon (inkl. økt blodtrykk, økt systolisk blodtrykk, essensiell hypertensjon, hypertensiv krise). Hud: Urticaria, akne, pruritus. Infeksiøse: Pneumoni (inkl. atypisk pneumoni), influensa, bronkitt. Lever/galle: Hepatotoksisitet (inkl. hepatitt, toksisk hepatitt, leversykdom), unormal leverfunksjon (inkl. unormal leverfunksjonstest, økt leverfunksjon, økt transaminase), økt bilirubin i blod (inkl. hyperbilirubinemi), økt γ-GT. Luftveier: Pleuraeffusjon. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Svimmelhet, dysgeusi. Nyre/urinveier: Akutt nyresvikt, nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering, hyperkalemi, hypofosfatemi. Undersøkelser: Økt blodkreatinin, økt amylase, økt CK i blod. Øre: Tinnitus. Øvrige: Brystsmerter (inkl. ubehag i brystet), smerter. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Febril nøytropeni, granulocytopeni. Gastrointestinale: Pankreatitt (inkl. akutt pankreatitt). Hjerte/kar: Perikarditt. Hud: Eksfoliativt utslett, legemiddelutslett. Immunsystemet: Anafylaktisk sjokk, hypersensitivitet. Lever/galle: Leverskade (inkl. legemiddelindusert leverskade). Luftveier: Pulmonal hypertensjon, respirasjonssvikt, akutt lungeødem. Svulster/cyster: Tumorlysesyndrom. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Erythema multiforme. Ukjent frekvens: Hud: SJS, TEN.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring.
Behandling: Pasienten bør overvåkes og støttebehandling igangsettes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For proteinkinasehemmere L01X E

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer BCR-ABL-kinase som fører til KML. Er i tillegg hemmer av Src-kinasefamilien, inkl. Src, Lyn og Hck.
Absorpsjon: Etter en enkeltdose bosutinib (500 mg) med mat til friske er absolutt biotilgjengelighet 34%. Gjennomsnittlig Tmax er 6 timer. En proporsjonal økning i AUC og Cmax er vist over et doseområde fra 200-600 mg. Mat øker Cmax 1,8 ganger og AUC med 1,7 ganger.
Proteinbinding: Ca. 96% hos friske.
Fordeling: Vd ca. 2331 liter.
Halveringstid: Ca. 35,5 timer. Clearance ca. 61,9 liter/time.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Primært via feces, noe i urin.

Sist endret: 30.07.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Bosulif, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg28 stk. (blister)
479904
SPC_ICONH-resept
-
9511,10C
400 mg28 stk. (blister)
558417
SPC_ICONH-resept
-
41132,70C
500 mg28 stk. (blister)
492377
SPC_ICONH-resept
-
41828,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absolutt nøytrofiltall (anc, all neutrophil cells): Antall nøytrofile leukocytter i blod. Normalområde hos voksne over 18 år: 2,0-7,0 × 109/liter.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antikonsepsjon (prevensjon): Metoder som forhindrer uønsket svangerskap hos seksuelt aktive.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

ctcae (the common terminology criteria for adverse events): The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), tidligere kalt The Common Toxicity Criteria (CTC eller NCI-CTC), er et sett av kriterier for klassifisering av bivirkninger av legemidler brukt i kreftbehandling. Klassifiseringen er utviklet av US National Cancer Institute (NCI). CTCAE v5.0 er er siste publiserte versjon, men mange preparatomtaler viser til CTCAE v4.03. Bivirkningene klassifiseres som Grad 1-5, hvor Grad 1 er mild, Grad 2 er moderat, Grad 3 er alvorlig, Grad 4 er livstruende og Grad 5 er død.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cytopeni (blodcellemangel): Lavere antall blodceller enn det som er normalt sett innen et gitt referanseområde.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hbv-infeksjon (hepatitt b, hepatitt b-virusinfeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

uln: Øvre normalgrense.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).