Aromasin

Pfizer


Aromatasehemmer.

L02B G06 (Eksemestan)TABLETTER, drasjerte 25 mg: Hver tablett inneh.: Eksemestan 25 mg, sukrose 30,2 mg, metylparahydroksybenzoat (E 218) 0,003 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptor-positiv, invasiv brystkreft etter tidligere 2-3 års adjuvant tamoksifenbehandling. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal status med progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener. Ikke vist effekt ved negativ østrogenreseptor status.

Dosering

Voksne og eldre: Anbefalt dose er 1 tablett 1 gang daglig, inntil progresjon. Ved tidlig brystkreft bør behandlingen fortsette inntil det er gått 5 år med kombinert sekvensiell adjuvant hormonterapi (tamoksifen etterfulgt av eksemestan), eller til det oppstår tilbakefall. Ved avansert brystkreft bør behandling fortsette inntil tydelig tumorprogresjon.
Barn: Anbefales ikke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering unødvendig.
Administrering: Bør tas etter mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Premenopausale kvinner. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Bør ikke gis til kvinner med premenopausal endokrin status. Derfor bør postmenopausal status påvises ved bestemmelse av LH-, FSH- og østradiolnivåer, når dette anses klinisk relevant. Brukes med forsiktighet ved nedsatt lever-/nyrefunksjon. Inneholder sukrose og bør ikke gis ved sjeldne arvelige lidelser som fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund). Eksemestan er en potent østrogenreduserende substans, reduksjoner i benmineraltetthet (BMD) og forhøyet hyppighet av frakturer er sett. Ved adjuvant behandling bør kvinner med osteoporose eller med risiko for osteoporoseutvikling måle benmineraltettheten med bendensitometri ved behandlingsstart. Selv om det ikke foreligger data som viser effekt av terapi ved behandling mot redusert benmasse forårsaket av eksemestan, bør egnet osteoporosebehandling likevel initieres hos risikopasienter. Pasienter bør følges opp. Rutinemåling av 25-hydroksy-vitamin D-nivå før behandlingsstart med aromatasehemmer bør overveies pga. høy prevalens av alvorlig mangel ved tidlig brystkreft. Ved vitamin D-mangel bør vitamin D-tilskudd gis.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

In vitro-studier viser at eksemestan metaboliseres via CYP3A4 og aldoketoreduktase, og ikke hemmer de viktigste CYP-isoenzymene. Det er vist at spesifikk hemming av CYP3A4 ved administrering av ketokonazol ikke har signifikant effekt på farmakokinetikken til eksemestan. Rifampicin, en kraftig CYP3A4-induktor, er vist å redusere AUC for eksemestan med 54% og Cmax med 41%. Ettersom den kliniske relevansen av denne interaksjonen ikke er vurdert, kan samtidig administrering av substanser kjent for å indusere CYP3A4 slik som rifampicin, krampedempende midler (f.eks. fenytoin og karbamazepin) og naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum), redusere effekten av eksemestan. Eksemestan bør brukes med forsiktighet sammen med legemidler som metaboliseres via CYP3A4 og som har smalt terapeutisk vindu. Eksemestan skal ikke gis sammen med legemidler som inneholder østrogen da disse vil motvirke den farmakologiske effekten.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Generelt godt tolerert i kliniske studier (25 mg/dag). Vanligvis milde til moderate bivirkninger, de fleste kan knyttes til den normale farmakologiske konsekvensen av tap av østrogen.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeLeukopeni2
VanligeTrombocytopeni2
Ukjent frekvensRedusert lymfocyttall2
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, magesmerte
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, oppkast
Generelle
Svært vanligeFatigue, smerte
VanligeAsteni, perifert ødem
Hud
Svært vanligeHyperhidrose
VanligeAlopesi, kløe, urticaria, utslett
SjeldneAkutt generalisert eksantematøs pustulose3
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Kar
Svært vanligeHetetokter
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALP i blod3, økt bilirubinnivå i blodet3, økte leverenzymer3
SjeldneHepatitt3, kolestatisk hepatitt3
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeSmerter i ledd og muskel/skjelett1
VanligeFraktur, osteoporose
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeKarpaltunnelsyndrom, parestesi
SjeldneSomnolens
Psykiske
Svært vanligeDepresjon, insomni
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Generelt godt tolerert i kliniske studier (25 mg/dag). Vanligvis milde til moderate bivirkninger, de fleste kan knyttes til den normale farmakologiske konsekvensen av tap av østrogen.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeLeukopeni2
GastrointestinaleKvalme, magesmerte
GenerelleFatigue, smerte
HudHyperhidrose
KarHetetokter
Lever/galleØkt ALP i blod3, økt bilirubinnivå i blodet3, økte leverenzymer3
Muskel-skjelettsystemetSmerter i ledd og muskel/skjelett1
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
PsykiskeDepresjon, insomni
Vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni2
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, oppkast
GenerelleAsteni, perifert ødem
HudAlopesi, kløe, urticaria, utslett
Muskel-skjelettsystemetFraktur, osteoporose
NevrologiskeKarpaltunnelsyndrom, parestesi
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Mindre vanlige
ImmunsystemetOverfølsomhet
Sjeldne
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose3
Lever/galleHepatitt3, kolestatisk hepatitt3
NevrologiskeSomnolens
Ukjent frekvens
Blod/lymfeRedusert lymfocyttall2

1Inkl. artralgi, og, mindre vanlig, smerter i ekstremiteter, artrose, ryggsmerter, artritt, myalgi og stivhet i ledd.

2Trombocytopeni og leukopeni er rapportert ved avansert brystkreft. Reduksjon av lymfocytter observert hos ca. 20% av pasientene, særlig ved preeksisterende lymfopeni. Gjennomsnittlig lymfocyttverdi endret seg imidlertid ikke betydelig over tid, og det ble ikke sett tilsvarende økning i virusinfeksjoner. Effektene er ikke påvist hos pasienter behandlet for tidlig brystkreft.

3Frekvensen basert på «rule of three».

Forhåndsspesifiserte bivirkninger sett i studie hos kvinner med tidlig brystkreft

Hetetokter, tretthet, hodepine, insomni, hyperhidrose, gynekologiske lidelser, svimmelhet, kvalme, osteoporose, vaginalblødning, andre primære cancere, oppkast, synsforstyrrelser, tromboembolisme, osteoporotisk fraktur, hjerteinfarkt.

Forhåndsspesifiserte bivirkninger sett i studie hos kvinner med tidlig brystkreft

Hetetokter, tretthet, hodepine, insomni, hyperhidrose, gynekologiske lidelser, svimmelhet, kvalme, osteoporose, vaginalblødning, andre primære cancere, oppkast, synsforstyrrelser, tromboembolisme, osteoporotisk fraktur, hjerteinfarkt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser på opptil 800 mg som engangsdose til friske kvinner og opptil 600 mg daglig til postmenopausale kvinner med avansert brystkreft er blitt godt tolerert.
Behandling: Symptomatisk. Generell støttende behandling, inkl. hyppig monitorering av vitale tegn er påkrevet.

Egenskaper

Klassifisering: Steroid, irreversibel aromatasehemmer.
Virkningsmekanisme: Hemmer omdannelsen av androgener til østrogener ved å inaktivere aromatase i perifere vev. Hos postmenopausale brystkreftpasienter har en daglig dose på 25 mg redusert helkroppsaromatisering med 98%. For sammenligning med ulike behandlingsalternativer, se SPC.
Absorpsjon: Raskt. Absolutt biotilgjengelighet antas å være begrenset av en betydelig first pass-metabolisme. Tmax: 2 timer. Samtidig matinntak øker biotilgjengeligheten med 40%.
Proteinbinding: 90%.
Fordeling: Vd ca. 20 000 liter.
Halveringstid: 24 timer. Lineær kinetikk i doseområdet. Clearance ca. 500 liter/time.
Metabolisme: Via CYP3A4 og/eller reduksjon av 17-ketogruppen av aldoketoreduktase etterfulgt av konjugering.
Utskillelse: 1% av dosen utskilles uomdannet i urin. 40% utskilles i urin og feces i løpet av 1 uke.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Aromasin, TABLETTER, drasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg100 stk. (blister)
161547
Blå resept
Byttegruppe
3673,70 (trinnpris 1527,60)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.01.2018