Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E02 (Fenoksymetylpenicillin, Penicillin)TABLETTER, filmdrasjerte 660 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 660 mg (1 mill. IE), resp. 1 g (1,5 mill. IE), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina.
  • Erysipelas, utbredt impetigo samt sår- og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling.
Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger i døgnet. Dosen avpasses etter infeksjonens art og grad.
Voksne og barn >12 år (>40 kg)
1,3-4 g (2-6 mill. IE) pr. døgn.
Doseringsforslag

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse for 7 dagers behandling

>12 år og voksne (>40 kg)

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 660 mg

 

30 tabl. à 660 mg

Generelt
Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne. Ved svært alvorlige infeksjoner skal parenteral behandling gis. For å unngå senkomplikasjoner (revmatisk feber), bør infeksjoner med betahemolytiske streptokokker behandles i 10 dager.
Akutt otitis media
Behandling begrenses til 5 dager. Voksne: 2 tabletter à 660 mg, ev. 1 tablett à 1 g × 3-4 i 5 dager.
Purulent sinusitt
Voksne: 1-2 tabletter (660 mg-1,3 g) × 3-4 i 7-10 dager.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele. Kan deles, men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser bør imidlertid pasienten følges med konsentrasjonsmålinger. Ved vedvarende alvorlig diaré bør pseudomembranøs kolitt mistenkes. Tilstanden kan være livstruende, og behandlingen bør avbrytes umiddelbart og videre behandling følges opp med bakteriologiske prøver. Sensitivitetsreaksjoner kontrolleres vanligvis med antihistaminer eller, ved manglende respons, systemiske kortikosteroider eller forstadier til aminer, f.eks. adrenalin. Hjelpestoffer: Inneholder 1,7 mmol (66 mg) og 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablett à hhv. 660 mg og 1 g. Dette skal vurderes ved nedsatt nyrefunksjon og ved kontrollert kaliumdiett. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Samtidig tilførsel av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt​/​toksisitet av metotreksat. Samtidig bruk av perorale antikoagulanter (f.eks. warfarin) kan forlenge protrombintiden. Andre antibakterielle midler (f.eks. neomycin) og guargummi, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetLang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
AmmingGår i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder virkestoff i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerAkutte reaksjoner sees primært ved hypersensibilisering. Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter.
BehandlingAdrenalin 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
AbsorpsjonBiotilgjengelighet ca. 50%. Cmax etter ca. 1 time. Samtidig inntak av mat nedsetter absorpsjonen.
Proteinbinding50-80%.
FordelingHøy konsentrasjon i godt vaskularisert vev.
HalveringstidCa. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjonBør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg​/​ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige, penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse30-50% utskilles i aktiv form via nyrene i løpet av 8 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Andre opplysninger

Kan gi falske positive resultater i ikke-enzymatiske glukosetester i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
660 mg 20 stk. (blister)
589499

Blå resept

133,50 C
30 stk. (blister)
589507

Blå resept

156,60 C
40 stk. (blister)
011818

Blå resept

159,90 C
100 stk. (blister)
589531

Blå resept

290,40 C
1 g 20 stk. (blister)
589598

Blå resept

131,90 C
28 stk. (blister)
589887

Blå resept

151,00 C
40 stk. (blister)
589895

Blå resept

181,60 C
60 stk. (blister)
033729

Blå resept

255,80 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​​/​dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Apocillin TABLETTER, filmdrasjerte 1 g

Gå til godkjent preparatomtale

Apocillin TABLETTER, filmdrasjerte 660 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07.06.2023


Sist endret: 07.03.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)