Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 2 mg: Hver tablett inneh.: Deksklorfeniramin (som deksklorfeniraminmaleat) 2 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne, ungdom og barn ≥6 år: Symptomatisk behandling av allergiske lidelser som allergisk rhinitt (sesongbetinget eller helårlig), allergisk konjunktivitt og urtikaria.

Dosering

Inntakene bør skje med minst 4 timers mellomrom. Behandlingen bør være kortvarig.
Voksne, ungdom og barn ≥12 år
2 mg (1 tablett) 3-4 ganger daglig.
Barn 6-<12 år
1 mg (1/2 tablett) 2-3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Må brukes med forsiktighet ved alvorlig lever- og/eller nyresvikt pga. risiko for akkumulering.
  • Barn <6 år: Skal ikke brukes.
  • Eldre: Se Forsiktighetsregler.
Administrering Svelges med et glass vann. Dersom doseringsregimet er egnet for det så bør preparatet tas om kvelden pga. den sedative effekten. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Barn <6 år pga. legemiddelformen. Risiko for trangvinkelglaukom. Risiko for urinretensjon knyttet til problemer med urethra og prostata. Amming.

Forsiktighetsregler

Hvis de allergiske symptomene (åndedrettsdepresjon, ødem, hudlesjoner) eller tegn forbundet med virussykdom vedvarer eller blir verre, må videre behandling revurderes. Eldre: Må brukes med forsiktighet hos eldre, da de er mer utsatt for ortostatisk hypotensjon, svimmelhetsanfall, sedasjon, kronisk forstoppelse (risiko for paralytisk ileus), og mulig forstørret prostata. Lever- eller nyresvikt: Se Dosering. Alkohol: Det anbefales ikke å innta alkoholholdige drikker eller alkoholholdige legemidler under behandlingen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Særlig bilførere og maskinbrukere bør gjøres oppmerksom på risikoen for døsighet, særlig ved behandlingsstart. Dette forsterkes ved inntak av alkoholholdige drikker eller legemidler. Det er en fordel å innta preparatet rett før sengetid.

Interaksjoner

Bør unngås: Alkohol: Gir økt sedativ effekt. Nedsatt reaksjonsevne kan gjøre det farlig å kjøre bil og bruke maskiner. Unngå inntak av alkoholholdige drikker eller legemidler. Bør tas hensyn til: Andre midler som virker CNS-dempende (sedative antidepressiver, barbiturater, benzodiazepiner, klonidin og tilsvarende hypnotika, morfinderivater (analgetika og hostedempende midler), metadon, antipsykotika, anxiolytika): Gir CNS-hemming. Endret oppmerksomhet kan gjøre det farlig å kjøre bil og bruke maskiner. Atropin og andre lignende stoffer (TCA, antikolinerge antiparkinsonmidler, atropinbaserte antispasmodika, disopyramid, nevroleptiske fentiaziner): Gir ytterligere atropinrelaterte bivirkninger som urinretensjon, forstoppelse og munntørrhet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetHos nyfødte av mødre behandlet med sterke doser antikolinergika i lengre tid, er det i sjeldne tilfeller beskrevet symptomer i fordøyelsessystemet knyttet til fentiaziners atropinegenskaper (abdominal distensjon, tarmobstruksjon, forsinket utskilling av mekonium, vansker med næringsinntak, takykardi eller nevrologiske problemer). Preparatet kan under normale bruksforhold forskrives i de 2 første trimestrene, men må bare vurderes i 3. trimester dersom det er nødvendig, og kun til sporadisk bruk. Dersom preparatet gis i slutten av graviditeten bør den nyfødtes nerve- og fordøyelsesfunksjoner overvåkes.
AmmingUtskilles i morsmelk i små mengder. Pga. preparatets sedative egenskaper anbefales ikke bruk under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKrampeanfall (særlig hos spedbarn og barn), endret bevissthet, koma.
BehandlingSymptomatisk.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBlokkerer sentrale og perifere H1-reseptorer. Gir en tydelig sedativ effekt. Har også en antikolinerg effekt som kan gi bivirkninger perifert.
AbsorpsjonBiotilgjengelighet er 25-50%. Tmax: Ca. 2-6 timer. Effekten er størst 6 timer etter inntak. Effektvarighet 4-8 timer.
ProteinbindingCa. 72%.
Halveringstid14-25 timer.
MetabolismePrimært i lever.
UtskillelsePrimært via nyrene som uomdannet substans/metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aniramin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2 mg 20 stk. (blister)
539911

-

257,70 C
100 stk. (blister)
148514

-

1 143,20 C

Individuell refusjon

Deksklorfeniramin
Legemidler: Aniramin tabletter
Indikasjon: Kvalme i livets sluttfase – barn og ungdom (< 18 år). Cytostatikaindusert kvalme – barn og ungdom (< 18 år). Atopisk dermatitt/eksem - for barn og ungdom (< 18 år). Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Aniramin TABLETTER 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.11.2022


Sist endret: 16.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)