Alimemazin Evolan

Evolan Pharma


Antihistamin, fentiazinderivat.

R06A D01 (Alimemazin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

DRÅPER, oppløsning 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Alimemazintartrat tilsv. alimemazin 40 mg, natriummetabisulfitt (E 223), sukrose, makrogolglyserolhydroksystearat, sitronsyre, natriumsitrat, sakkarinnatrium, askorbinsyre, glyserol, vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Voksne og barn fra 3 år:
  • Premedisinering.
  • Korttidsbehandling av kløe og allergi.

Dosering

Tilpasses individuelt. Anbefalt dose skal ikke overskrides.
Premedisinering
2-4 mg pr. kg kroppsvekt, men maks. 50 mg, minst 2 timer før undersøkelse eller anestesi. En mindre alimemazindose kan fortrinnsvis gis kvelden før. Atropin eller tilsv. legemiddel bør gis på vanlig måte for å redusere bronkial sekresjon.
Kløe og allergi
Voksne: 5 mg 2-4 ganger daglig. Barn: Daglig dose bør deles inn i en morgen-, midt på dagen- og kveldsdose, med en større dose gitt om kvelden. 3-5 år: 2,5-10 mg pr. dag. 5-12 år: 2,5-15 mg pr. dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn <3 år: Kontraindisert pga. risiko for uttalt sedasjon.
Administrering Dråpene skal kun inntas/gis med den medfølgende drypp-pipetten. Kan fortynnes med passende drikke før inntak, f.eks. juice, saft, kaffe, men ikke melk. Pipetten er gradert 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml og 1 ml. 1 dråpe tilsv. ca. 1 mg alimemazin.

Graderinger på drypp-pipetten

Tilsv. følgende mengde alimemazin

0,25 ml

10 mg

0,5 ml

20 mg

0,75 ml

30 mg

1 ml

40 mg

Flasken skal lukkes igjen umiddelbart etter bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Leukopeni, også tidligere agranulocytose. Myasthenia gravis. Barn <3 år.

Forsiktighetsregler

Inntak av alkoholholdig drikke og/eller stoffmisbruk under behandlingen bør avstås fra, dødsfall er rapportert. Skal brukes med forsiktighet ved lever- og nyreskader, spastisitet, epilepsi og kramper og Parkinsons sykdom. Ved mer alvorlige tilfeller av ekstrapyramidale bivirkninger bør det vurderes å seponere alimemazin. Ekstrapyramidale bivirkninger behandles med parkinsonmidler. Kontraindisert hos barn <3 år pga. risiko for uttalt sederende effekt. Skal brukes med forsiktighet hos eldre, som kan være mer følsomme for bivirkninger, f.eks. ekstrapyramidale reaksjoner, svimmelhet, tretthet, blodtrykksfall, urinretensjon og konstipasjon. Alimemazin har antikolinerge effekter som kan forårsake urinretensjon, og skal derfor brukes med forsiktighet hos eldre med mistenkt prostatahypertrofi. Skal brukes med forsiktighet ved trangvinkelglaukom. Atypiske nevroleptika økte risikoen for cerebrovaskulære hendelser med 3 ganger hos pasienter med demens, og økt risiko kan ikke utelukkes for andre nevroleptika og pasientgrupper. Forsiktighet bør utvises ved risikofaktorer for slag. Paradoksale bivirkninger som rastløshet, søvnproblemer og eufori er rapportert for fentiazinderivat og andre antihistaminer. Hud: Eksponering for sollys bør unngås under behandling. Økt følsomhet for berøring og hudutslett forbindes også med bruk av fentiaziner. QT-intervall: Kan forlenge QT-intervallet og forårsake hjertearytmier. Plutselig død, som kan ha kardial årsak, er rapportert. Det anbefales å utvise forsiktighet ved behandling av pasienter med uttalt bradykardi, hjerte- og karsykdom og arvelig form for forlenget QT-intervall, samt ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet. Samtidig behandling med andre nevroleptika bør unngås. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Er sett ved overdosering av alimemazin eller ved kombinert behandling med alimemazin og et nevroleptikum. Symptomer på MNS inkluderer en kombinasjon av hypertermi, muskelstivhet, endret mentaltilstand og tegn på autonom ustabilitet. MNS kan være dødelig, og alimemazin må seponeres umiddelbart, og intensiv klinisk oppfølging og symptomatisk behandling må startes. Streng overholdelse av anbefalt dose må vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder natriummetabisulfitt, som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer. Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder makrogolglyserolhydroksystearat (lakserolje polyoksylert, hydrogenert) som kan forårsake urolig mage og diaré. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan nedsettes, og dette bør tas hensyn til når det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av enkelte andre legemidler, da alvorlige bivirkninger og dødsfall er rapportert. Sederende effekt kan øke med alkohol, angstdempende legemidler, hypnotika, barbiturater, opioider og andre beroligende legemidler. Antikolinerg effekt kan forsterkes av andre legemidler med antikolinerg effekt. Forsiktighet utvises ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, f.eks. andre nevroleptika, antiarytmika klasse IA og III, moksifloksacin, erytromycin, metadon, meflokin, TCA, litium og cisaprid. Samtidig bruk av legemidler som kan gi elektrolyttforstyrrelser, f.eks. tiaziddiuretika, bør unngås, da det øker risikoen for maligne arytmier. Følgende kombinasjoner med alimemazin kan kreve justering av dosen: Levodopa: Fentiazinderivater motvirker effekten av L-dopa gjennom blokkering av dopaminreseptorene i hjernen. Litium: Reversibelt nevrotoksisk syndrom er sett når litium er kombinert med nevroleptika (spesielt haloperidol og tioridazin), med symptomer som forvirring, desorientering, bevisstløshet, feber og ekstrapyramidale bivirkninger. I flere av disse tilfellene hadde pasienten fått svært høye doser av haloperidol samtidig som litiumnivået i plasma var unødvendig høyt. Dette skyldes sannsynligvis tilleggseffekter av litium og nevroleptika.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetFarmakologiske effekter (dopaminantagonistiske) på mennesker indikerer at fentiazinderivater (alimemazin) brukt sent i graviditeten kan gi nevrologiske forstyrrelser hos barnet. Bør bare gis ved streng indikasjon i 3. trimester, og etter at morens behov er nøye veid opp mot risikoene for fosteret.
AmmingUtskilles i morsmelk, morens behov må veies opp mot risikoene for fosteret.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFentiazinderivat med sedative og antihistaminerge egenskaper samt antikolinerg effekt. Funksjonene i det autonome nervesystemet, sirkulasjon og respirasjon påvirkes bare i liten grad.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

 

Pakninger, priser og refusjon

Alimemazin Evolan, DRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
40 mg/ml 50 ml (flaske)
405791

Blå resept

293,70 C

Individuell refusjon

Alimemazin
Legemidler: Alimemazin dråper og kapsler
Indikasjon: Søvnforstyrrelser.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Alimemazin Evolan DRÅPER, oppløsning 40 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2022


Sist endret: 24.06.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)