Alimemazin Evolan

Evolan Pharma


Antihistamin. Hypnotikum. Sedativum.

R06A D01 (Alimemazin)DRÅPER, oppløsning 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Alimemazintartrat tilsv. alimemazin 40 mg, natriummetabisulfitt (E 223), sukrose, makrogolglyserolhydroksystearat, sitronsyre, natriumsitrat, sakkarinnatrium, askorbinsyre, glyserol, vann. Peppermyntesmak.


Indikasjoner

Angst ved alkoholisme og narkomani. Premedisinering. Kløe og allergi. Habituell oppkast hos barn. Atferdslidelser og angst hos barn. Søvnforstyrrelser hos barn og voksne.

Dosering

Tilpasses individuelt. Anbefalt dose skal ikke overskrides.
Alkoholisme og eufomani hos voksne: Mild og moderat angst: Initialt 40-60 mg 2-3 ganger daglig, deretter 5-10 mg 2-3 ganger daglig.
Premedisinering: 2-4 mg pr. kg kroppsvekt, men maks. 50 mg, minst 2 timer før undersøkelse eller anestesi. En mindre alimemazindose kan fortrinnsvis gis kvelden før. Atropin eller tilsv. legemiddel bør gis på vanlig måte for å redusere bronkial sekresjon.
Kløe og allergi: Voksne: 5 mg 2-4 ganger daglig. Barn: Daglig dose bør deles inn i en morgen-, midt på dagen- og kveldsdose, med en større dose gitt om kvelden. 2-5 år: 2,5-10 mg pr. dag. 5-12 år: 2,5-15 mg pr. dag.
Habituell oppkast hos barn >2 år: 2-3 mg 15 minutter før mat, 3-4 ganger daglig.
Atferdslidelser og angst hos barn: Daglig dose bør deles inn i en morgen-, midt på dagen- og kveldsdose, med en større dose gitt om kvelden. 2-5 år: 2,5-10 mg pr. dag. 5-12 år: 2,5-15 mg pr. dag.
Søvnforstyrrelser: Voksne: 10-30 mg 1-2 timer før sengetid. Barn: 2-5 år: 2,5-7,5 mg før sengetid. 5-12 år: 5-10 mg før sengetid.
Spesielle pasientgrupper: Barn <2 år: Kontraindisert pga. risiko for uttalt sedasjon og respirasjonsdepresjon. Sikkerhet ikke fastslått.
Administrering: Dråpene skal kun inntas/gis med den medfølgende drypp-pipetten. Kan fortynnes med passende drikke før inntak, f.eks. juice, saft, kaffe, men ikke melk. Pipetten er gradert 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml og 1 ml. 1 dråpe tilsv. ca. 1 mg alimemazin.

Graderinger på drypp-pipetten

Tilsv. følgende mengde alimemazin

0,25 ml

10 mg

0,5 ml

20 mg

0,75 ml

30 mg

1 ml

40 mg

Flasken skal lukkes igjen umiddelbart etter bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Overdosering av barbiturater, opioider eller alkohol. Leukopeni, også tidligere agranulocytose. Myasthenia gravis. Barn <2 år.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved lever- og nyreskade, spastisitet, epilepsi og krampeanfall. Alvorlige tilfeller av ekstrapyramidale bivirkninger bør behandles med et antiparkinsonmiddel. Brukes med forsiktighet hos eldre, som kan være mer følsomme for bivirkninger, f.eks. ekstrapyramidale reaksjoner, svimmelhet, tretthet, blodtrykksfall, urinretensjon og konstipasjon. Atypiske antipsykotika hos pasienter med demens, har vist 3 × økt risiko for cerebrovaskulære hendelser. Økt risiko kan ikke utelukkes for andre antipsykotika og andre pasientpopulasjoner. Det bør derfor utvises forsiktighet ved bruk hos pasienter med risikofaktorer for slag. QT-intervall: QT-intervallet kan forlenges, og det anbefales å utvise forsiktighet ved behandling av pasienter med uttalt bradykardi, kardiovaskulær sykdom og arvelig form for forlenget QT-intervall. Samtidig behandling med andre antipsykotika bør unngås. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS er sett i forbindelse med alimemazinoverdosering eller ved kombinert behandling med alimemazin og et antipsykotikum. Kan være dødelig. Symptomer inkluderer en kombinasjon av hypertermi, muskelstivhet, endret mentaltilstand og tegn på autonom ustabilitet. Ved MNS skal alimemazin seponeres umiddelbart, og intensiv klinisk oppfølging og symptomatisk behandling startes. Streng overholdelse av anbefalt dose skal vurderes. Pasienten skal sterkt anbefales å ikke innta alkohol gjennom hele behandlingen. Hjelpestoffer: Inneholder natriummetabisulfitt, som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer. Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder makrogolglyserolhydroksystearat (lakserolje polyoksylert, hydrogenert) som kan forårsake urolig mage og diaré. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan nedsettes, og dette bør tas hensyn til når det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sedativ effekt kan potenseres av alkohol. Forsiktighet anbefales ved samtidig behandling med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, f.eks. antipsykotika, antiarytmika klasse IA og III, moksifloksacin, erytromycin, metadon, meflokin, TCA, litium og cisaprid. Samtidig bruk av legemidler som kan gi elektrolyttforstyrrelser, f.eks. tiaziddiuretika bør unngås, da risiko for maligne arytmier øker. Samtidig bruk av levodopa kan redusere effekten av levodopa, og dosejustering kan kreves.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Farmakologiske effekter (dopaminantagonistiske) på mennesker indikerer at fentiazinderivater (alimemazin) brukt sent i graviditeten kan gi nevrologiske forstyrrelser hos barnet. Bør bare gis ved streng indikasjon i 3. trimester, og etter at morens behov er nøye veid opp mot risikoene for fosteret.
Amming: Utskilles i morsmelk, men det er usannsynlig at barn som ammes påvirkes ved bruk av terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Agranulocytose, leukopeni
Gastrointestinale
Vanlige Munntørrhet2
Mindre vanlige Forstoppelse
Generelle
Vanlige Hodepine, lett svimmelhet, tretthet
Sjeldne Malignt nevroleptikasyndrom
Hjerte
Sjeldne Forlenget QT-tid, hjertestans, redusert blodtrykk, takykardi, torsades de pointes, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
Lever/galle
Sjeldne Hepatitt med ikterus med stase
Luftveier
Vanlige Tett nese
Ukjent frekvens Luftveisforstyrrelser1
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Kramper
Nevrologiske
Sjeldne Akatisi, akutt dystoni, parkinsonisme, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urinretensjon
Øye
Mindre vanlige Akkommodasjonsforstyrrelse
Sjeldne Linse- og korneauklarhet (høy dose/langtidsbehandling)

1Sett hos spedbarn under behandling med fentiaziner.

2Kan gi skader på tenner og munnslimhinnen ved langtidsbehandling.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet2
Generelle Hodepine, lett svimmelhet, tretthet
Luftveier Tett nese
Mindre vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse
Nyre/urinveier Urinretensjon
Øye Akkommodasjonsforstyrrelse
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, leukopeni
Generelle Malignt nevroleptikasyndrom
Hjerte Forlenget QT-tid, hjertestans, redusert blodtrykk, takykardi, torsades de pointes, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
Lever/galle Hepatitt med ikterus med stase
Nevrologiske Akatisi, akutt dystoni, parkinsonisme, tardiv dyskinesi
Øye Linse- og korneauklarhet (høy dose/langtidsbehandling)
Ukjent frekvens
Luftveier Luftveisforstyrrelser1
Muskel-skjelettsystemet Kramper

1Sett hos spedbarn under behandling med fentiaziner.

2Kan gi skader på tenner og munnslimhinnen ved langtidsbehandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fentiazinderivat med sedative og antihistaminerge egenskaper samt antikolinerg effekt. Funksjonene i det autonome nervesystemet, sirkulasjon og respirasjon påvirkes bare i liten grad.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Alimemazin Evolan, DRÅPER, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
40 mg/ml 50 ml (flaske)
405791
Blå resept
-
293,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.11.2020