Albunorm

Octapharma


Humant albumin.

B05A A01 (Albumin)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 g/liter og 200 g/liter: 1 ml inneh.: Humant albumin 50 mg, resp. 200 mg, natriumklorid 7,7 mg, resp. 5,7 mg, N-acetyl-DL-tryptofan 1 mg, resp. 3,9 mg, kaprylsyre 0,6 mg, resp. 2,3 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Gjenoppretting og opprettholdelse av sirkulerende blodvolum når hypovolemi er påvist og bruk av et kolloid er hensiktsmessig.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Plasmaderiverte legemidler


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Konsentrasjon, dosering og infusjonshastighet tilpasses individuelt. Dosen avhenger av pasientens størrelse, traumets eller sykdommens alvorlighetsgrad og av vedvarende væske- og proteintap. For å bestemme dosen bør sirkulasjonsvolum måles (ikke nivå av plasmaalbumin). Hemodynamisk tilstand bør kontrolleres regelmessig, og kan omfatte arterielt blodtrykk og puls, sentralt venetrykk, kiletrykk i lungearterien, urinproduksjon, elektrolytter, hematokrit/hemoglobin.
Tilberedning/Håndtering Skal ikke blandes med andre legemidler, fullblod eller erytrocyttkonsentrater. Oppløsninger som er uklare eller inneholder utfellinger skal ikke brukes. Bør varmes til rom- eller kroppstemperatur ved bruk av store volum.
Administrering Begge styrker kan gis direkte i.v., 200 g/liter kan fortynnes i isoton oppløsning, som 50 mg/ml glukose eller 9 mg/ml natriumklorid. Skal ikke fortynnes med vann til injeksjonsvæsker, da dette kan gi hemolyse hos mottaker. Infusjonshastigheten bør justeres iht. individuelle forhold og indikasjon. Ved plasmaferese bør infusjonshastigheten tilpasses hastigheten for fjerning av plasma.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved mistanke om allergiske/anafylaktiske reaksjoner må infusjonen avbrytes umiddelbart. Ved sjokk skal standard medisinsk behandling igangsettes. Bør brukes med forsiktighet der hypervolemi med følgetilstander eller hemodilusjon kan være en fare for pasienten, f.eks. ved dekompensert hjertesvikt, hypertensjon, øsofagusvaricer, lungeødem, hemoragisk diatese, alvorlig anemi, renal og postrenal anuri. Forsiktighet anbefales ved alvorlig traumatisk hjerneskade. Den kolloidosmotiske effekten av humant albumin 200 g/liter er ca. 4 ganger større enn effekten av blodplasma, og det må utvises forsiktighet når konsentrert albumin administreres, for å sikre adekvat hydrering. Nøye overvåking kreves for å hindre sirkulatorisk overbelastning og hyperhydrering. Humant albumin 200 g/liter har relativt lavt elektrolyttinnhold sammenlignet med 50 g/liter. Når albumin gis, bør elektrolyttstatus overvåkes og nødvendige tiltak iverksettes for å gjenopprette eller opprettholde elektrolyttbalansen. Ved erstatning av relativt store volum, er kontroll av koagulasjon og hematokrit nødvendig. Adekvat erstatning av andre blodkomponenter (koagulasjonsfaktorer, elektrolytter, blodplater og erytrocytter) må sikres. Hypervolemi kan forekomme dersom dosering og infusjonshastighet ikke er tilpasset sirkulatorisk tilstand. Infusjonen må stoppes umiddelbart ved første kliniske tegn på kardiovaskulær overbelastning (hodepine, dyspné, halsvenestuvning), eller økt blodtrykk, økt venetrykk og lungeødem. Data fra bruk til barn er begrenset. Gis til barn kun dersom fordel klart oppveier mulig risiko. Til tross for standardtiltak kan ikke overføring av smittestoffer utelukkes fullstendig ved bruk av legemidler fremstilt av humant blod eller plasma. Dette gjelder også ukjente virus og andre patogener. Inneholder 331-368 mg natrium pr. 100 ml oppløsning, tilsv. opptil 18,4% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ikke fastslått. Ingen skadelige effekter forventes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Milde reaksjoner som flushing, urticaria, feber og kvalme forekommer i sjeldne tilfeller. Forsvinner vanligvis raskt når infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stanses. I svært sjeldne tilfeller kan alvorlige reaksjoner, som sjokk, oppstå. Ved alvorlige reaksjoner skal infusjonen stanses og passende behandling igangsettes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypervolemi kan oppstå dersom dose og infusjonshastighet er for høy.
BehandlingVed første kliniske tegn på kardiovaskulær overbelastning (hodepine, dyspné, halsvenestuvning), eller økt blodtrykk, økt sentralt venetrykk og lungeødem, må infusjonen stoppes umiddelbart og hemodynamiske parametre overvåkes nøye.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHumant albumin.
VirkningsmekanismeVirker som fysiologisk albumin. Humant albumin utgjør kvantitativt mer enn halvparten av total proteinmengde i plasma. Bidrar til det kolloidosmotiske trykket i blodet og har transportfunksjon. Stabiliserer sirkulerende blodvolum og transporterer hormoner, enzymer, legemidler og toksiner.
FordelingVed normale forhold er total utbyttbar albuminmengde 4-5 g/kg kroppsvekt, hvorav 40-45% intravaskulært og 55-60% ekstravaskulært. Økt kapillær permeabilitet endrer kinetikken, og unormal distribusjon kan forekomme ved f.eks. alvorlig brannskade eller septisk sjokk. Effekten på plasmanivået varierer.
HalveringstidCa. 19 dager.
MetabolismeIntracellulært vha. lysosomproteaser.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter anbrudd.

 

Pakninger, priser og refusjon

Albunorm, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 g/liter 250 ml (infusjonsflaske)
059487
- 427,10 C
200 g/liter 100 ml (infusjonsflaske)
054376
- 685,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Albunorm INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 g/liter

Gå til godkjent preparatomtale

Albunorm INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 200 g/liter

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.04.2020


Sist endret: 11.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)