Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 2 mg: Hver tablett inneh.: Biperidenhydroklorid 2 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alle former av parkinsonisme. Medikamentelt betingede ekstrapyramidale symptomer (akutt dystoni og dyskinesi).

Dosering

Stigende dosering til ytterligere bedring ikke oppnås. Optimal dose kan variere individuelt, fra 1/2 tablett 3 ganger daglig til 2 tabletter 4 ganger daglig.
SeponeringVed avslutning av behandlingen bør dosen nedtrappes gradvis.
Administrering Svelges fortrinnsvis med væske rett etter mat. Kan deles (delekors).

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Ubehandlet trangvinklet glaukom, mekaniske stenoser i mage-tarmkanalen og megacolon.

Forsiktighetsregler

Må brukes med forsiktighet hos pasienter med takykardi. Eldre pasienter, spesielt pasienter med cerebrale lesjoner av vaskulær eller degenerativ type, kan ofte utvikle overfølsomhet selv ved terapeutiske doser. Forsiktighet utvises til pasienter spesielt disponert for epileptiske anfall. Ved nevroleptikainduserte parkinsonlignende symptomer kan langvarig bruk av antiparkinsonmidler muligens fremkalle tardive dyskinesier, og bør derfor unngås. I enkelte tilfeller av tardive dyskinesier samtidig med alvorlige symptomer knyttet til Parkinsons sykdom vil det likevel være nødvendig med antikolinerg terapi. Det er meget få pasienter som har behov for bruk av antiparkinsonmiddel >2-3 måneder. Antiparkinsonmidler bør ikke brukes rutinemessig og profylaktisk, men kun når det foreligger behandlingskrevende ekstrapyramidale bivirkninger. Misbruk av biperiden er sett. Dette kan muligens relateres til den stemningshevende effekten som av og til sees. Intraokulært trykk bør kontrolleres regelmessig. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. I kombinasjon med andre sentralt virkende stoff, antikolinergika eller alkohol kan evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner påvirkes.

Interaksjoner

Sentralnervøse og perifere bivirkninger kan forsterkes dersom biperiden gis samtidig med andre antikolinerge psykofarmaka, antihistaminer, antiparkinsonsmidler og spasmolytika. Samtidig inntak av kinidin forsterker den antikolinerge effekten. Samtidig bruk av levodopa og biperiden kan fremkalle dyskinesier. Biperiden kan forsterke effekten av alkohol. Effekten av metoklopramid motvirkes av biperiden.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerhet ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Bør bare brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
AmmingGår over i morsmelk og konsentrasjonen er lik den i morens plasma. Barn som ammes kan muligens påvirkes. Antikolinergika kan hemme laktasjonen. Biperiden skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerStort sett som ved atropinforgiftning. Fare for sirkulatorisk eller respiratorisk kollaps ved massiv overdose.
BehandlingKardiovaskulær eller respiratorisk støttebehandling. Antidot: Fysostigmin.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAntikolinergikum med hovedsakelig sentralnervøs effekt. Den perifere effekten er liten sammenlignet med atropin.
VirkningsmekanismeKonkurrerende binding til perifere og sentrale kolinerge reseptorer (spesielt M1).
AbsorpsjonRask med Cmax etter 11/2 time. Biotilgjengelighet er ca. 30%.
ProteinbindingCa. 90%.
Fordeling24 liter/kg.
HalveringstidVarierer. Vanligvis 15-35 timer. Steady state etter 6 døgn.
MetabolismeFullstendig, hovedsakelig ved hydroksylering.

 

Pakninger, priser og refusjon

Akineton, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2 mg 100 stk. (blister)
454459

Blå resept

102,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Akineton TABLETTER 2 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.08.2018


Sist endret: 06.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)