Akineton

S.I.T.


Antiparkinsonmiddel.

N04A A02 (Biperiden)TABLETTER 2 mg: Hver tablett inneh.: Biperidenhydroklorid 2 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alle former av parkinsonisme. Medikamentelt betingede ekstrapyramidale symptomer (akutt dystoni og dyskinesi).

Dosering

Stigende dosering til ytterligere bedring ikke oppnås. Optimal dose kan variere individuelt, fra 1/2 tablett 3 ganger daglig til 2 tabletter 4 ganger daglig.
Seponering: Ved avslutning av behandlingen bør dosen nedtrappes gradvis.
Administrering: Svelges fortrinnsvis med væske rett etter mat. Kan deles (delekors).

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Ubehandlet trangvinklet glaukom, mekaniske stenoser i mage-tarmkanalen og megacolon.

Forsiktighetsregler

Må brukes med forsiktighet hos pasienter med takykardi. Eldre pasienter, spesielt pasienter med cerebrale lesjoner av vaskulær eller degenerativ type, kan ofte utvikle overfølsomhet selv ved terapeutiske doser. Forsiktighet utvises til pasienter spesielt disponert for epileptiske anfall. Ved nevroleptikainduserte parkinsonlignende symptomer kan langvarig bruk av antiparkinsonmidler muligens fremkalle tardive dyskinesier, og bør derfor unngås. I enkelte tilfeller av tardive dyskinesier samtidig med alvorlige symptomer knyttet til Parkinsons sykdom vil det likevel være nødvendig med antikolinerg terapi. Det er meget få pasienter som har behov for bruk av antiparkinsonmiddel >2-3 måneder. Antiparkinsonmidler bør ikke brukes rutinemessig og profylaktisk, men kun når det foreligger behandlingskrevende ekstrapyramidale bivirkninger. Misbruk av biperiden er sett. Dette kan muligens relateres til den stemningshevende effekten som av og til sees. Intraokulært trykk bør kontrolleres regelmessig. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. I kombinasjon med andre sentralt virkende stoff, antikolinergika eller alkohol kan evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner påvirkes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sentralnervøse og perifere bivirkninger kan forsterkes dersom biperiden gis samtidig med andre antikolinerge psykofarmaka, antihistaminer, antiparkinsonsmidler og spasmolytika. Samtidig inntak av kinidin forsterker den antikolinerge effekten. Samtidig bruk av levodopa og biperiden kan fremkalle dyskinesier. Biperiden kan forsterke effekten av alkohol. Effekten av metoklopramid motvirkes av biperiden.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Bør bare brukes under graviditet hvis fordel oppveier mulig risiko.
Amming: Går over i morsmelk og konsentrasjonen er lik den i morens plasma. Barn som ammes kan muligens påvirkes. Antikolinergika kan hemme laktasjonen. Biperiden skal ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Bivirkninger kan oppstå, særlig i begynnelsen av behandlingen og hvis doseringen økes for raskt.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneKvalme, magebesvær, munntørrhet
Svært sjeldneForstoppelse
Generelle
SjeldneSomnolens
Hjerte
SjeldneTakykardi
Svært sjeldneBradykardi, redusert blodtrykk (parenteral administrering)
Hud
Svært sjeldneAllergisk dermatitt, redusert svette
Immunsystemet
Svært sjeldneOverfølsomhet
Infeksiøse
Ukjent frekvensParotitt
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneMuskelrykninger
Nevrologiske
SjeldneHukommelsessvikt, svimmelhet, tretthet
Svært sjeldneAtaksi, dyskinesi, hodepine, taleforstyrrelse, økt tendens til cerebrale anfall og kramper
Nyre/urinveier
Svært sjeldneUrinretensjon, vannlatingsbesvær (spesielt hos pasienter med prostata adenom (dosereduksjon anbefales))
Psykiske
SjeldneVed høyere doser kan rastløshet, agitasjon, frykt, forvirring, delirium, hallusinasjoner og insomni oppstå. Effekter av sentral stimulering er ofte sett hos pasienter med symptomer på psykisk utviklingshemming, og kan nødvendiggjøre en reduksjon i doseringen.
Midlertidig redusert REM-søvn er rapportert.
Svært sjeldneEufori, nervøsitet
Øye
Svært sjeldneAkkommodasjonsforstyrrelse, fotosensitivitet, mydriasis
Trangvinkelglaukom kan oppstå

Bivirkninger kan oppstå, særlig i begynnelsen av behandlingen og hvis doseringen økes for raskt.

FrekvensBivirkning
Sjeldne
GastrointestinaleKvalme, magebesvær, munntørrhet
GenerelleSomnolens
HjerteTakykardi
Muskel-skjelettsystemetMuskelrykninger
NevrologiskeHukommelsessvikt, svimmelhet, tretthet
PsykiskeVed høyere doser kan rastløshet, agitasjon, frykt, forvirring, delirium, hallusinasjoner og insomni oppstå. Effekter av sentral stimulering er ofte sett hos pasienter med symptomer på psykisk utviklingshemming, og kan nødvendiggjøre en reduksjon i doseringen.
Midlertidig redusert REM-søvn er rapportert.
Svært sjeldne
GastrointestinaleForstoppelse
HjerteBradykardi, redusert blodtrykk (parenteral administrering)
HudAllergisk dermatitt, redusert svette
ImmunsystemetOverfølsomhet
NevrologiskeAtaksi, dyskinesi, hodepine, taleforstyrrelse, økt tendens til cerebrale anfall og kramper
Nyre/urinveierUrinretensjon, vannlatingsbesvær (spesielt hos pasienter med prostata adenom (dosereduksjon anbefales))
PsykiskeEufori, nervøsitet
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, fotosensitivitet, mydriasis
Trangvinkelglaukom kan oppstå
Ukjent frekvens
InfeksiøseParotitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Stort sett som ved atropinforgiftning. Fare for sirkulatorisk eller respiratorisk kollaps ved massiv overdose.
Behandling: Kardiovaskulær eller respiratorisk støttebehandling. Antidot: Fysostigmin.

Egenskaper

Klassifisering: Antikolinergikum med hovedsakelig sentralnervøs effekt. Den perifere effekten er liten sammenlignet med atropin.
Virkningsmekanisme: Konkurrerende binding til perifere og sentrale kolinerge reseptorer (spesielt M1).
Absorpsjon: Rask med Cmax etter 11/2 time. Biotilgjengelighet er ca. 30%.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: 24 liter/kg.
Halveringstid: Varierer. Vanligvis 15-35 timer. Steady state etter 6 døgn.
Metabolisme: Fullstendig, hovedsakelig ved hydroksylering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Akineton, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg100 stk. (blister)
454459
Blå resept
-
102,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.08.2018