Aciclovir Pfizer

Pfizer (Pfizer AS)


Antiviralt middel, nukleosidanalog.

J05A B01 (Aciklovir)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Aciklovirnatrium tilsv. aciklovir 25 mg, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av herpes simplex-virus hos pasienter med nedsatt immunforsvar. Profylakse mot herpes simplex-infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter i utsatte perioder. HSV-encefalitt. Herpes simplex hos nyfødte (neonatale) og spedbarn opptil 3 måneder. Alvorlig genital herpes. Profylakse mot CMV-infeksjoner i forbindelse med benmargstransplantasjoner.

Dosering

Herpes simplex-infeksjoner
Vanlig behandlingstid er 5 dager, men kan individualiseres. Voksne: 5 mg/kg hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Ved nedsatt nyrefunksjon benyttes følgende dosering:

Kreatininclearance (ClCR) (ml/minutt)

Dosering

25-50

5 mg/kg hver 12. time

10-25

5 mg/kg hver 24. time

0 (anurisk)-10

2,5 mg/kg hver 24. time og etter dialyse

Barn 3 måneder-12 år: 250 mg/m2 kroppsoverflate hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Ved nedsatt nyrefunksjon må dosen reduseres i samsvar med funksjonen.
Herpes (HSV)-encefalitt
Voksne: 10 mg/kg hver 8. time i inntil 10 dager ved normal nyrefunksjon. Ved nedsatt nyrefunksjon må doseringsintervallet forlenges iht. ClCR jf. tabellen ovenfor. Barn 3 måneder-12 år: 500 mg/m2 kroppsoverflate hver 8. time i inntil 10 dager ved normal nyrefunksjon.
Herpes simplex hos nyfødte (neonatale) og spedbarn opptil 3 måneder
10 mg/kg hver 8. time. Behandlingen varer vanligvis i 10 dager.
Profylakse mot CMV-infeksjoner hos benmargstransplanterte
Lengden på anbefalt behandling hos benmargstransplanterte er fra 5 dager før transplantasjonen til 30 dager etter. Voksne: 500 mg/m2 bør gis i.v. 3 ganger daglig (hver 8. time). Barn >2 år: Begrensede data tyder på at voksen dose kan bli gitt.
Supprimerende behandling av genital herpes simplex
Behandlingen bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av genital herpes simplex.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Nyrefunksjonen bør overvåkes hos pasienter som behandles med høye doser aciklovir i.v., særlig dehydrerte pasienter og pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
  • Eldre: Hos eldre synker aciklovirclearance parallelt med ClCR, og disse kan trenge lengre doseringsintervall når høyere doser gis. Det er viktig å holde eldre godt hydrert.
  • Overvektige: Høyere plasmakonsentrasjoner kan forekomme ved i.v. administrering når dose er basert på faktisk kroppsvekt. Dosereduksjon bør derfor vurderes, spesielt hos eldre eller ved nedsatt nyrefunksjon.
Tilberedning/Håndtering Mengden som kreves for korrekt dosering fortynnes med minst 40 ml, resp. 80 ml infusjonsoppløsning. Følgende infusjonsvæsker kan brukes: Natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) og Ringer. Hvis mengder >500 mg skal infunderes, må en benytte volum >80 ml. Etter tilsetning av infusjonsvæske til den konsentrerte oppløsningen bør oppløsningen vendes noen ganger for å sikre homogenitet. En infusjonsoppløsning laget på den måten har en maks. konsentrasjon på 0,5% aciklovir. Blandet med natriumklorid 9 mg/ml kan konsentrasjon av aciklovir ev. økes til inntil 0,75%. Preparatet inneholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler og må derfor tillages under aseptiske forhold. Oppløsningen skal lages umiddelbart før bruk og rester av konsentrert oppløsning skal destrueres. Hvis blakking eller krystallisering observeres før eller under infusjon, må oppløsningen kasseres. Fortynnede oppløsninger skal ikke settes i kjøleskap.
Administrering Kun til i.v. infusjon. Tilmålte dose gis som langsom i.v. infusjon (1 time). Alternativt til langsom i.v. infusjon kan konsentrert oppløsning på 25 mg/ml tilføres direkte i.v. med en infusjonspumpe i løpet av 1 time.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for aciklovir, valaciklovir eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon og bruk hos eldre: Aciklovir elimineres via nyrene. Nedsatt nyrefunksjon medfører risiko for akkumulering, og kan føre til reversible nevrologiske bivirkninger. Eldre og andre pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes nøye mht. slike effekter og dosereduksjon skal vurderes. Rask økning i blodurea og kreatininnivå kan observeres hos enkelte pasienter og progresjon til nyresvikt kan forekomme. For å unngå dette, bør legemidlet ikke gis som i.v. bolusinjeksjon, men som sakte infusjon over en periode på 1 time. Disse reaksjonene er vanligvis reversible ved seponering. Det må også tas hensyn til nyrefunksjon ved bruk av høye doser i.v. aciklovir, spesielt hos dehydrerte pasienter, se Bivirkninger. En adekvat hydrering bør også opprettholdes, særlig hos eldre med lav kreatininclearance og hos pasienter som får høye doser. Forlenget eller gjentatt behandling med aciklovir hos alvorlig immunkompromitterte personer kan føre til seleksjon av virusstammer med redusert sensitivitet overfor aciklovir, som kanskje ikke vil respondere på vedvarende behandling med aciklovir. Rekonstituert aciclovir i.v. har en pH på ca. 11 og skal ikke inntas peroralt. Hjelpestoffer: Inneholder hhv. 26,7 mg, 53,4 mg og 106,8 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. hhv. 1,34%, 2,67% og 5,34% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Aciklovir elimineres hovedsakelig via aktiv renal tubulær sekresjon. Følgende legemidler konkurrerer om denne mekanismen ved samtidig bruk: Cimetidin, probenecid, mykofenolatmofetil og teofyllin. Økte plasmanivåer/AUC og en økning i gjennomsnittlig halveringstid av ett eller begge legemidlene eller metabolittene kan forekomme. Ingen dosejustering av aciklovir er imidlertid nødvendig pga. aciklovirs vide terapeutiske vindu. Eksperimentelle studier viser at samtidig behandling med teofyllin og aciklovir øker teofyllins AUC med 45% og clearance reduseres med 30%. Ved samtidig bruk anbefales konsentrasjonsbestemmelser av teofyllin i plasma, og det kan være nødvendig å redusere teofyllindosen. Legemidler som påvirker nyrefunksjon: Nyrefunksjonen bør overvåkes hvis preparatet tas sammen med andre legemidler som påvirker nyrefunksjonen (f.eks. ciklosporin, takrolimus). Kombinasjon av slike legemidler kan øke risiko for nefrotoksiske bivirkninger. Litium: Litiumkonsentrasjoner bør overvåkes nøye og det kan være nødvendig å redusere litiumdosen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Enkelte dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter, som indikerer en mulig risiko for fosterskader. Mutagenisitetstester in vitro og in vivo indikerer at det er usannsynlig at aciklovir utgjør en human genetisk risiko. Aciklovir var ikke karsinogent i langtidsstudier hos rotter og mus. Systemisk administrering av aciklovir hos kanin, rotte eller mus viste ingen embryotoksiske eller teratogene effekter. Et graviditetsregister etter markedsføring har dokumentert utfallet av graviditet hos kvinner eksponert for enhver formulering av aciklovir. Fødselsskadene beskrevet blant de eksponerte personene har ikke vist entydig eller et konsekvent mønster som kan fastslå en felles årsak. Forsiktighet bør derfor utvises ved å veie mulige fordeler mot mulig risiko. Data fra et begrenset antall gravide som har brukt aciklovir indikerer ikke skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Ingen andre relevante epidemiologiske data er tilgjengelig. Bruk under graviditet bør unngås hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko.
AmmingAciklovir går over i morsmelk fra 0,6-4,1 ganger plasmakonsentrasjonen. Det er beregnet at behandling med 200 mg 5 ganger daglig vil kunne eksponere det diende barnet for en døgndose på ca. 1 mg. Preparatet bør ikke brukes under amming. Forsiktighet må utvises, og fordelene veies opp mot den potensielle risikoen dersom aciklovir likevel skal administreres til en ammende kvinne.
FertilitetBivirkninger på spermatogenese (hovedsakelig reversible) forbundet med toksisitet hos rotte og hund er kun rapportert ved doser som er mye høyere enn terapeutiske doser av aciklovir. Studier på mus viste ingen effekt av (oralt administrert) aciklovir på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrenset erfaring med overdosering. I.v. enkeltdoser på opptil 80 mg/kg har vært gitt uten bivirkninger. Overdose av i.v. aciklovir har gitt forhøyet serumkreatinin og serumurea og påfølgende nyresvikt. Nevrologiske reaksjoner som forvirring, hallusinasjoner, agitasjon, anfall, slag og koma er observert ved i.v. overdosering. Ved overdosering er tilstrekkelig hydrering svært viktig for å redusere risiko for dannelse av krystaller i urinen. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn på toksisitet. Hemodialyse forsterker utskillelsen av aciklovir fra blodet, og kan derfor brukes som behandling ved overdosering.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAciklovir fosforyleres til den aktive metabolitten aciklovirtrifosfat i den herpesinfiserte cellen ved tilstedeværelse av herpes simplex-kodet tymidinkinase. Aciklovirtrifosfat interferer med virusets DNA-polymerase og DNA-replikasjon. Inkorporering av aciklovirtrifosfat i virus-DNA resulterer i kjedeterminering.
AbsorpsjonVed engangstilførsel av anbefalt dose, oppnås maks. plasmakonsentrasjon på ca. 40 µmol/liter etter ca. 1 time. Terapeutisk plasmakonsentrasjon opprettholdes i ca. 8 timer.
Proteinbinding9-33% (ca. 15%). Interaksjoner som skyldes displacement er lite sannsynlig.
FordelingI cerebrospinalvæsken oppnås inntil ca. 50% av serumkonsentrasjonen.
Halveringstid2,9 timer. Ved kronisk nyresvikt var den gjennomsnittlige t1/2 19,5 timer. Gjennomsnittlig t1/2 ved hemodialyse var 5,7 timer.
Metabolisme9-14% av tilført dose metaboliseres til 9-karboksymetoksymetylguanin som er terapeutisk inaktiv.
UtskillelseAciklovir utskilles hovedsakelig uforandret via nyrene. Renal clearance er signifikant høyere enn ClCR, hvilket tyder på tubulær sekresjon i tillegg til glomerulusfiltrasjon. Plasmanivå av aciklovir ble redusert med 60% ved dialyse. Hos eldre reduseres clearance med økende alder, forbundet med redusert ClCR, selv om det er liten endring i t1/2.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 12 timer ved 25°C. Ut fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Hvis ikke brukt umiddelbart er lagring av bruksferdig oppløsning og forholdene rundt lagring før bruk brukerens ansvar, og bør normalt ikke overskride 12 timer ved høyst 25°C, hvis ikke fortynningen er foretatt under kontrollerte og aseptiske betingelser. Fortynnede oppløsninger skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger, priser og refusjon

Aciclovir Pfizer, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg/ml 5 × 20 ml (hettegl.)
410284

Blå resept

713,30 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Aciclovir Pfizer KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2021


Sist endret: 28.04.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)