Aciclovir Accord

Accord


Antiviralt middel, nukleosidanalog.

J05A B01 (Aciklovir)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Aciklovirnatrium tilsv. aciklovir 25 mg, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling og profylakse ved herpes simplex-infeksjoner:
 • Hos pasienter som gjennomgår benmargstransplantasjon.
 • Under remisjon-induksjonsbehandling hos pasienter med akutt leukemi.
Behandling av:
 • Primære og tilbakevendende varicella zoster-infeksjoner hos pasienter med svekket immunforsvar.
 • Alvorlig urticaria (tilbakevendende varicella zoster-infeksjoner hos pasienter med normal immunrespons).
 • Alvorlig primærinfeksjon med genital herpes.
 • Herpes simplex-encefalitt.
 • Herpes neonatorum.

Dosering

Ved herpes simplex-encefalitt er behandlingsvarighet 10 dager. Ved neonatal herpes er behandlingsvarighet 21 dager ved spredt sykdom og infeksjon i CNS, eller i 14 dager når sykdommen er begrenset til hud og slimhinner. Ved andre herpes simplex-infeksjoner og herpes zoster er behandlingsvarighet normalt 5 dager. Avhenger av pasientens tilstand og behandlingsrespons. Varigheten av profylaktisk administrering bestemmes iht. risikoperiode.
Herpes simplex-infeksjon hos pasienter med normal eller nedsatt immunrespons
Voksne og ungdom >12 år: 5 mg/kg kroppsvekt hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år: Dosen kan beregnes basert på kroppsoverflateareal.
Varicella zoster-infeksjon hos pasienter med normal immunrespons
Voksne og ungdom >12 år: 5 mg/kg kroppsvekt hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år: Dosen kan beregnes basert på kroppsoverflateareal.
Varicella zoster-infeksjon hos pasienter med nedsatt immunforsvar
Voksne og ungdom >12 år: 10 mg/kg kroppsvekt hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år: Dosen kan beregnes basert på kroppsoverflateareal.
Herpes simplex-encefalitt
Voksne og ungdom >12 år: 10 mg/kg kroppsvekt hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år: Dosen kan beregnes basert på kroppsoverflateareal.
Neonatal herpes
20 mg/kg kroppsvekt hver 8. time ved normal nyrefunksjon. Nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år: Dosen kan beregnes basert på kroppsoverflateareal.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet skal utvises ved nedsatt nyrefunksjon, da aciklovir elimineres via nyrene. God væskebalanse må sikres. Aciklovirdosen skal justeres iht. grad av nedsatt nyrefunksjon. Dosejustering er basert på ClCR. Enheten ml/minutt benyttes for voksne og ungdom >12 år, og enheten ml/minutt/1,73 m2 benyttes for spedbarn og barn <13 år.
  Tabell 1. Anbefalt dosejustering hos voksne og barn >12 år med nedsatt nyrefunksjon:

  Kreatininclearance (ClCR)

  Dosering

  25-50 ml/minutt

  5 eller 10 mg/kg kroppsvekt hver 12. time

  10-25 ml/minutt

  5 eller 10 mg/kg kroppsvekt hver 24. time

  0-10 ml/minutt

  2,5 eller 5 mg/kg kroppsvekt hver 24. time

  Hemodialyse

  2,5 eller 5 mg/kg kroppsvekt hver 24. time og etter dialyse

  Tabell 2. Anbefalt dosejustering hos nyfødte, spedbarn og barn ≤12 år med nedsatt nyrefunksjon:

  Kreatininclearance (ClCR)

  Dosering

  25-50 ml/minutt/1,73 m2

  20 mg/kg kroppsvekt, 2 ganger daglig

  10-25 ml/minutt/1,73 m2

  10 mg/kg kroppsvekt, 2 ganger daglig

  0-10 ml/minutt/1,73 m2

  5 mg/kg kroppsvekt, 2 ganger daglig

  Hemodialyse

  5 mg/kg kroppsvekt, 2 ganger daglig etter dialyse

 • Eldre: Det skal tas hensyn til potensielt nedsatt nyrefunksjon. Aciklovirdosen må justeres tilsvarende. God væskebalanse må sikres.
 • Overvektige: Økt plasmakonsentrasjon kan forekomme ved i.v. administrering når dose er basert på kroppsvekt. Dosereduksjon skal derfor vurderes, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon eller hos eldre. Det er sett 29,3% lavere Cmax hos sykelig overvektige pasienter, effekt ukjent.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget. Kan fortynnes ytterligere for å oppnå aciklovirkonsentrasjon på høyst 5 mg/ml (0,5% w/v) til administrering via infusjon, se pakningsvedlegget. Ved observasjon av tydelig uklarhet eller krystallisering før eller under infusjon, skal preparatet destrueres.
Administrering Via langsom i.v. infusjon over 1 time, for å forhindre utfelling i nyre. Kan administreres via infusjonspumpe med kontrollert hastighet. Skal ikke gis som rask injeksjon eller bolusinjeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller valaciklovir.

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon og bruk hos eldre: Aciklovir elimineres via nyrene, og dosen bør derfor reduseres ved nedsatt nyrefunksjon, se Dosering. Hos eldre, som er mer utsatte for nedsatt nyrefunksjon, skal dosen alltid reduseres ved nedsatt nyrefunksjon. Disse pasientene har høyere risiko for nevrologiske bivirkninger og skal derfor overvåkes nøye for tegn på slike bivirkninger. I rapporterte tilfeller var disse bivirkningene normalt reversible og forsvant umiddelbart etter seponering. God væskebalanse må ivaretas under behandling. Vær spesielt oppmerksom på nyrefunksjonen ved bruk av høye aciklovirdoser, f.eks. pga. herpesencefalitt, spesielt hos pasienter som er dehydrert eller har nedsatt nyrefunksjon. Virusseleksjon: Langvarig/gjentatt aciklovirbehandling hos pasienter med sterkt nedsatt immunforsvar kan gi seleksjon av virus med redusert følsomhet, som ikke lenger responderer på aciklovirbehandling. Hjelpestoffer: Inneholder 26,7 mg og 53,4 mg natrium pr. hetteglass à hhv. 10 ml og 20 ml, tilsv. hhv. 1,41% og 2,82% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Aciklovir elimineres primært uendret i urin via aktiv renal tubulær sekresjon. Legemidler som konkurrerer om denne mekanismen kan øke plasmakonsentrasjonen av aciklovir ved samtidig bruk. Probenecid og cimetidin øker AUC og reduserer renal clearance av aciklovir. Ingen justering av aciklovirdosen er imidlertid nødvendig, pga. aciklovirs brede terapeutiske vindu. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av legemidler som konkurrerer med aciklovir vedrørende eliminasjon, pga. potensialet for økt plasmanivå av ett eller begge legemidlene/metabolittene. Økt AUC for aciklovir og den inaktive metabolitten til mykofenolatmofetil, er vist ved samtidig bruk. Hvis litium brukes samtidig med høydoser i.v. aciklovir, skal serumkonsentrasjonen av litium overvåkes nøye pga. risiko for litiumtoksisitet. Forsiktighet må også utvises (med overvåkning for endret nyrefunksjon) ved samtidig bruk av aciklovir med legemidler som påvirker andre aspekter av nyrefysiologi (f.eks. ciklosporin, takrolimus). En studie indikerer at samtidig bruk av aciklovir øker AUC for teofyllin med ca. 50%. Plasmakonsentrasjon bør måles ved samtidig bruk. Legemidler som påvirker nyrefunksjonen: Risiko for nedsatt nyrefunksjon øker ved bruk i kombinasjon med andre nefrotoksiske legemidler. Forsiktighet anbefales når i.v. aciklovir administreres i kombinasjon med nefrotoksiske legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUtilstrekkelig data vedrørende i.v. bruk av aciklovir under graviditet. Data fra en stor mengde graviditeter ved oral bruk viser ingen skadelige effekter på graviditet eller fosteret/nyfødt barn. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Potensiell human risiko er ukjent, men er sannsynligvis lav. Så langt man vet, er ingen fare forbundet med kortvarig bruk av aciklovir ved alvorlige indikasjoner. Bruk under graviditet skal kun vurderes hvis forventet fordel for mor oppveier potensiell risiko for fosteret.
AmmingUtskilles i morsmelk i begrensede mengder. Maks. mengde som spedbarnet kan få i seg via morsmelk, er kun en liten prosentandel av tillatt dose hos spedbarn. Kan brukes under amming ved kortvarig behandling. Ved langvarig behandling bør amming avbrytes.
FertilitetIngen data om effekt på kvinnelig fertilitet. I en studie med 20 mannlige pasienter hadde oralt aciklovir ved doser opptil 1 g pr. dag i opptil 6 måneder ingen klinisk signifikant effekt på spermietall, -motilitet eller -morfologi.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerØkt serumkreatinin, blodureanitrogen og etterfølgende nyresvikt. Nevrologiske effekter, inkl. forvirring, hallusinasjoner, agitasjon, krampeanfall og koma, er sett.
BehandlingNøye overvåkning for toksisitetstegn. Hemodialyse øker fjerning av aciklovir fra blodet betydelig, og kan derfor anses som et alternativ for å håndtere overdosering.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAciklovir fosforyleres til den aktive metabolitten aciklovirtrifosfat i den herpesinfiserte cellen ved tilstedeværelse av herpes simplex-kodet tymidinkinase. Aciklovirtrifosfat interferer med virusets DNA-polymerase og DNA-replikasjon. Inkorporering av aciklovirtrifosfat i virus-DNA resulterer i kjedeterminering.
AbsorpsjonVoksne: Gjennomsnittlig Cmax ved steady state etter 1 times infusjon av 2,5 mg/kg, 5 mg/kg og 10 mg/kg er hhv. 22,7 μM (5,1 mg/ml), 43,6 μM (9,8 mg/ml) og 92 μM (20,7 mg/ml). Tilsvarende Cmin ved steady state 7 timer senere var hhv. 2,2 μM (0,5 mg/ml), 3,1 μM (0,7 mg/ml) og 10,2 μM (2,3 mg/ml). Barn >1 år: Lignende gjennomsnittlig Cmax og Cmin ble sett når en dose på 250 mg/m2 ble erstattet med 5 mg/kg og en dose på 500 mg/m2 ble erstattet med 10 mg/kg. Nyfødte (0-3 måneder): Ved dose 10 mg/kg via infusjon over 1 time hver 8. time var Cmax ved steady state 61,2 μM (13,8 mg/ml) og Cmin ved steady state var 10,1 μM (2,3 mg/ml). En separat gruppe nyfødte behandlet med 15 mg/kg hver 8. time viste omtrentlig doseproporsjonal økning, med Cmax 83,5 μM (18,8 mg/ml) og Cmin 14,1 μM (3,2 mg/ml).
Proteinbinding9-33%. Interaksjoner som skyldes fortrengning er lite sannsynlig.
FordelingCerebrospinalvæskenivå er ca. 50% av tilsvarende plasmanivå.
Halveringstid2,9 timer. Ved kronisk nyresvikt og under hemodialyse er gjennomsnittlig t1/2 hhv. 19,5 timer og 5,7 timer.
Metabolisme10-15%.
UtskillelsePrimært uendret via nyre. Renal clearance er betydelig høyere enn ClCR, hvilket indikerer at tubulær sekresjon, i tillegg til glomerulær filtrasjon, bidrar til renal eliminering. Aciklovirplasmanivå sank ca. 60% under dialyse. Hos eldre synker clearance med økende alder og er assosiert med reduksjon i ClCR, selv om endring av terminal t1/2 i plasma er liten.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 24 timer ved 20-25°C. Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for holdbarhet og forhold før bruk. Når fortynningen er utført under validerte aseptiske forhold, kan det oppbevares i høyst 24 timer ved romtemperatur (<25°C).

 

Pakninger, priser og refusjon

Aciclovir Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
25 mg/ml 5 × 10 ml (hettegl.)
389681
Blå resept 374,80 C
5 × 20 ml (hettegl.)
078082
Blå resept 713,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Aciclovir Accord KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.03.2022


Sist endret: 01.04.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)