PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 5 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Paklitakselalbumin tilsv. paklitaksel 100 mg (som albuminbundne nanopartikler), humant albumin (natriumkaprylat og N-acetyl-L-tryptofan). Rekonstituert dispersjon: pH 6-7,5 og osmolalitet 300-360 mosmol/kg.


Indikasjoner

Monoterapi hos voksne med metastaserende brystkreft hvor førstelinjebehandling ved metastaserende brystkreft har mislykkes og hvor standardbehandling med antrasyklin ikke er indisert. I kombinasjon med gemcitabin som førstelinjebehandling til voksne med metastaserende adenokarsinom i pankreas. I kombinasjon med karboplatin som førstelinjebehandling til voksne med ikke-småcellet lungekreft hvor potensielt kurativ kirurgi og/eller strålebehandling ikke er aktuelt.

Dosering

Preparatet bør ikke erstatte eller erstattes av andre paklitakselformuleringer.
Brystkreft hos voksne
Anbefalt dose er 260 mg/m2 hver 3. uke. Dosereguleringer under behandling av brystkreft: Pasienter som opplever alvorlig nøytropeni (nøytrofiltall <500 celler/mm3 i ≥1 uke) eller alvorlig sensorisk nevropati under behandling, må få dosen satt ned til 220 mg/m2 for etterfølgende kurer. Etter tilbakefall med alvorlig nøytropeni eller alvorlig sensorisk nevropati, må dosen reduseres til 180 mg/m2. Skal ikke administreres før nøytrofiltallene er tilbake til >1500 celler/mm3. For grad 3 sensorisk nevropati utsettes behandling frem til grad 1 eller 2 oppnås, etterfulgt av redusert dose for alle påfølgende kurer.
Pankreasadenokarsinom hos voksne
Anbefalt dose i kombinasjon med gemcitabin er 125 mg/m2 på dag 1, 8 og 15 av hver 28-dagers syklus. Anbefalt samtidig dose av gemcitabin er 1000 mg/m2 umiddelbart etter fullført administrering av paklitaksel på dag 1, 8 og 15 av hver 28-dagers syklus. Dosereguleringer under behandling av pankreasadenokarsinom (reduksjoner i dosenivå, doseendringer ved nøytropeni og/eller trombocytopeni ved oppstart av en syklus eller innenfor en syklus, eller doseendringer ved andre bivirkninger): Se SPC for tabeller.
Ikke-småcellet lungekreft
Anbefalt dose er 100 mg/m2 på dag 1, 8 og 15 av hver 21-dagers syklus. Anbefalt dose av karboplatin er AUC = 6 mg × minutt/ml kun på dag 1 av hver 21-dagers syklus, med oppstart umiddelbart etter fullført administrering av Abraxane. Dosereguleringer under behandling av ikke-småcellet lungekreft: Abraxane skal ikke gis på dag 1 av en syklus før ANC er ≥1500 celler/mm3 og trombocyttall er ≥100 000 celler/mm3. Ved hver påfølgende ukentlige dose av Abraxane må pasienten ha ANC ≥500 celler/mm3 og trombocyttall >50 000 celler/mm3 eller dosen avventes til celletallene restitueres. Når celletallene restitueres gjenopptas doseringen påfølgende uke iht. kriteriene i tabell 4, se SPC. Reduser påfølgende dose kun dersom kriteriene i tabell 4 oppfylles. Ved grad 2 eller 3 kutan toksisitet, grad 3 diaré eller grad 3 mukositt, avbryt behandlingen til toksisiteten bedres til ≤ grad 1, og gjenoppta behandlingen iht. retningslinjene i tabell 5, se SPC. Ved ≥ grad 3 perifer nevropati, avvent behandlingen til bedring til ≤ grad 1. Behandlingen kan gjenopptas med ett dosenivå lavere i påfølgende sykluser iht. retningslinjene i tabell 5, se SPC. Ved enhver annen grad 3 eller 4 ikke-hematologisk toksisitet, avbryt behandlingen til toksisiteten bedres til ≤ grad 2, og gjenoppta behandlingen iht. retningslinjene i tabell 5, se SPC.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >1-≤1,5 × ULN og ASAT ≤10 × ULN. Ved metasterende brystkreft eller ikke-småcellet lungekreft og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >1,5-≤5 × ULN og ASAT ≤10 × ULN), anbefales 20% dosereduksjon. Dosen kan økes til normal dose, dersom pasienten tåler behandlingen i minst 2 sykluser. Doseringsanbefaling ved metastaserende adenokarsinom i pankreas og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon, kan ikke gis pga. utilstrekkelige data. Doseringsanbefaling ved totalbilirubin >5 × ULN eller ASAT >10 × ULN, kan ikke gis pga. utilstrekkelige data. Se også Forsiktighetsregler.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (estimert ClCR ≥30-<90 ml/minutt). Dosejustering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom (estimert ClCR <30 ml/minutt), kan ikke gis pga. utilstrekkelige data.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Bruk ved ovennevnte indikasjoner er ikke relevant.
  • Eldre: Ingen ytterligere dosereduksjon er anbefalt hos pasienter ≥65 år. Pasienter ≥75 år med pankreasadenokarsinom skal undersøkes nøye før behandling vurderes. Se for øvrig Forsiktighetsregler og SPC.
Tilberedning/Håndtering Rekonstituering: Vha. en steril injeksjonssprøyte injiseres 20 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) sakte (over en periode på minst 1 minutt) inn i hetteglasset (dirigeres mot den indre veggen). Skal ikke injiseres direkte i pulveret da dette vil resultere i skum. Etter tilsettingen må hetteglasset stå i minst 5 minutter for å sikre korrekt fukting av massen. Virvle deretter hetteglasset forsiktig og/eller snu det opp ned i minst 2 minutter til fullstendig redispersjon av pulveret. Utvikling av skum må unngås. Dersom skum eller klumper oppstår, la oppløsningen stå i minst 15 minutter til skummet blir borte. Rekonstituert dispersjon skal være melkeaktig og homogen, uten synlig utfelling, men noe sedimentering kan oppstå. Dersom utfelling eller sedimentering er synlig, skal hetteglasset snus forsiktig igjen for å sikre fullstendig redispersjon før bruk. Inspiser dispersjonen for partikler. Ikke administrer dersom det observeres partikler. Eksakt total doseringsvolum for pasienten beregnes, og riktig mengde injiseres i en tom, steril pose av PVC eller ikke-PVC type, til i.v. bruk. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Rekonstituert dispersjon gis i.v. over 30 minutter gjennom et infusjonssett med et 15 mikronfilter. Må administreres under overvåkning av kvalifisert onkolog ved avdeling spesialisert i administrering av cytostatika. Etter administrering anbefales det at infusjonsslangen skylles med 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridoppløsning for å sikre at hele dosen administreres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Baseline nøytrofiltall <1500 celler/mm3 ved utgangspunktet.

Forsiktighetsregler

Abraxane er en albuminbundet nanopartikkelformulering med paklitaksel, som kan ha vesentlig forskjellige farmakologiske egenskaper sammenlignet med andre formuleringer med paklitaksel. Det bør ikke erstatte eller erstattes av andre paklitakselformuleringer. Overfølsomhet: Sjeldne tilfeller av overfølsomhetsreaksjoner er rapportert, herunder svært sjeldne tilfeller av anafylaktisk reaksjon med fatale følger. Dersom en overfølsomhetsreaksjon oppstår, må behandlingen avbrytes øyeblikkelig, symptomatisk behandling må igangsettes, og pasienten skal ikke utsettes for paklitaksel igjen. Hematologi: Benmargssuppresjon (hovedsakelig nøytropeni) oppstår hyppig. Nøytropeni er doseavhengig og har dosebegrensende toksisitet. Hyppig overvåkning av blodcelletall må utføres under behandlingen. Pasienten skal ikke behandles med neste syklus før nøytrofiltallet er steget til >1500 celler/mm3 og antall trombocytter er steget til >100 000 celler/mm3. Nevropati: Sensorisk nevropati oppstår hyppig, selv om utviklingen av alvorlige symptomer er mindre vanlig. Forekomst av grad 1 eller 2 sensorisk nevropati krever generelt ikke redusert dose. Dersom grad 3 sensorisk nevropati utvikler seg når paklitaksel brukes som monoterapi, anbefales det at behandling tilbakeholdes til grad 1 eller 2 oppnås, etterfulgt av nedsatt dosering for alle påfølgende behandlingsrunder. Dersom perifer nevropati grad 3 eller høyere utvikler seg ved kombinasjonsbruk av paklitaksel og gemcitabin, avvent bruken av paklitaksel og fortsett behandling med gemcitabin i samme dose. Gjenoppta behandling med paklitaksel i redusert dose når perifer nevropati bedres til grad 0 eller 1. Dersom perifer nevropati grad 3 eller høyere utvikler seg ved kombinasjonsbruk av paklitaksel og karboplatin, skal behandling avventes til bedring til grad 0 eller 1, etterfulgt av redusert dose for alle påfølgende kurer med paklitaksel og karboplatin. Sepsis: Bredspektret antibiotikabehandling startes ved feber. Ved febril nøytropeni skal paklitaksel og gemcitabin avventes til feber opphører og ANC ≥1500 celler/mm3, før behandling gjenopptas med reduserte doser. Pneumonitt: Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på pneumonitt. Etter at infeksiøs etiologi er utelukket og pneumonitt er diagnostisert, skal behandlingen seponeres permanent. Nedsatt leverfunksjon: Paklitakseltoksisiteten kan være økt, og preparatet bør brukes med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon. Pasienter med nedsatt leverfunksjon kan ha økt risiko for myelosuppresjon, og må overvåkes nøye for utvikling av uttalt myelosuppresjon. Ikke anbefalt ved totalbilirubin >5 × ULN eller ASAT >10 × ULN. Ikke anbefalt ved metastaserende adenokarsinom i pankreas og moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (totalbilirubin >1,5 × ULN og ASAT ≤10 × ULN). Kardiotoksisitet: Det er observert sjeldne tilfeller av stuvningssvikt og venstre ventrikkeldysfunksjon. De fleste individene var tidligere eksponert for kardiotoksiske legemidler, som antrasykliner, eller hadde underliggende hjertesykdom. Pasienten må overvåkes nøye av lege mhp. hjerteproblemer. CNS-metastaser: Effekt og sikkerhet ved metastaser i sentralnervesystemet (CNS) er ikke fastslått. CNS-metastaser kontrolleres generelt ikke i tilfredsstillende grad av systemisk kjemoterapi. Gastrointestinale symptomer: Kvalme, oppkast og diaré etter administrering, kan behandles med antiemetiske og forstoppende legemidler. Øyesykdommer: Cystoid makulaødem (CMO) er rapportert. Ved nedsatt syn bør pasienten raskt gjennomgå en fullstendig oftalmologisk undersøkelse. Dersom CMO diagnostiseres skal behandlingen avbrytes og passende behandling startes. Pasienter ≥75 år: Ved pankreasadenokarsinom skal pasienten undersøkes nøye for evnen til å tolerere paklitaksel i kombinasjon med gemcitabin, med spesiell oppmerksomhet på funksjonsstatus, komorbiditet og økt infeksjonsrisiko. Annet: Erlotinib bør ikke gis samtidig med paklitaksel + gemcitabin. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 mg, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi bivirkninger som f.eks. tretthet og svimmelhet. Pasienten bør frarådes å kjøre bil og bruke maskiner dersom disse oppstår.

Interaksjoner

Metaboliseringen av paklitaksel katalyseres delvis av CYP2C8 og CYP3A4. Farmakokinetisk legemiddelinteraksjonsstudie foreligger ikke. Det må derfor utvises forsiktighet ved samtidig bruk av kjente CYP2C8- eller CYP3A4-hemmere. Samtidig bruk av CYP2C8- eller CYP3A4-induktorer anbefales ikke. Abraxane bør ikke brukes i kombinasjon med andre kreftlegemidler enn gemcitabin og karboplatin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet finnes svært lite data angående bruk ved graviditet. Antas å forårsake alvorlige medfødte misdannelser. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Kvinner i fertil alder skal ta en graviditetstest før behandlingsstart. Skal ikke brukes under graviditet, og hos kvinner i fertil alder som ikke bruker effektiv prevensjon, hvis ikke den kliniske tilstanden gjør behandling nødvendig. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandling og opptil 1 måned etter behandling. Mannlige pasienter anbefales å bruke sikker prevensjon og unngå å gjøre en kvinne gravid under og inntil 6 måneder etter behandling.
AmmingPaklitaksel og/eller dets metabolitter utskilles i melk hos rotter. Overgang i human morsmelk er ukjent. Kontraindisert ved amming pga. potensielt farlige bivirkninger. Amming må avbrytes under hele behandlingsperioden.
FertilitetDyrestudier tyder på at mannlig og kvinnelig fertilitet kan bli nedsatt. Mannlige pasienter bør få råd knyttet til oppbevaring av sperm før behandling, pga. muligheten for varig sterilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose må pasienten overvåkes nøye. Behandling må rettes mot de mest forventede bivirkningene, som benmargssuppresjon, mukositt og perifer nevropati.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAntimikrotubulær substans som fremmer gruppering av mikrotubuli fra tubulindimerer og stabiliserer mikrotubuli ved å forhindre depolymerisering. Denne stabiliseringen resulterer i at normal dynamisk reorganisering av det mikrotubulære nettverket, som er essensielt for vitale interfase- og mitotiske funksjoner i cellen, hemmes. I tillegg induserer paklitaksel unormale aggregater eller bunter med mikrotubuli gjennom hele cellesyklusen, og multiple stjerneformede bunter av mikrotubuli i mitosen. Albumin er kjent for å mediere endotelial transcytose av plasmakomponenter, og in vitro-studier viser at nærvær av albumin fremmer transport av paklitaksel over endoteliale celler.
Proteinbinding94%. Fraksjonen av fritt paklitaksel er signifikant høyere med Abraxane (6,2%) enn med oppløsningsmiddelbasert paklitaksel (2,3%). Dette medfører signifikant høyere eksponering for ubundet paklitaksel, selv om totaleksponeringen er sammenlignbar.
FordelingDistribueres jevnt i blodceller og plasma, totalt Vd ca. 1741 liter, hvilket indikerer utstrakt ekstravaskulær distribusjon og/eller vevsbinding.
HalveringstidGjennomsnittlig terminal t1/2 13-27 timer. Gjennomsnittlig plasmaclearance 13-30 liter/time/m2.
MetabolismeHovedsakelig i lever via CYP2C8 og CYP3A4.
UtskillelseCa. 4% av total administrert dose utskilles uforandret via urin. Elimineres hovedsakelig gjennom hepatisk metabolisme og biliær ekskresjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Dispersjon i hetteglass: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C i originalesken beskyttet mot lys. Rekonstituert dispersjon i infusjonsposen: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 2-8°C, etterfulgt av 4 timer ved 25°C beskyttet mot lys. Av mikrobiologiske hensyn bør imidlertid legemidlet brukes umiddelbart etter rekonstituering og fylling av infusjonsposene, med mindre fremgangsmåten for rekonstituering og fylling av infusjonsposene utelukker risiko for mikrobiell kontaminering. Hvis legemidlet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og betingelser før bruk brukerens ansvar. Total kombinert oppbevaringstid for rekonstituert legemiddel i hetteglasset og i infusjonsposen oppbevart i kjøleskap og beskyttet mot lys er 24 timer. Dette kan følges av oppbevaring i infusjonsposen i 4 timer ved <25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Abraxane, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg/ml 50 ml (hettegl.)
560085

-

3 285,00 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Abraxane PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, dispersjon 5 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.09.2021


Sist endret: 20.05.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)