Trocoxil

Zoetis


Antiflogistikum, NSAID.

QM01A H92 (Mavakoksib)TYGGETABLETTER 30 mg, 75 mg og 95 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Mavakoksib 30 mg, resp. 75 mg og 95 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv inhibering av COX-2-katalysert prostaglandinsyntese. Analgetisk og antipyretisk effekt.
Absorpsjon: Rask. Cmax innen 24 timer. Biotilgjengeligheten er 87% rett etter fôring, 46% etter faste.
Proteinbinding: Ca. 98%.
Halveringstid: Unge voksne hunder: 14-19 dager, eldre (gj.snitt 9 år) og tyngre hunder: 39 dager.
Utskillelse: Hovedsakelig i galle.

Indikasjoner 

Langtidsbehandling av smerte og inflammasjon i forbindelse med artrose hos hund.

Kontraindikasjoner 

Gastrointestinale forstyrrelser, påvist blødningsforstyrrelse, nedsatt nyre- eller leverfunksjon samt hjerteinsuffisiens. Kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller sulfonamider. Skal ikke gis samtidig med glukokortikoider eller andre NSAID. Hunder <1 år eller <5 kg skal ikke behandles.

Bivirkninger

Gastrointestinale symptomer som oppkast og diaré er vanlig. Redusert appetitt, blodig diaré og melena er mindre vanlig. Ulcerasjoner forekommer sjelden. Apati og endringer i nyreparametre/nedsatt nyrefunksjon er mindre vanlig. Unntaksvis kan bivirkningene være fatale. Ved mistanke om bivirkning seponeres behandlingen og støtteterapi som anbefalt ved overdosering av NSAID innledes. Spesielt viktig er opprettholdelse av hemodynamisk status. Gastroprotektive midler og parenteral væsketerapi anbefales etter behov ved bivirkninger relatert til mage-/tarmtraktus eller nyrer.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Grundig klinisk undersøkelse skal gjennomføres før behandling startes, blodprøver for kontroll av hematologi og andre relevante parametre anbefales. Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske og hypotensive hunder, samt samtidig bruk av potensielt nyretoksiske midler, pga. risiko for økt nyretoksisitet. For god nyreperfusjon må væsketilførselen sikres hos mavakoksib-behandlede hunder som skal anesteseres/opereres eller av andre grunner risikerer dehydrering.

Interaksjoner 

Andre NSAID skal ikke gis samtidig eller i løpet av 1 måned etter siste behandling med mavakoksib. NSAID kan konkurrere med andre substanser med høy proteinbindingsgrad, noe som kan resultere i toksiske effekter. Hunder som samtidig behandles med antikoagulantia må overvåkes nøye.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til avlshunder eller til drektige og diegivende tisper.

Dosering 

Dette er ikke et NSAID til daglig bruk. 2 mg mavakoksib pr. kg kroppsvekt gis sammen med hundens hovedmåltid. Behandlingen gjentas etter 14 dager, deretter er doseringsintervallet 1 måned. En behandlingsperiode må aldri overskride 7 doser (6,5 måneder).

Kroppsvekt

Antall tabletter og styrke som skal gis

(kg)

30 mg

75 mg

95 mg

11-15

1

 

 

16-23

Tablettstyrke mangler for korrekt dosering

24-30

2

 

 

31-37

 

1

 

38-47

 

 

1

48-52

1

1

 

53-62

1

 

1

63-75

 

2

 

Grundig klinisk undersøkelse foretas før behandlingen påbegynnes og bør gjentas før 3. dosen gis (etter 1 måned). Ytterligere klinisk oppfølging foretas etter behov.

Overdosering/Forgiftning

Gjentatte doser på 5 mg/kg og 10 mg/kg har ikke gitt symptomer. 15 mg/kg ga tegn til oppkast, bløt/slimet avføring og forhøyede nyreparametre. 25 mg/kg ga symptomer på gastrointestinal sårdannelse. Overdosering behandles med generell støtteterapi, intet spesifikt antidot finnes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i emballasjen.

 

Pakninger og SPC

Trocoxil, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
30 mg hund 2 stk. (blister) 513494 C
75 mg hund 2 stk. (blister) 118575 C
95 mg hund 2 stk. (blister) 097662 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.10.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.04.2020