Libromide

Dechra


Psykoleptikum.

QN03A X91 (Kaliumbromid)TABLETTER 325 mg til hund: 1 tablett inneh.: Kaliumbromid 325 mg, laktosemonohydrat, sakkarinnatrium, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Hypnotikum/sedativ med antiepileptisk virkning.
Virkningsmekanisme: Bromid erstatter klorid i alle kroppsvæsker. Det konkurrerer med klorid om transport over nervecellemembranen, hemmer natriumtransport og forårsaker hyperpolarisering av cellemembranen. Dette øker krampeterskelen og hindrer spredning av epileptisk aktivitet. Bromid påvirker aktiv transport over gangliecellemembraner og passive ionebevegelser, ved å konkurrere med klorid om anionkanaler i postsynaptiske membraner som aktiveres via inhibitoriske nevrotransmittere. Dette forsterker virkningen av GABA og gir synergistisk effekt med preparater som fremmer GABA-aktivitet.
Absorpsjon: Rask, maks. absorpsjon etter ca. 1,5 timer.
Fordeling: Bromid fordeles hurtig ekstra- og intracellulært. Bromid distribueres sannsynligvis passivt over de fleste cellemembraner ledet av membranpotensialet.
Halveringstid: Ca. 24 dager. Steady state nås etter mange uker/måneder.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene, utelukkende som monovalent anion.

Indikasjoner 

Et antiepileptisk middel til bruk som supplement til fenobarbital i kontrollen av refraktære tilfeller av epilepsi hos hund.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller ved alvorlig nyresvikt.

Bivirkninger

Vanlige: Polyuri/polydipsi, polyfagi, oppkast, somnolens, ataksi (svakhet i bakparten og koordinasjonstap), kvalme og erytematøs dermatitt (bromidutslett). Mindre vanlige: Atferdsendringer, som irritabilitet og rastløshet. Sjeldne: Forbigående diaré. Svært sjeldne: Blodig diaré, pankreatitt, anoreksi, hepatopati, dyspné og vokalisering. Hunder som behandles med kaliumbromid i kombinasjon med fenobarbital viser ofte forhøyede serumkonsentrasjoner av pankreaslipase (målt som cPLI), med eller uten symptomer på klinisk pankreatitt. Pankreatitt eller dermatitt kan kreve symptomatisk behandling. Det kan oppstå bivirkninger i øvre del av doseområdet, som vanligvis går tilbake ved dosereduksjon. Hvis hunden virker unormalt sedert, mål serumkonsentrasjon av bromid og fenobarbital, og vurder dosereduksjon av kaliumbromid og/eller fenobarbital. Ved dosereduksjon, overvåk serumbromidkonsentrasjonen og hold den innenfor terapeutisk område.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det anbefales ikke å endre hundens diett under behandlingen, da endring i kloridinntak påvirker serumbromidkonsentrasjonen. Ikke avbryt behandlingen brått, da dette kan lede til anfall. Ved nyreinsuffisiens reduseres utskillelsen av bromid. For å hindre akkumulering av bromid, og en relativ overdose av kaliumbromid, gi en redusert dose og overvåk serumkonsentrasjonen av bromid nøye. Redusert kloridinntak kan forårsake bromidforgiftning. Kan gi potensielt alvorlige bivirkninger hos katter. Skal ikke håndteres av gravide eller ammende. Skal ikke håndteres av personer med kjent hypersensitivitet for bromid. Vask hendene grundig etter håndtering av tabletter. Avbryt håndtering ved tegn på hudirritasjon, som kløe, utslett, flassing eller løsning av hudflak eller rødme. Ved irritasjon i hud eller øyne, eller ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Til legen: Bromidforgiftning kan behandles ved tilførsel av natriumklorid eller egnet preparat som øker utskillelse av klorid i urin.

Interaksjoner 

Bromid konkurrerer med klorid om reabsorpsjon i nyrene, og økt diettinntak av klorid(salt) vil redusere reabsorpsjon av bromid. Dette fører til redusert serumbromidkonsentrasjon, som igjen kan føre til anfall. I motsatt fall kan bytte til diett med lavt innhold av klorid(salt) øke serumbromidkonsentrasjonen, med påfølgende fare for bromidforgiftning. Loop-diuretika (f.eks. furosemid) kan øke bromidutskillelsen. Tilførsel av væske eller legemidler som inneholder klorid kan senke serumbromidkonsentrasjonen. Bromid virker synergistisk med preparater som fremmer GABA-aktivitet, som fenobarbital.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet eller laktasjon er ikke klarlagt.
Drektighet: Selv om det ikke er tegn til reproduksjonstoksiske effekter hos laboratoriedyr, kan bromid passere placenta, og tilfeller av neonatal bromidtoksisitet er rapportert hos mennesker. Bør bare brukes under drektighet i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.
Laktasjon: Da bromid kan utskilles i melk, skal diende valper overvåkes for døsighet/sedasjon. Vurder tidlig avvenning eller melkeerstatning ved behov.

Dosering 

Før behandling innledes, kontroller at serumkonsentrasjonen av fenobarbital har nådd steady state og ligger innenfor terapeutisk område. Dosen skal tilpasses individuelt da den avhenger av type og alvorlighetsgrad av underliggende sykdom. Startdosen er 15 mg/kg kroppsvekt 2 ganger daglig (total døgndose 30 mg/kg). Tilførsel 2 ganger daglig anbefales for å redusere risikoen for gastrointestinale forstyrrelser. Da bromid har en halveringstid på 24 dager, kan det ta mange uker/måneder å oppnå steady state. Serumbromidkonsentrasjonen skal måles hver 4. uke i minst 3 måneder etter behandlingsstart. Forventet terapeutisk serumbromidkonsentrasjon (sammen med fenobarbital) er 800-2000 µg/ml. Dosejustering skal foretas basert på anfallshyppighet, halveringstid og serumkonsentrasjon. Langsiktig overvåkning av serumkonsentrasjon av bromid (og fenobarbital) skal legges opp på forsvarlig måte i hvert enkelt tilfelle. Skjerpet overvåkning mht. bivirkninger anbefales ved høy serumbromidkonsentrasjon. Behandling av hunder med kroppsvekt <11 kg må gjøres ut fra en nytte-/risikovurdering. Dette fordi de ikke kan doseres nøyaktig med anbefalt startdose på 15 mg/kg 2 ganger daglig, siden minimumsdosen er 162,5 mg (1/2 tablett). Administrering: Oral bruk. Gis sammen med mat. Inntak på tom mage kan fremkalle oppkast. Tablettene kan deles.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ataksi, somnolens, kvalme og pankreatitt. Behandling: Ved mistanke om overdosering, reduser dosen umiddelbart. Overvåk serumbromidkonsentrasjonen nøye slik at terapeutisk konsentrasjon kan etableres. Ved overdosering kan det være nødvendig å gi 0,9% natriumkloridoppløsning i.v. for å redusere serumbromidkonsentrasjonen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Brukes innen 3 måneder etter anbrudd. Halve tabletter skal brukes innen 12 timer.

 

Pakninger og SPC

Libromide, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
325 mghund100 stk. (boks)151725C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.12.2015


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.01.2019