PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Fipronil 100 mg, vannfri etanol 0,1 ml, polysorbat 80, povidon, butylhydroksyanisol, butylhydroksytoluen, dietylenglykolmonoetyleter.


PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Fipronil 100 mg, vannfri etanol 0,1 ml, polysorbat 80, povidon, butylhydroksyanisol, butylhydroksytoluen, dietylenglykolmonoetyleter.


Egenskaper

Klassifisering: Fenylpyrazolderivat.
Virkningsmekanisme: Virker ved å inhibere GABA-komplekset. Binder seg til kloridkanalene og derigjennom blokkeres den pre- og postsynaptiske overføringen av kloridioner over membranene. Dette resulterer i ukontrollert aktivitet i parasittens CNS, slik at de dør. Hund: Fipronil har insekticid og acaricid effekt på lopper (Ctenocephalides spp.), flått (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) og lus (Trichodectes canis). Effekten mot lopper inntrer i løpet av 24 timer og mot flått i løpet av 48 timer. Effekten mot lopper opprettholdes i minst 7 uker. Beskyttelsen mot flått varer i 3-5 uker. Katt: Fipronil har insekticid og acaricid effekt mot lopper (Ctenocephalides spp.), flått (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) og lus (Felicola subrostratus) hos katt. En enkelt dose gir beskyttelse mot nye loppeangrep i 3-5 uker. Effektvarigheten mot flått er ca. 2 uker.
Absorpsjon: Hund: Ca. 15% gjennom huden. Katt: Pålitelige data foreligger ikke.
Fordeling: Etter applikasjon spres preparatet fra applikasjonsstedet til øvrige deler av dyret i løpet av 24-48 timer.
Metabolisme: Absorbert fipronil metaboliseres hovedsakelig til sulfonderivat, som også har insekticid og akaricid effekt.

Indikasjoner 

Mot lopper, flått og lus hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Kattunger og valper <8 uker og valper <1 kg bør ikke behandles da sikkerhet ikke er dokumentert. Brukes ikke på syke dyr (systemiske sykdommer, feber etc.) eller dyr under rekonvalesens. Brukes ikke på kaniner da bivirkninger inkl. dødsfall er rapportert. Bruk ikke pipetter som er beregnet til hund på katter, da dette kan lede til overdosering.

Bivirkninger

Hvis det behandlede dyret slikker seg, kan det forekomme en kort periode av hypersalivasjon. Bivirkninger er veldig sjeldne, men forbigående hudreaksjoner på applikasjonsstedet (misfarging av huden, lokal alopesi, kløe og erytem) og generell kløe eller alopesi er sett. I unntakstilfeller er hypersalivasjon, reversible nevrologiske symptomer (hyperestesi, depresjon, nervøse symptomer) oppkast eller respiratoriske symptomer sett etter behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Appliser preparatet på et område der dyret ikke kan slikke seg. Ved behandling av flere dyr må det påses at de ikke slikker hverandre. Unngå kontakt med dyrets øyne og slimhinner. Hunder bør ikke få svømme i vassdrag de 2 første dagene etter applikasjon. Enkelte flått kan bite seg fast på det behandlede dyret. Overføring av smittsomme sykdommer kan derfor ikke helt utelukkes. Lopper fra dyr infesterer ofte dyrenes omgivelser (f.eks. soveplassen, kurver, tepper eller møbler). Ved behandlingsstart av massivt infesterte dyr bør også dyrets omgivelser behandles med passende insekticid og støvsuges regelmessig. Spesielle forsiktighetsregler for de som håndterer preparatet: Preparatet kan gi irritasjon i slimhinner og øyne. Ved kontakt med øyne, skyll nøye med mye rent vann. Vask hendene etter bruk. Behandlede dyr bør ikke leke med barn eller håndteres før applikasjonsstedet har tørket. Det anbefales derfor at dyrene behandles på kvelden og at nylig behandlede dyr ikke tillates å sove med eieren, spesielt ikke med barn. Ikke spis, røyk eller drikk mens preparatet påføres.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige og diegivende tisper og katter.

Dosering 

Ny behandling bør ikke foretas oftere enn hver 4. uke pga. manglende sikkerhetsstudier. Hund: <10 kg: 1 pipette à 0,67 ml. 10-20 kg: 1 pipette à 1,34 ml. 20-40 kg: 1 pipette à 2,68 ml. 40-60 kg: 1 pipette à 4,02 ml. >60 kg: 2 pipetter à 2,68 ml. Katt: 1 pipette à 0,5 ml. Administrering: Doseres ved å skille pelsen og applisere oppløsningen på huden mellom skulderbladene. Best resultat for katter oppnås ved å applisere oppløsningen 2 steder på huden. På hund er 1 applikasjonssted tilstrekkelig. Overskudd av fuktighet gjør pelsen klebrig på applikasjonsstedet. Pelsen får tilbake sitt opprinnelige utseende i løpet av 24 timer. Bad bør unngås 48 timer før og etter behandling og ikke gjennomføres oftere enn 1 gang pr. uke. For å oppnå maks. effekt unngå å sjamponere/såpe inn dyret i behandlingstiden.

Overdosering/Forgiftning


Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares under 25°C.

 

Pakninger

Frontline vet., PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg/ml hund 4 × 0,67 ml (endosepipette) 073605 C
4 × 1,34 ml (endosepipette) 073616 C
4 × 2,68 ml (endosepipette) 073628 C
4 × 4,02 ml (endosepipette) 073639 C

Frontline vet., PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
100 mg/ml katt 4 × 0,5 ml (endosepipette) 073594 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Frontline vet. PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Frontline vet. PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.06.2019


Sist endret: 09.12.2019