PULVER TIL BAD, oppløsning 1000 mg/g til atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis torsk: 1 g inneh.: Trikainmesilat 1 g.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Depolariserer cellemembraner ved påvirkning av Na+ og K+-kanaler, slik at impulsoverføring i nervesystemet blokkeres. Aktiv del av trikainmesilat er den upolare trikainbasen. Andel trikainbase er større ved nøytral pH enn ved lav pH.
Absorpsjon: Via gjellene.
Utskillelse: Via gjeller og urin.

Indikasjoner 

Sedasjon og anestesi av atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis torsk i forbindelse med vaksinering og håndtering (f.eks. sortering, veiing, stryking etc.).

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet ved bruk av preparatet ved temperaturer <7°C og >15°C er ikke dokumentert. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet, se pakningsvedlegg.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Laboratoriestudier i ørekyte og i regnbueørret har ikke vist tegn på teratogen, føtotoksisk eller maternotoksisk effekt.

Dosering 

Det anbefales å teste ut ferdig utblandet bedøvelsesoppløsning innledningsvis på en mindre gruppe representativ fisk. Effekten er temperaturavhengig. Laks og regnbueørret:

Indikasjon

Dose
(mg/liter)

Maks. oppholdstid
i bedøvelsesoppløsning

Oppvåkningstid
etter overføring til friskt vann

Sedasjon

15-30

6 timer

 

Anestesi

50-60

30 minutter

2-20 timer

Rask anestesi

80-135

4-12 minutter

3-19 minutter

Torsk:

Indikasjon

Dose
(mg/liter)

Maks. oppholdstid
i bedøvelsesoppløsning

Oppvåkningstid
etter overføring til friskt vann

Anestesi

501

5 minutter

Ca. 4 minutter

1Ved mangelfull effekt kan dosen økes til 60 mg/liter.Tilberedning/Håndtering: Ved bruk i ferskvann bør preparatet bufres med like mengder natriumhydrogenkarbonat for å sikre nøytral pH i bedøvelsesoppløsningen. Det lages stamoppløsninger av Finquel vet. og natriumhydrogenkarbonat ved at pulver veies opp og tilsettes vann. Stamoppløsningene tilsettes deretter bedøvelseskaret. Dersom stamoppløsningene av Finquel vet. og natriumhydrogenkarbonat blandes sammen før de tilsettes bedøvelseskaret vil det utvikles CO2. Slik blanding må derfor aldri skje i lukket beholder, og blandingen må luftes godt før tilsetning. Ved bruk i sjøvann er bufring unødvendig. Stamoppløsning bør benyttes samme dag. Utblandet bedøvelsesoppløsning skiftes flere ganger daglig. Administrering: Beregnet mengde stamoppløsning tilsettes bedøvelseskaret. Bedøvelsesoppløsningen må oksygeneres (>7 mg/liter).

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering flyttes fisken over i friskt, rennende vann, og gjellene gjennomskylles inntil normal respirasjon gjenvinnes.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 25 døgngrader. Hvis torsk slaktes innen 21 dager, skal leveren kasseres.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalbeholderen. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot lys og fuktighet.

Andre opplysninger 

Trikainmesilat brytes ned i vann under påvirkning av lys i løpet av ca. 14 dager. Ved konsentrerte utslipp i vann må tilstrekkelig fortynning i resipienten sikres. For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegg.

 

Pakninger

Finquel vet., PULVER TIL BAD, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1000 mg/g atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis torsk 1000 g (boks) 140729 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Finquel vet. PULVER TIL BAD, oppløsning 1000 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.09.2019


Sist endret: 18.11.2019