.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe.

 .

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Ceva Santé Animale.

10 av. de La Ballastière .

33500 Libourne .

FRANKRIKE.

 .

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe .

florfenikol / meloksikam.

 .

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder 400 mg florfenikol og 5 mg meloksikam. Klar, gul oppløsning.

 .

 .

4. INDIKASJON(ER).

 .

Terapeutisk behandling av luftveissykdom hos storfe (bovine respiratory disease - BRD) forbundet med feber som skyldes Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni følsomme for florfenikol.

 .

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til voksne okser som er tenkt brukt til avl.

Skal ikke brukes til dyr med nedsatt lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser, eller der det er påvist sårlignende skader i mage-tarmsystemet.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.

 .

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Reaksjoner på injeksjonsstedet (hovedsakelig hevelse, hard konsistens (indurasjon), varme og smerte) ble svært vanlig observert etter tilførsel av preparatet under huden (subkutan administrasjon). Disse effektene var forbigående og gikk som regel over uten behandling innen 5 til 15 dager, men kunne vedvare opp til 49 dager.

 .

Under injeksjonen av preparatet kan dyr vise tegn på moderat smerte, som gir seg utslag i hode- eller nakkebevegelse.

 .

Frekvensen av bivirkninger angis etter følgende kriterier:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av 10 behandlede dyr får bivirkning(er)).

  • Vanlige (flere enn 1, men færre enn 10 av 100 behandlede dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 behandlede dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 behandlede dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter).

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Gis med sprøyte under huden (subkutan bruk).

40 mg florfenikol per kg kroppsvekt og 0,5 mg meloksikam per kg kroppsvekt (dvs. 1 ml / 10 kg kroppsvekt) gis under huden (subkutant) som en engangsdose.

 .

Dosevolumet bør ikke overstige 15 ml per injeksjonssted. Injeksjonen skal kun gis i halsregionen.

 .

For 250 ml hetteglass kan gummiproppen punkteres høyst 20 ganger. Ellers anbefales bruk av en flerdosesprøyte.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

For å sikre korrekt dosering, og unngå underdosering, bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig.

 .

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 56 døgn.

Melk: Preparatet er ikke godkjent for dyr som produserer melk til konsum.

Drektige kuer som skal produsere melk til konsum skal ikke behandles de siste 2 måneder før forventet kalving.

 .

 .

11. SPESIELLE FORDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 .

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 .

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Særlige forholdsregler for bruk hos dyr.

Bruken av veterinærpreparatet bør så langt som mulig baseres på sensitivitetstesting.

Ved bruk av veterinærpreparatet skal det tas hensyn til offisielle nasjonale og regionale retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler.

 .

Unngå bruk til dyr som er uttørket (dehydrerte), har redusert blodvolum (hypovolemiske) eller har lavt blodtrykk (hypotensive), ettersom det er en potensiell risiko for skadelig virkning på nyrene.

På grunn av mangel på sikkerhetsdata, er det ikke anbefalt å bruke preparatet til kalver yngre enn 4 uker.

 .

Særlige forholdsregler for personer som håndterer veterinærpreparatet.

Preparatet er noe irriterende for øyne. Ved sprut i øynene, skyll dem umiddelbart med store mengder vann.

Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Personer med kjent overfølsomhet overfor florfenikol, meloksikam eller noen av hjelpestoffene bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

Doseavhengige toksiske effekter er observert på mordyr og foster etter tilførsel av meloksikam via munnen til drektige rotter. Veterinærpreparatet bør derfor ikke håndteres av gravide kvinner.

 .

Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging:

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under avl, drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

 .

Fertilitet.

Skal ikke brukes til voksne okser som er tenkt brukt til avl (se avsnitt "Kontraindikasjoner").

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Preparatet skal ikke gis sammen med glukokortikoider, eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, eller med antikoaguleringsmidler.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig:

Hos kalver før drøvtyggerstadiet, var gjentatt tilførsel av anbefalt dose én gang ukentlig i tre uker godt tolerert, og likeledes en enkelttilførsel av 3 ganger (3x) anbefalt dose.

Gjentatt ukentlig tilførsel av overdoser (3x og 5x anbefalt dose) hos kalver var forbundet med nedsatt inntak av melk, nedsatt vektøkning, løs avføring eller diaré.

 .

Gjentatt ukentlig tilførsel av en 3x dose var dødelig hos 1 av 8 kalver etter den tredje tilførselen. Gjentatt ukentlig tilførsel av en 5x dose var dødelig hos 7 av 8 kalver etter den tredje tilførselen.

 .

Omfanget av disse bivirkningene var doseavhengig. Forandringer i mage-tarmsystemet som er synlig for øyet ble observert etter døden (fibrin, sår i løpemagen, blødningsflekker og fortykning av løpemageveggen).

 .

Uforlikeligheter.

Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

15.05.2017.

 .

Detaljert informasjon om dette veterinærpreparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (http://www.ema.europa.eu/).

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Farmakodynamiske egenskaper.

Florfenikol er et syntetisk bredspektret antibiotikum som er effektivt mot de fleste Gram-positive og Gram-negative bakterier isolert fra husdyr. Florfenikol virker ved å hemme proteinsyntesen på ribosomnivå og dets virkning er bakteriostatisk og tidsavhengig. Laboratorietester har vist at florfenikol er aktiv mot de mest vanlige isolerte bakterielle patogener som er involvert ved infeksjoner i luftveiene hos storfe, inkl. Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni.

Florfenikol er ansett å være bakteriehemmende (bakteriostatisk), men in vitro-studier viser bakteriedrepende (baktericid) effekt mot Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, og Histophilus somni.

 .

For Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni er følgende brytningspunkter bestemt av CLSI («Clinical and Laboratory Standards institute») for luftveispatogener hos storfe:

følsom ≤ 2 mikrogram/ml, intermediær: 4 mikrogram/ml, resistent: ≥ 8 mikrogram/ml.

Resistens overfor florfenikol kommer hovedsakelig fra et efflukssystem som skyldes en spesifikk (Flo-

R) eller multimedikamentell transportør (AcrAB-TolC). Genene som svarer til disse mekanismer er kodet på flyttbare genetiske elementer som plasmider, transposon eller genekassetter.

Resistens overfor florfenikol i målpatogenene er kun rapportert i sjeldne tilfeller og var tilknyttet efflukspumpe og forekomsten av flo-R genet.

 .

Overvåkningsdata på følsomheten hos feltisolater fra storfe, samlet fra 2004 til 2012 i Europa, viser konsistent effektivitet av florfenikol, uten at resistente isolater ble funnet. Verdiene for den minst hemmende konsentrasjon (MIC), bestemt ved in vitro studier, for disse feltisolatene er presentert i tabellen nedenfor.

 .

Art.

Variasjonsbredde (mikrog/ml).

MIC50.

(mikrog/ml).

MIC90.

(mikrog/ml).

Mannheimia haemolytica (n=217).

0,25 - 4.

0,7.

0,9.

Pasteurella multocida (n=226).

0,125 - 8.

0,3.

0,5.

Histophilus somni (n=128).

0,125 - 0,5.

0,2.

0,3.

 .

Meloksikam er et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) i oksikamklassen som virker ved å hemme prostaglandinsyntesen, og dermed gir antiinflammatorisk, anti-eksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Leukocyttinfiltrasjonen i betent vev reduseres. I mindre grad hemmer meloksikam også kollagenindusert trombocyttaggregasjon. Meloksikam har også anti-endotoksiske egenskaper da substansen er vist å hemme produksjonen av tromboksan B2 indusert ved E.coli endotoksinadministrasjon til kalver, lakterende kuer og gris.

Biotilgjengeligheten til meloksikam i dette kombinasjonspreparatet er lavere enn ved bruk av meloksikam administrert alene. Virkningen av denne forskjellen på antiinflammatoriske effekter er ikke undersøkt i feltforsøk. En klar febersenkende effekt er imidlertid påvist i de første 48 timer etter administrasjon.

 .

Farmakokinetiske opplysninger.

Etter subkutan tilførsel av anbefalt dose på 1 ml/10 kg kroppsvekt, ble gjennomsnittlig maksimal plasmakonsentrasjon (Cmax) på 4,6 mg/l og 2,0 mg/l oppnådd etter 10 timer (t) og 7 timer etter dosering for henholdsvis florfenikol og meloksikam. Effektive plasmanivåer av florfenikol ble opprettholdt over MIC90 på 1 mikrog/ml, 0,5mikrog/ml og 0,2 mikrog/ml i henholdsvis 72 t, 120 t og 160 t.

 .

Florfenikol distribueres i stor grad i hele kroppen og har lav plasmaproteinbinding (ca. 20 %). Meloksikam bindes i stor grad til plasmaproteiner (97 %) og distribueres i alle organer med god blodgjennomstrømming.

Florfenikol utskilles hovedsakelig via urin og til en viss grad via fæces, med en halveringstid på ca. 60 t. Meloksikam utskilles likt i urin og feces, med en halveringstid på ca. 23 t.

Pakningsstørrelser:

Pappeske med 1 hetteglass på 50 ml, 100 ml eller 250 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .