INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning til storfe: 1 ml inneh.: Florfenikol 400 mg, meloksikam 5 mg, dimetylsulfoksid, stabilisert glyserolformal.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Florfenikol er et bredspektret antibiotikum som virker mot de fleste grampositive og gramnegative bakterier, isolert fra husdyr. Meloksikam er et NSAID. Florfenikol hemmer proteinsyntesen på ribosomnivå, og virkningen er bakteriostatisk og tidsavhengig. Florfenikol er aktiv mot de mest vanlige isolerte bakterielle patogener ved infeksjoner i luftveiene hos storfe, inkl. Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni. Florfenikol er ansett å være bakteriostatisk, men in vitro-studier viser baktericid effekt mot Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, og Histophilus somni. For brytningspunkter, se SPC. Meloksikam hemmer prostaglandinsyntesen og gir dermed antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt.
Absorpsjon: Etter s.c. administrering ved anbefalt dose på 1 ml/10 kg kroppsvekt, er gjennomsnittlig Cmax 4,6 og 2 mg/liter etter 10 og 7 timer for hhv. florfenikol og meloksikam. Effektive plasmanivåer av florfenikol opprettholdes over en MIC90 på 1, 0,5 og 0,2 µg/ml i hhv. 72, 120 og 160 timer.
Proteinbinding: Florfenikol: Ca. 20%. Meloksikam: 97%.
Fordeling: Florfenikol distribueres i stor grad i hele kroppen. Meloksikam distribueres i alle godt perfuserte organer.
Halveringstid: Florfenikol ca. 60 timer, meloksikam ca. 23 timer.
Utskillelse: Florfenikol hovedsakelig via urin og til en viss grad via feces. Meloksikam utskilles likt via urin og feces.

Indikasjoner 

Terapeutisk behandling av luftveissykdom hos storfe («bovine respiratory disease» - BRD) forbundet med pyreksi som skyldes Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida og Histophilus somni følsomme for florfenikol.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til voksne okser som er tenkt brukt til avl. Skal ikke brukes til dyr med nedsatt lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser, eller der det er påvist ulcerogene gastrointestinale lesjoner. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Reaksjoner på injeksjonsstedet (hovedsakelig hevelse, indurasjon, varme og smerte) er svært vanlig etter s.c. administrering. Går vanligvis over uten behandling innen 5-15 dager, men kan vedvare opptil 49 dager. Under injeksjon kan dyr vise tegn på moderat smerte, som gir seg utslag i hode- eller nakkebevegelse.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk av preparatet bør så langt som mulig baseres på sensitivitetstesting. Hensyn til offisielle retningslinjer skal tas. Unngå bruk til dyr som er dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive pga. potensiell risiko for økt nyretoksisitet. I mangel av sikkerhetsdata anbefales ikke bruk hos kalver <4 uker. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet er noe irriterende for øyne. Ved sprut i øynene, skyll umiddelbart med store mengder vann. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Ved kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene bør kontakt med preparatet unngås. Doseavhengige materno- og føtotoksiske effekter er sett etter oral administrering av meloksikam til drektige rotter. Preparatet skal derfor ikke håndteres av gravide.

Interaksjoner 

Preparatet skal ikke gis samtidig med glukokortikoider, eller andre NSAID, eller med antikoagulantia.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under reproduksjon, drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med veterinærs nytte-/risikovurdering. Skal ikke brukes til voksne okser som er tenkt brukt til avl.

Dosering 

En engangsdose på 40 mg florfenikol/kg og 0,5 mg meloksikam/kg (dvs. 1 ml/10 kg) gis s.c. For å sikre korrekt dosering og unngå underdosering bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig. Administrering: Gis s.c. Skal kun gis i halsregionen. Dosevolumet bør ikke overskride 15 ml pr. injeksjonssted.

Overdosering/Forgiftning

Hos kalver før drøvtyggerstadiet, var gjentatt administrering av anbefalt dose 1 gang ukentlig i 3 uker godt tolerert, og likeledes 1 enkeltadministrering av 3 × anbefalt dose. Gjentatt ukentlig administrering av overdoser (3 × og 5 × anbefalt dose) hos kalver er forbundet med nedsatt melkekonsum, nedsatt vektøkning, løs feces eller diaré.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for dyr som produserer melk til konsum. Drektige kuer som skal produsere melk til konsum skal ikke behandles de siste 2 måneder før forventet kalving.
Slakt: 56 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Zeleris, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe50 ml (hettegl.)099684C
100 ml (hettegl.)485224C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.05.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.05.2017