.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Systamex vet. 3,75 g intraruminalinnlegg med periodevis frisetting (depotbolus).

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Aesica Queenborough Limited.

Queenborough, Kent.

ME11 5EL.

Storbritannia.

 .

eller.

 .

Zoetis Belgium SA.

Rue Laid Burniat 1.

1348 Louvain-la-Neuve.

Belgia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Systamex vet. 3,75 g intraruminalinnlegg med periodevis frisetting (depotbolus).

oxfendazol.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Hvert intraruminalinnlegg inneholder 5 tabletter.

 .

Hver tablett inneholder:

Virkestoff: oxfendazol 750 mg.

Hjelpestoffer: mikrokrystallinsk cellulose, laktose, natriumkarboksimetylstivelse, povidon, og magnesiumstearat.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Forebygging av infeksjoner av løpe-tarm- og lungeorm hos 1. års beitende storfe.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Systamex vet. må ikke gis til.

  • Ikke drøvtyggende kalver.

  • Kalver under 100 kg.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Forventes ikke når produktet brukes som anbefalt.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe som veier mellom 100 og 250 kg ved inngift.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Ett intraruminalinnlegg pr. dyr mellom 100-250 kg, tilsvarende 7,5-3 mg oxfendazol/kg kroppsvekt ved hver frigivelse av en tablett. Intraruminalinnlegg gis normalt ved beiteslipp og vil avgi den første tablett etter ca. 3 uker. Deretter avgis en tablett hver 3. uke, til sammen 5 ganger. 1 intraruminalinnlegg dekker behandling i en periode på ca. 105 dager.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Intraruminalinnlegg gis gjennom munnen med en dertil egnet intraruminalinnleggbøsse. Intraruminalinnlegget legges i bøssen med metall-endestykket pekende utover, og kan deretter ikke falle ut av seg selv. Bøssen med intraruminalinnlegget innføres i munnen forfra og over tungeroten til svelget. Når dyret svelger, skyves intraruminalinnlegget inn med et passelig kraftig trykk på stempelstangen. Intraruminalinnlegget glir da ned i vommen.

Intraruminalinnlegget bør ikke skyves av for voldsomt og en må utvise forsiktighet for at ikke svelget skades.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 180 dager fra inngift. Ved slakting t.o.m. dag 14 etter inngift er virkestoff ennå ikke utløst, og slaktet kan godkjennes.

 .

Ikke godkjent til melkeproduserende dyr samt drektige dyr som har mindre enn 6 måneder igjen til kalving såfremt melken fra disse leveres til konsum.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Blisterpakning: Oppbevares tørt ved høyst 25 ºC, beskyttet mot lys. Unngå frost.

Plastbeholder: Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet:

Vask hendene etter bruk.

 .

Drektighet og diegivning:

Se under pkt. 10. Tilbakeholdelsestid.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

21.10.2019.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet ta kontakt med lokal representant for innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Tlf: 40 00 41 90.

 .