.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Streptocillin vet. injeksjonsvæske, suspensjon.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S.

Strødamvej 52.

2100 København Ø.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KELA NV.

Sint Lenaartseweg 48.

B-2320 Hoogstraten.

Belgia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Streptocillin vet. injeksjonsvæske, suspensjon.

benzylpenicillinprokain og dihydrostreptomycinsulfat .

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

1 ml inneholder:

 .

Virkestoffer: Benzylpenicillinprokain 200 mg (200.000 IE) og dihydrostreptomycinsulfat tilsvarende 250 mg dihydrostreptomycin.

 .

Hjelpestoffer: Povidon, lecitin, polysorbat 80, natriumsitrat, natriumformaldehydsulfoksylat, natriumhydroksid, sitronsyremonohydrat (for pH-justering), cetrimid, vann til injeksjonsvæsker.

 .

 .

4.       INDIKASJONER .

 .

Infeksjoner forårsaket av penicillin- eller dihydrostreptomycinfølsomme mikroorganismer, således de fleste vanlig forekommende bakterielle infeksjoner hos husdyr, f.eks. mastitt, endometritt, luftveisinfeksjon, enteritt, rødsyke, kverke, aktinomykose, nekrobacillose, knuterosen, leptospirose, infiserte sår. Infeksiøs sterilitet hos ku. Tilbakeholdt etterbyrd. Profylaktisk etter kirurgiske ingrep.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke gis til gnagere og kaniner.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Allergiske reaksjoner og gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme. Enkelte tilfeller av alvorlige akutte reaksjoner i forbindelse med intramuskulær injeksjon med benzylpenicillinprokain har vært rapport hos hest.

Ved høye serumkonsentrasjoner og/eller lengre tids behandling med dihydrostreptomycin kan nyreskader og dessuten otonevrologiske bivirkninger i form av skader på hørsels og balansorganene forekomme.

I enkelte tilfeller er det observert forbigående nakkestivhet etter intramuskulær injeksjon på hest.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Storfe, svin, sau, geit, hest, hund og katt.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEIER OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

For å sikre korrekt dosering og unngå underdosering, skal dyrets vekt bestemmes så nøyaktig som mulig.

 .

Normal dosering for samtlige dyrearter er: 1 ml. pr. 5-10 kg og døgn.

Kan gis intramuskulært, subkutant, intrasynovialt, intraperitonealt eller intrauterint.

 .

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens forskrift som er angitt på etiketten fra apoteket.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Rystes godt før bruk.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Intramuskulær/subkutan injeksjon:        .

Melk: 3 døgn.

Slakt: 60 døgn.

 .

Intrauterin behandling:                      .

Melk: 3 døgn.

Slakt: 6 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Bruk av preparatet bør baseres på følsomhetstest og ta hensyn til offisiell og lokal antibiotikapolitikk.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Dihydrostreptomycin er relativt toksisk og forsiktighet bør utvises ved dosering til små dyr, særlig til katt. Katter er særlig følsomme for påvirkning av balanseorganene.

Dyr med nyreinsuffinsuffisiens bør behandles med forsiktighet.

Bør ikke gis til førerhunder pga. mulig påvirkning av hørselorganer.

Preparatet skal ikke gis intravenøst.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet:

Personer med kjent hypersensitivitet overfor penicillin bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

 .

Drektighet eller digivning:

Preparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegivning er ikke undersøkt.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Den baktericide virkningen av penicilliner motvirkes av bakteriostatiske midler som erytromycin og tetracykliner.

Dihydrostreptomycin kan forsterke effekten av perifertvirkende muskelavslappende midler, f.eks. suxameton, samt øke den respirasjonshemmende effekten av narkosemidler som eter, halotan og pentobarbital (mebumal).

Furosemid kan forsterke den nefro- og ototoksiske virkningen av aminoglykosider.

Dihydrostreptomycin kan også interagere med furosemid ved utskillelse via nyrene.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Overdosering kan forårsake blodtrykksfall, respirasjonsdepresjon, ataksi og bevissthetstap.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

26.09.2019.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .