Prokainpenicillin + dihydrostreptomycin.

ATCvet-nr.: QJ01R A01

 INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til storfe, svin, sau, geit, hest, hund og katt: 1 ml inneh.: Benzylpenicillinprokain 200 mg tilsv. 200 000 IE, dihydrostreptomycinsulfat tilsv. dihydrostreptomycin 250 mg, povidon, lecitin, polysorbat 80, natriumsistrat, natriumformaldehydsulfoksylat, natriumhydroksid/sitronsyremonohydrat (for pH-justering), cetrimid,vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjonspreparat med de antibakterielle midlene benzylpenicillin og dihydrostreptomycin (aminoglykosid).
Virkningsmekanisme: Dihydrostreptomycin: Hemmer bakterienes proteinsyntese. Er virksom mot et stort antall grampositive og gramnegative bakterier. Clostridier, Pseudomonas aeruginosa og anaerobe bakterier er resistente. Det er tendens til rask resistensutvikling. Benzylpenicillin: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Er aktiv mot grampositive aerobe og anaerobe bakterier, og mot viss gramnegative bakterier som genus Pasturella, Fusobacterium og Heamophilus. Betahemolyserende streptokokker og Streptococcus agalactiae, Streptococcuus dyslactiae og Streptococcus ubris (alle mastittfremkallende) er generelt følsomme. Betalaktamaseproduserende stafylokokker er resistente.
Absorpsjon: Cmax for dihydrostreptomycin 70 µg/ml oppnås innen 1 time, for benzylpenicillin 3 µg/ml etter 2 timer. Terapeutisk serumkonsentrasjon av dihydrostreptomycin opprettholdes i 12 timer.
Proteinbinding: Dihydrostreptomycin 8-10%, benzylpenicillin noe høyere.
Halveringstid: T1/2 for dihydrostreptomycin er 2 timer avhengig av dyreart og for benzylpenicillin 3 timer.
Utskillelse: Dihydrostreptomycin og benzylpenicillin utskilles hovedsakelig uforandret via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av penicillin- eller dihydrostreptomycinfølsomme mikroorganismer, således de fleste vanlig forekommende bakterielle infeksjoner hos husdyr, f.eks. mastitt, endometritt, luftveisinfeksjon, enteritt, rødsyke, kverke, aktinomykose, nekrobacillose, knuterosen, leptospirose, infiserte sår. Infeksiøs sterilitet hos ku. Tilbakeholdt etterbyrd. Profylaktisk etter kirurgiske inngrep.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis til gnagere eller kaniner.

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner og gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme. Enkelte tilfeller av alvorlige akutte reaksjoner i forbindelse med i.m. injeksjon med benzylpenicillin er rapportert på hest. Ved høy serumkonsentrasjon og/eller lengere tids behandling med dihydrostreptomycin kan nyreskader og dessuten otonevrologiske bivirkninger i form av skader på hørsel og balanseorganer forekomme. I enkelte tilfeller er det observert nakkestivhet etter i.m. injeksjon på hest.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk av preparatet bør baseres på følsomhetstest og ta hensyn til offisiell og lokal antibiotikapolitikk. Dihydrostreptomycin er relativt toksisk og forsiktighet bør utvises ved dosering til små dyr, særlig til katt. Katter er særlig følsomme for påvirkning av balanseorganene. Dyr med nyreinsuffisiens bør behandles med forsiktighet. Bør ikke gis til førerhunder pga. mulig påvirkning av hørselsorganene. Skal ikke gis i.v. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer som er overfølsomme for penicillin eller andre betalatamantibiotika, bør unngå berøring med preparatet. Benzylpenicillin kan forårsake hypersensitive reaksjoner ved hudkontakt og ved inntak. Disse inkl. utslett, oppsvulming av svelg, lepper og ansikt, samt åndenød. Søk straks lege ved disse symptomene.

Interaksjoner 

Den baktericide virkning av penicillin motvirkes av bakteriostatiske preparater som erytromycin og tetrasyklin. Dihydrostreptomycin kan forsterke effekten av perifertvirkende muskelavslappende midler, f.eks. suksameton, samt øke den respirasjonshemmende effekten av narkosemidler som eter, halotan og pentobarbital. Furosemid kan forsterke den nefro- og ototoksiske virkningen av aminoglykosider. Dihydrostreptomycin kan også interagere med furosemid ved utskillelse via nyrene.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegivning er ikke undersøkt.

Dosering 

For korrekt dosering må dyrets vekt bestemmes nøyaktig. Normal dosering for samtlige dyrearter: 1 ml pr. 5-10 kg og døgn. Administrering: Ristes godt før bruk. Kan gis i.m., s.c., intrasynovialt, intraperitonealt eller intrauterint.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering kan forårsake blodtrykksfall, respirasjonsdepresjon, ataksi og bevissthetstap.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 3 døgn.
Slakt: I.m./s.c. injeksjon: 60 døgn. Intrauterin behandling: 6 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

Sist endret: 24.01.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.12.2019


 

Pakninger og SPC


Streptocillin vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
storfe, svin, sau, geit, hest, hund og katt 5 × 100 ml (hettegl.)402735SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.