.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

 .

Scalibor vet. halsbånd 40 mg/g til hund.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

eller.

 .

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons.

27460 Igoville.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Scalibor vet. halsbånd 40 mg/g til hund.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Ett halsbånd (48 cm, 19 g) inneholder: deltametrin 0,76 g, titandioksid (E 171), trifenylfosfat.

Ett halsbånd (65 cm, 25 g) inneholder: deltametrin 1 g, titandioksid (E 171), trifenylfosfat.

 .

Farge: Hvitt.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Mot lopper, skogflått, husflått, sandflue og mygg hos hund.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker.

Skal ikke brukes til hunder med store hudskader.

Skal ikke brukes til dyr med kjent overfølsomhet for pyretroider, f.eks. katt.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

I sjeldne tilfeller er det observert lokale hudreaksjoner (kløe, hudrødme, håravfall) i nakken eller generelt på huden. Disse reaksjonene kan indikere en lokal eller generell hypersensitivitets reaksjon. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert endret oppførsel (for eksempel sløvhet eller hyperaktivitet), ofte i forbindelse med hudirritasjon. Det er i svært sjeldne tilfeller observert symptomer fra mage-/tarmkanalen som oppkast, diaré eller sterk sikling. I svært sjeldne tilfeller er det observert neuromuskulære problemer som ustøe bevegelser og muskelskjelvinger. Symptomene avtar vanligvis innen 48 timer etter at halsbåndet er fjernet.

 .

Dersom noen av disse symptomene opptrer skal halsbåndet fjernes. Behandling gis symptomatisk da det ikke finnes en spesifikk antidot.

 .

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av 10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling).

  • Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Ett halsbånd per hund.

Virkning oppnås mot flått, sandflue og mygg etter 1 uke og varer i henholdsvis 5, 6 og 6 måneder; mot lopper etter 2 uker og varer i 3 måneder.

 .

Til utvortes bruk. Halsbåndet festes rundt hundens hals.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Velg halsbånd etter hundens halsomkrets.

Halsbånd 48 cm brukes til små og mellomstore raser.

Halsbånd 65 cm brukes til store raser.

 .

Ta halsbåndet ut av posen. Fest halsbåndet rundt hundens hals. Juster halsbåndet med spennen etter halsomkretsen uten å stramme til for hardt. To fingerbredder skal få plass mellom halsbåndet og hundehalsen. Klipp av den løse enden ca. 5 cm fra spennekanten. Vask hendene med såpe og kaldt vann.

 .

H:\Bilder\Nye PKV fra 11.juli\Uten-navn-1.gif .

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Halsbåndet oppbevares i forseglet pose i esken inntil det skal brukes.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Vask hendene med såpe og kaldt vann etter at halsbåndet er satt på.

Halsbåndet skal ikke håndteres av personer som er allergiske for trifenylfosfat.

 .

La ikke barn håndtere halsbåndet, leke med det eller putte det i munnen sin.

 .

Reduser shampovask i behandlingsperioden. Dersom hunden må såpevaskes, tas halsbåndet av og settes på igjen når såpen er skylt av. Normal kontakt med vann minsker ikke effekten av halsbåndet, men halsbåndet tas av før hunden skal bade.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Deltametrin er skadelig for fisk, andre vannlevende organismer og bier.

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

07.05.2015.

 .

YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .