.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Scalibor vet. halsbånd 40 mg/g til hund.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

eller.

 .

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons.

27460 Igoville.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Scalibor vet. halsbånd 40 mg/g til hund.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Ett halsbånd (48 cm, 19 g) inneholder: deltametrin 0,76 g, titandioksid (E 171), trifenylfosfat.

Ett halsbånd (65 cm, 25 g) inneholder: deltametrin 1 g, titandioksid (E 171), trifenylfosfat.

 .

Farge: Hvitt.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Mot lopper, skogflått, husflått, mygg og sandflue hos hund.

Effekt mot lopper oppnås etter 2 uker og varer i 3 måneder.

Effekt mot flått, mygg og sandflue oppnås etter 1 uke og varer i henholdsvis 5, 6 og 12 måneder.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker.

Skal ikke brukes til hunder med hudskader.

Skal ikke brukes til dyr med kjent overfølsomhet for pyretroider.

Skal ikke brukes til katt.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Hudreaksjoner (for eksempel kløe, rødme, utslett, håravfall) i nakken eller generelt i huden er vanlig forekommende i kliniske studier. Disse reaksjonene kan indikere en lokal eller generell hypersensitivitetsreaksjon. Endret oppførsel (for eksempel sløvhet eller hyperaktivitet) er observert i svært sjeldne tilfeller, ofte i forbindelse med hudirritasjon.

Symptomer fra mage-/tarmkanalen som oppkast, diaré eller sterk sikling er observert i svært sjeldne tilfeller.

Neuromuskulære problemer som ustø bevegelser og muskelskjelvinger er observert i svært sjeldne tilfeller.

Dersom bivirkninger opptrer skal halsbåndet fjernes og hunden såpevaskes om mulig. Behandling gis symptomatisk da det ikke finnes en spesifikk antidot. Symptomene avtar vanligvis innen 48 timer etter at halsbåndet er fjernet.

 .

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av 10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling).

  • Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Ett halsbånd per hund. Til utvortes bruk. Halsbåndet festes rundt hundens hals.

 .

Velg halsbånd etter hundens halsomkrets.

Halsbånd 48 cm brukes til små og mellomstore raser.

Halsbånd 65 cm brukes til store raser.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ta halsbåndet ut av posen. Fest halsbåndet rundt hundens hals. Juster halsbåndet med spennen etter halsomkretsen uten å stramme til for hardt. To fingerbredder skal få plass mellom halsbåndet og hundehalsen. Klipp av den løse enden ca. 5 cm fra spennekanten. Vask hendene med såpe og kaldt vann.

 .

Image: import-1.jpg .

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Halsbåndet oppbevares i forseglet pose i esken inntil det skal brukes.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for de enkelte målarter:

Ettersom effekt først inntrer etter en uke, bør halsbåndet settes på hunden en uke før forventet eksponering for ektoparasitter. Halsbåndet bør settes på to uker før forventet eksponering for lopper.

Enkeltparasitter kan opptre på en hund som bærer halsbåndet. Overføring av infeksjonssykdom via flått, lopper, mygg eller sandfluer kan derfor ikke utelukkes.

Varigheten av halsbåndets effekt varierer mellom 3 og 12 måneder, avhengig av ektoparasittart. Det må derfor vurderes for hver enkelt hund hvor lenge samme halsbånd bør benyttes, avhengig av behovet for beskyttelse mot de ulike ektoparasittene i området der hunden oppholder seg. .

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Sporadisk kontakt med vann reduserer ikke effekten av halsbåndet. Reduser shampovask i behandlingsperioden. Dersom hunden må såpevaskes, tas halsbåndet av og settes på igjen når såpen er skylt av.

Halsbåndet bør alltid fjernes før svømming og bading av hunden, da virkestoffet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer. Hunden bør ikke bade de første 5 dagene etter at halsbåndet er satt på.

 .

Spesielle forholdsregler for personer som håndterer veterinærpreparatet:

Vask hendene med såpe og kaldt vann etter at halsbåndet er satt på.

Rester og avklippede deler av halsbåndet må fjernes umiddelbart og avhendes på en trygg måte.

La ikke barn håndtere halsbåndet, leke med det eller putte det i munnen sin.

Unngå langvarig kontakt med halsbåndet og det behandlede dyret. Dette inkluderer også å dele seng med hunden.

Personer med kjent hypersensitivitet mot trifenylfosfat eller noen av de andre innholdsstoffene eller andre pyretroider bør unngå kontakt med halsbåndet og det behandlede dyret. Ved alvorlige allergiske reaksjoner, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

Hold halsbåndet unna mat og drikke, inkludert mat og drikke til dyr. Ikke røyk, drikk eller spis mens halsbåndet håndteres. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

 .

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Deltametrin er skadelig for fisk, andre vannlevende organismer og bier.

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

02.12.2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5006 Bergen.

 .