.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

RIMADYL® VET .

Tyggetabletter 20 mg, 50 mg og 100 mg.

 .

 .

INTRODUKSJON.

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

 .

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

RIMADYL® VET 20 mg tyggetabletter.

RIMADYL® VET 50 mg tyggetabletter.

RIMADYL® VET 100 mg tyggetabletter.

 .

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

1 tablett inneholder:

 .

Virkestoff: Karprofen 20 mg, 50 mg eller 100 mg.

 .

Hjelpestoffer: Spraytørket pulver av griselever, maisstivelse, hydrolysert vegetabilsk protein, bakerisukker,

laktosemonohydrat, hvetekim, vannfritt kalsiumhydrogenfosfat, flytende glukose, gelatin og magnesiumstearat.

 .

3. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN.

 .

Zoetis Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, Finland.

 .

TILVIRKER, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE.

 .

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1,

1348 Louvain-la-Neuve, Belgia.

 .

4. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Hund.

 .

5. INDIKASJONER.

 .

Til behandling av smertefulle tilstander i knokler, muskler, sener og ledd (bevegelsesapparatet) hos hund, etter forskrivning fra veterinær. Kan også forskrives til hund som har smerter etter operasjon.

 .

6. DOSERING FOR HVER DYREART.

 .

Dosen bestemmes av veterinæren, som tilpasser den til dyret som skal behandles.

Rimadyl tyggetabletter er velsmakende, og vil bli spist villig av de fleste hunder.

 .

Vanlig dose er 4 mg/kg kroppsvekt daglig, fordelt på to doser.

Dette tilsvarer én 20 mg tyggetablett per 10 kg kroppsvekt to ganger daglig eller én 50 mg tyggetablett per 25 kg kroppsvekt to ganger daglig eller én 100 mg tyggetablett per 50 kg kroppsvekt to ganger daglig.

Ved behandling utover 14 dager bør hunden undersøkes jevnlig av veterinær.

 .

7. TILFØRSELSMÅTE OG TILFØRSELSVEI.

 .

Tyggetabletter til oral bruk.

 .

8. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Skal ikke gis til drektige eller diegivende tisper.

Forsiktighet bør utvises ved bruk til valper yngre enn 6 uker og til meget gamle hunder.

Særlig oppmerksomhet bør vises ved behandling av dyr med hjerte-, lever- og nyresykdommer eller dyr med infeksjoner. Andre smertestillende og antiinflammatoriske midler (NSAIDs).

skal ikke gis samtidig eller innenfor et tidsrom av 24 timer.

 .

Dersom dette legemidlet skal gis samtidig med andre legemidler bør behandlende veterinær kjenne til annen medisinering.

 .

9. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen spesielle.

 .

10. BIVIRKNINGER.

 .

I sjeldne tilfeller kan oppkast, diaré og blødninger i magetarmkanalen forekomme. Som for andre NSAIDs er det en risiko for sjeldne bivirkninger i form av nyrepåvirkning eller leverskade.

Eventuelle bivirkninger bør rapporteres til veterinær.

Overdosering: Alvorlige bivirkninger kan oppstå dersom det inntas store mengder av preparatet, tablettene må derfor oppbevares på et sikkert sted.

 .

11. TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

12. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares i originalpakningen, for å beskytte mot lys. Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen. Oppbevares utilgjengelig for hunder.

 .

13. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

14. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV BRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

 .

15. OPPDATERINGSDATO.

26.03.2014.

 .

ANDRE OPPLYSNINGER.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for.

innehaveren av markedsføringstillatelsen:

 .

Orion Pharma, Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

 .

Telefon: 40 00 41 90.

 .