.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

PropoVet Multidose 10 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon til hund og katt.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Fresenius Kabi AB.

Rapsgatan 7.

S-751 74 Uppsala.

Sverige.

 .

eller.

 .

Minervum 7201 .

4817 ZJ Breda.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

PropoVet Multidose 10 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon til hund og katt.

propofol.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff: Propofol 10 mg/ml.

Hjelpestoffer: Benzylalkohol (E1519) 20 mg/ml, raffinert soyaolje, rensede eggfosfatider (egglecitin), glyserol, oljesyre.

 .

En hvit emulsjon uten tegn til faseseparasjon.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

PropoVet Multidose er indisert til terapeutisk bruk hos hund og katt som et korttidsvirkende, intravenøst, generelt anestetikum med kort oppvåkningstid:

 .

Til kortvarige prosedyrer som varer opp til omtrent 5 minutter.

 .

Til induksjon av generell anestesi der vedlikehold sikres gjennom inhalasjonsanestetika.

 .

Til induksjon og kortvarig vedlikehold av generell anestesi ved administrering av inkrementelle doser av preparatet fram til virkning, for anestesi i omtrent en halv time (30 minutter). Totaldosen angitt i pkt. 5 må ikke overskrides.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til langvarig infusjon (se pkt. 12).

 .

Totaldosen ved én anestesi skal ikke overskride 24 mg/kg (2,4 ml/kg) propofol, dette gjelder både katt og hund.

 .

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Bivirkninger under induksjon, vedlikehold og oppvåkning er ikke vanlig. Som for andre anestetika bør muligheten for respirasjons- eller kardiovaskulær depresjon tas hensyn til. Ved induksjon av anestesi kan det oppstå mild hypotensjon og forbigående apné. Se pkt. 12. Induksjon går vanligvis greit, men fra tid til annen ses tegn på opphisselse (bevegelse av lemmer, nystagmus, fokale muskelrykninger, opistotonus). Under oppvåkningsfasen er oppkast og uro observert hos en liten andel av dyrene.

 .

I kliniske studier med katter og hunder har forbigående apné blitt observert ved induksjon. Overdosering vil sannsynligvis medføre apné. Hos katter er det observert nysing, sporadiske brekninger og en karakteristisk slikking av pote/ansikt under oppvåkning i en liten andel av tilfellene.

 .

Ved uttalt pesing før induksjon kan dette fortsette gjennom de påfølgende periodene av anestesi og oppvåkning.

 .

Utilsiktet perivaskulær administrering forårsaker sjelden lokale vevsreaksjoner.

 .

Gjentatt anestesi med propofol hos katter kan medføre oksidativ skade og dannelse av Heinz-legemer. Oppvåkningstiden kan også forlenges. Begrensning av gjentatt anestesi til intervaller på mer enn 48 timer vil redusere sannsynligheten.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

PropoVet Multidose er et sterilt preparat til intravenøs administrering.

 .

Dosering ved induksjon med PropoVet Multidose.

 .

Induksjonsdosen beregnes ut fra kroppsvekt og administreres etter effekt i en periode på 10–40 sekunder. Se pkt. 12. Bruk av premedikasjon kan redusere nødvendig dose av preparatet betydelig. Som for andre sedative hypnotika vil mengden premedikasjon med opioid, α2-agonist og/eller benzodiazepin påvirke pasientens respons på en induksjonsdose av preparatet.

 .

Når et dyr er premedisinert med en α2-agonist som for eksempel medetomidin, skal dosen av propofol (i likhet med andre intravenøse anestetika) reduseres med opp til 85 % (f.eks. fra 6,5 mg/kg for ikke premedisinerte hunder til 1,0 mg/kg for hunder premedisinert med en α2-agonist).

 .

Gjennomsnittlig induksjonsdose til hund og katt, ikke premedisinerte eller premedisinerte med beroligende (ikke‑ α2-agonist som for eksempel acepromazin), eller en ‑α2-agonist er angitt i følgende tabell.

 .

Disse dosene er kun veiledende. Faktisk dose bør baseres på det enkelte dyrs respons. Se pkt. 5.

 .

 .

Dose .

mg/kg kroppsvekt.

Dosevolum .

ml/kg kroppsvekt.

 .

HUND.

Ikke premedisinert
Premedisinert
- med ikke-
α2-agonist
- med
α2-agonist.

 .

 .

6,5 mg/kg

4,0 mg/kg
1,0 mg/kg.

 .

 .

0,65 ml/kg

0,40 ml/kg
0,10 ml/kg.

 .

KatT.

Ikke premedisinert
Premedisinert
- med ikke-
α2-agonist
- med
α2-agonist.

 .

 .

8,0 mg/kg

6,0 mg/kg
1,2 mg/kg.

 .

 .

0,80 ml/kg

0,60 ml/kg
0,12 ml/kg.

 .

Dosering for vedlikehold med PropoVet Multidose.

 .

Når anestesien vedlikeholdes med inkrementelle injeksjoner, vil doseringsintervallene variere fra dyr til dyr. Preparatet administreres til effekt ved å gi små doser på ca. 0,1 ml/kg (1,0 mg/kg) når anestesien blir for overfladisk. Dosene kan gjentas så ofte som nødvendig, med 20-30 sekunders ventetid for å vurdere virkningen før videre inkrementer blir gitt. Erfaring viser at doser på omtrent 1,25-2,5 mg (0,125-0,25 ml) per kg opprettholder anestesien i perioder på opp til 5 minutter.

 .

Kontinuerlig og langvarig eksponering (over 30 minutter) kan medføre en langsommere oppvåkning, spesielt hos katt. Se pkt. 5 og 12.

 .

Vedlikehold med inhalasjonsmidler.

 .

Når inhalasjonsmidler brukes for å vedlikeholde generell anestesi, tyder erfaring på at det kan være nødvendig å bruke en høyere første konsentrasjon av inhalert anestetika enn det som normalt er nødvendig etter induksjon med barbiturater som for eksempel tiopental.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Før bruk skal preparatet inspiseres visuelt for partikler og misfarging, og kastes hvis dette foreligger.

 .

Hetteglasset ristes forsiktig, men grundig, før åpning. Se pkt. 11 og 12.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Skal ikke fryses.

Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten/esken etter EXP.

Noter dato for første uttak.

Produktet er et flerdosehetteglass.

Kast eventuelle rester av veterinærpreparat 28 dager etter anbrudd.

Holdbarhet: 3 år for uåpnet hetteglass, 28 dager etter anbrudd av hetteglass.

Når hetteglasset er anbrutt (åpnet) første gang, skal dato for når eventuelle rester av veterinærpreparat kastes beregnes ut fra holdbarhet etter åpning som er angitt i dette pakningsvedlegget. Denne datoen skal skrives i det åpne feltet på etiketten.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

 .

Dette preparatet er en stabil emulsjon. Må ikke brukes dersom faseseparasjon observeres. Beholderen ristes grundig, men forsiktig, før bruk.

Dersom preparatet injiseres svært langsomt kan det føre til utilstrekkelig anestesigrad.

 .

Spesielle forholdsregler ved bruk til dyr:

 .

Under induksjon av anestesi kan mild hypotensjon og forbigående apné, som likner virkninger som oppstår med andre anestetika, forekomme. Ved bruk av dette preparatet skal utstyr for vedlikehold av frie luftveier, kunstig åndedrett og oksygentilførsel være tilgjengelig.

 .

Som med andre intravenøse anestetika bør det utøves forsiktighet hos hunder og katter med nedsatt hjerte-, lunge-, nyre- eller leverfunksjon, samt hos hypovolemiske eller svekkede dyr.

 .

Sikkerheten til dette preparatet er ikke klarlagt hos hunder og katter yngre enn 5 måneder, og skal hos disse dyrene bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av veterinær.

 .

Dette preparatet skal ikke brukes til induksjon og vedlikehold av generell anestesi med gjentatte doser slik at totaldosegrensen angitt i pkt. 5 overskrides. Grunnen til dette er fare for toksiske effekter forårsaket av konserveringsmidlet benzylalkohol.

 .

Spesielle forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr:

 .

Benytt aseptiske teknikker ved administrering av preparatet.

 .

Personer med kjent hypersensitivitet ovenfor noen av innholdsstoffene bør unngå kontakt med preparatet.

 .

Dette preparatet er et potent legemiddel og forsiktighet må utvises for å unngå utilsiktet egeninjeksjon. Bruk beskyttelseshette på kanylen frem til injeksjonstidspunktet.

 .

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.

 .

Råd til legen: Ikke forlat pasienten uten tilsyn. Oppretthold åpne luftveier og gi symptomatisk og støttende behandling.

 .

Søl på hud eller i øyne skylles bort øyeblikkelig.

 .

Bruk under drektighet eller diegiving.

 .

Preparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Hos mennesker har parenteral tilførsel av benzylalkohol vært forbundet med fatalt toksisk syndrom hos premature nyfødte.

 .

Drektighet.

Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av veterinær.

 .

Diegiving.

Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av veterinær.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

 .

Preparatet har blitt brukt etter premedisinering med vanlig brukte premedikamenter, som f.eks. atropin, acepromazin, diazepam og α2-agonister, før vedlikehold med inhalasjonsmidler, som f.eks. halotan, dinitrogenoksid, sevofluran og isofluran og før tilførsel av analgetika, som f.eks. petidin og buprenorfin. Ingen farmakologiske uforlikeligheter har forekommet.

 .

Samtidig bruk av sedativa eller analgetika vil sannsynligvis redusere den nødvendige dosen av preparatet som kreves for å oppnå og vedlikeholde anestesi. Se pkt. 8.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig:

 .

Utilsiktet overdosering vil sannsynligvis medføre kardio‑respiratorisk depresjon. Ved respirasjonsdepresjon skal administrering av preparatet avbrytes, frie luftveier sikres og assistert eller kontrollert ventilasjon med rent oksygen startes. Kardiovaskulær depresjon behandles med plasmautvidere, blodtrykksregulerende midler, antiarytmika eller andre tiltak som er hensiktsmessige for den aktuelle tilstanden.

 .

Propofol.

En enkeltdose på 19,5 mg/kg (1,95 ml/kg) til hund og bolus- og vedlikeholdsdoser på totalt 24 mg/kg (2,4 ml/kg) til katt medførte ingen skade. Bolus- og vedlikeholdsdoser på totalt 38,6 mg/kg (3,9 ml/kg) ga parestesi hos én av fire katter og forlenget oppvåkning hos alle fire behandlede katter.

 .

Benzylalkohol (konserveringsmiddel).

Benzylalkoholtoksisitet kan medføre langsommere oppvåkning og hyperkinesi hos katt, nevrologiske tegn som skjelving hos hund, samt dødsfall hos begge arter. Det finnes ingen spesifikk antidot. Støttebehandling bør gis.

 .

Hos hund kan administrering av maksimal totaldose av propofol, som angitt i pkt. 4.3, hver time i 9 timer resultere i dødelige doser av benzylalkohol, i følge farmakokinetikkmodeller og litteratur. Hos katt kan dødelige doser av benzylalkohol oppstå iløpet av 6,5 timers administrering.

 .

Uforlikeligheter:

 .

PropoVet Multidose skal ikke blandes med andre preparater.

 .

Forbud mot salg, utlevering og/eller bruk.

 .

Reseptpliktig. Skal ikke selges til dyreeiere.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

11.11.2015.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Farmakodynamiske egenskaper.

 .

Propofol (2,6‑diisopropylfenol) er et intravenøst, sedativt hypnotikum til bruk ved induksjon og vedlikehold av generell anestesi.

 .

Propofol er et korttidsvirkende anestetikum karakterisert av raskt innsettende effekt, kortvarig anestesi og rask oppvåkning. Propofol gir bevisstløshet ved sin beroligende effekt på sentralnervesystemet.

 .

Farmakokinetiske opplysninger.

 .

Intravenøs injeksjon etterfølges av omfattende metabolisme av propofol i lever til inaktive konjugater som hovedsakelig utskilles i urin og feces. Eliminasjonen skjer raskt, med en første halveringstid på under 10 minutter. Etter denne første fasen faller plasmakonsentrasjonen langsommere.

 .

Til dyr.

 .

Farmakoterapeutisk gruppe: Generelle anestetika, ATCvet-kode: QN01AX10.

 .

Indre emballasje, type og sammensetning.

 .

PropoVet Multidose leveres som en hvit, vandig, isoton emulsjon til intravenøs injeksjon i hetteglass (type I glass) med gummipropp av fluorinert polymerbelagt brombutyl og vippeforsegling av aluminium/polypropylen. Det er to pakningsstørrelser:

20 ml hetteglass som inneholder 200 mg propofol (propofol 10 mg/ml), 5 hetteglass per eske.

50 ml hetteglass som inneholder 500 mg propofol (propofol 10 mg/ml), 1 hetteglass per eske.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

Reseptpliktig.

 .

For ytterligere informasjon om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

 .

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

 .