PropoVet Multidose

Zoetis


Anestetikum.

QN01A X10 (Propofol)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Propofol 10 mg, benzylalkohol, raffinert soyaolje, rensede eggfosfatider (egglecitin), glyserol, oljesyre, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Påvirker CNS og gir bevisstløshet.
Halveringstid: <10 minutter, lenger etter 1. fase.
Metabolisme: I lever til inaktive konjugater.
Utskillelse: Primært i urin og feces.

Indikasjoner 

Induksjon og kortvarig (opp til ca. 1/2 time) vedlikehold av generell anestesi hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til langvarig infusjon, totaldose propofol pr. anestesi skal aldri overskride 24 mg (2,4 ml) pr. kg.

Bivirkninger

Sjeldne. Induksjon: Mild hypotensjon, forbigående apné og tegn på opphisselse (benbevegelser, nystagmus, fokale muskelrykninger, opistotonus) forekommer. Oppvåkningsfase: Oppkast og uro. Hos katt kan nysing, sporadiske brekninger og karakteristisk pote-/ansiktsslikking forekomme. Gjentatte propofolanestesier kan hos katt gi oksidativ skade, dannelse av Heinz-legemer og forlenget oppvåkningstid. Intervaller på >48 timer reduserer risikoen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Gis med forsiktighet ved nedsatt hjerte-, lunge-, nyre- eller leverfunksjon, samt til hypovolemiske eller svekkede dyr. Sikkerhet ikke klarlagt hos hunder og katter <5 måneder, brukes etter nytte-/risikovurdering. Utstyr til opprettholdelse av frie luftveier, kunstig ventilasjon og oksygen skal være tilgjengelig. Svært langsom injeksjon kan føre til utilstrekkelig anestesigrad.

Interaksjoner 

Ingen farmakologisk uforlikelighet ved samtidig bruk av vanlig premedikasjon, inhalasjonsanestetika eller analgetika. Samtidig bruk av sederende og analgetiske midler vil antagelig redusere propofoldosen til induksjon og vedlikehold av anestesi.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt, brukes etter nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Induksjon: Dosen beregnes etter kroppsvekt og gis etter effekt i en periode på 10-40 sekunder. Bruk av premedikasjon kan redusere nødvendig dose betydelig. Ved premedikasjon med en α2-agonist (f.eks. medetomidin), skal propofoldose reduseres med opptil 85%. Gjennomsnittlig dose til hund og katt er gitt i tabellen. Dosene er veiledende og skal baseres på individuell respons.

 

Dose

Dosevolum

Hund:

 

 

Uten premedikasjon

6,5 mg/kg

0,65 ml/kg

Med premedikasjon (ikke α2-agonist)

4 mg/kg

0,4 ml/kg

Premedikasjon med α2-agonist

1 mg/kg

0,1 ml/kg

Katt:

 

 

Uten premedikasjon

8 mg/kg

0,8 ml/kg

Med premedikasjon (ikke α2-agonist)

6 mg/kg

0,6 ml/kg

Premedikasjon med α2-agonist

1,2 mg/kg

0,12 ml/kg

Vedlikehold: Dosering varierer fra dyr til dyr. Små doser på ca. 1 mg (0,1 ml) pr. kg kan gjentas etter behov, med 20-30 sekunders ventetid for å vurdere effekten. Erfaringsmessig vil 1,25-2,5 mg (0,125-0,25 ml) pr. kg vedlikeholde anestesien i opptil 5 minutter. Kontinuerlig og langvarig eksponering (>1/2 time) kan medføre langsommere oppvåkning, spesielt hos katt. Tilberedning/Håndtering: Ristes forsiktig, men grundig, før åpning. Skal ikke inneholde partikler eller være misfarget. Skal ikke brukes dersom faseseparasjon observeres. Administrering: Til i.v. bruk.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering gir sannsynligvis kardio-respiratorisk depresjon. Propofol: Enkeltdose på 19,5 mg (1,95 ml) pr. kg til hund og gjentatte doser på totalt 24 mg (2,4 ml) til katt, medfører ingen skade. Gjentatte doser på totalt 38,6 mg (3,9 ml) pr. kg gir parestesi hos 1 av 4 katter og forlenget oppvåkning hos alle. Benzylalkohol: Hos hund kan maks. totaldose propofol (24 mg/kg) hver time i 9 timer resultere i dødelig dose. Hos katt kan dette skje etter 6,5 timers administrering.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen. Holdbarhet etter anbrudd: 28 dager.

 

Pakninger

PropoVet Multidose, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml hund og katt 5 × 20 ml (hettegl.) 076010 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

PropoVet Multidose INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.06.2016


Sist endret: 01.10.2018