.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Panacur vet. pulver 40 mg/g.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN SAMT PÅ TILVIRKER, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Panacur vet. pulver 40 mg/g til gris.

fenbendazol.

 .

 .

3.        DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

1 g pulver inneholder:

 .

Virkestoff: Fenbendazol 40 mg .

 .

Hjelpestoffer: kalsiumkarbonat, maisstivelse, laktosemonohydrat og silika, kolloidal vannfri.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Ormemiddel mot spolorm, mageorm, knuteorm, piskeorm og lungeorm hos gris, mot rundorm, lungeorm og bendelorm hos sau og geit.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Gris, sau og geit.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Dosen bestemmes av veterinær som tilpasser den til dyret, eller dyrene, som skal behandles.

Pulveret gis på tørrfôret eller røres ut i våtfôret.

 .

Gris: Normaldosering er 5 mg fenbendazol per kg legemsvekt. Dette tilsvarer et målebeger (25 g) til en gris på 200 kg eller 8 griser på 25 kg. Ved infeksjon (smitte) med piskeorm eller lungeorm gir man et målebeger per 40 kg legemsvekt.

Sau og geit: Normaldosering er 5 mg fenbendazol per kg legemsvekt. Mot lungeorm (Muellerius capillaris) gir man 1,25 mg fenbendazol per kg legemsvekt daglig i 7 dager. Dette tilsvarer 1,5 g pulver per 50 kg legemsvekt daglig i 7 dager. Behandlingen gjentas etter en måned.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kan gis til drektige og diegivende dyr. Ingen uheldige effekter på foster er vist. Preparatet skilles ut i melk, men har ingen uheldig virkning på diende avkom.

       .

 .

10.              TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Gris:

Slakt: 4 døgn.

 .

Sau og geit:

Slakt: 19 døgn.

Melk: 8,5 døgn.

 .

For sau og geit som melkes 2 ganger daglig innebærer dette at melk kan leveres til konsum fra og med den 17. melkingen etter siste behandling.

 .

Tilbakeholdelsestiden regnes i antall døgn etter avsluttet behandling. Dvs. første dagen dyret ikke behandles er dag 1 i tilbakeholdelsestiden.

 .

 .

11.              SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Preparatet bør oppbevares tørt.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

 .

 .

12.              SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.              SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT                             LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemiddelrester leveres til apotek. Tom emballasje behandles som vanlig avfall.

 .

 .

14.              DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

02.02.2015.

 .

 .

15.              YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Etter lengre tids bruk av samme preparat eller preparater med samme virkestoffgruppe (benzimidiazoler, pyrimidiner, avermektiner) er det fare for at parasittene utvikler resistens (motstandskraft) mot preparatet. Veterinær kan gi informasjon om når man bør bytte preparat/preparatgruppe.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelse:

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .