.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Panacur vet. 187,5 mg/g oralpasta til hund og katt .

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet Productions SA.

Rue de Lyons.

27460 Igoville.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

Panacur vet. 187,5 mg/g oralpasta til hund og katt .

fenbendazol.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 gram inneholder:

 .

Virkestoff:

Fenbendazol                            187,5 mg .

 .

Hjelpestoffer:

Metyl-4-hydroksybenzoat (E 218)       1,7 mg.

Propyl-4-hydroksybenzoat (E 216)       0,16 mg.

 .

Hvit til lysgrå, glatt, smørbar, homogen pasta.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Spolorm, hakeorm, piskeorm og bendelorm (Taenia spp.) hos hund og katt, og Giardia spp. hos hund.

 .

Preparatet er virksomt mot de fleste innvollsormer, deres larvestadier og egg. Virkestoffet hemmer karbohydratomsetningen hos noen innvollsormer (parasittene dør av sult), og virker som nervegift på andre (lammelse av parasitten).

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Panacur vet. pasta gis peroralt (i munnen) ved å presse ut sprøytens innhold langt bak på tungen etter fôring.

 .

Voksne katter.

3 stempeldelestreker per 2 kg (tilsvarer 75 mg fenbendazol per kg. kroppsvekt) daglig i 2 dager. Hver sprøyte inneholdende 4,8 g oralpasta er nok til å behandle 6 kg kroppsvekt i 2 dager.

 .

Praktisk dosering:

Opp til 2 kg:       3 stempeldelestreker daglig i 2 dager.

2,1 til 4 kg:       6 stempeldelestreker daglig i 2 dager.

4,1 til 6 kg:       9 stempeldelestreker daglig i 2 dager.

Til katter som veier over 6 kg vil en 2-dagers kur bestå av mer enn en sprøyte. 3 ekstra stempeldelestreker daglig i to dager gis for hver 2 kg over 6 kg.

 .

Valper, voksne hunder og kattunger under 6 måneder.

Dosen er 50 mg fenbendazol (1 stempeldelestrek) per kg. kroppsvekt daglig i 3 dager. Hver sprøyte inneholdende 4,8 g oralpasta er nok til å behandle 6 kg kroppsvekt i 3 dager.

 .

Praktisk dosering:

1,0 til 2 kg: 2 stempeldelestreker daglig i 3 dager.

2,1 til 3 kg: 3 stempeldelestreker daglig i 3 dager.

3,1 til 4 kg: 4 stempeldelestreker daglig i 3 dager.

4,1 til 5 kg: 5 stempeldelestreker daglig i 3 dager.

5,1 til 6 kg: 6 stempeldelestreker daglig i 3 dager.

 .

Til voksne hunder og valper som veier over 6 kg vil en kur bestå av mer enn en sprøyte. 1 ekstra stempeldelestrek daglig i 3 dager gis for hver kilo over 6 kg.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Katter som er lite utsatt for smitte anbefales å behandles 2-4 ganger i året. Hyppigere behandling kan være nødvendig for katter i katterier og for utekatter som fanger mye smågnagere og fugl.

 .

Valper og kattunger bør behandles i 3. leveuke (14-21 dager), 6. leveuke (35-42 dager) og i 9. leveuke (56-63 dager).

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 28 dager.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler ved bruk hos dyr.

Ikke relevant.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor virkestoffet fenbendazol bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

Direkte kontakt med huden bør holdes på et minimum.

Hendene vaskes etter bruk av preparatet.

Preparatet skal bare brukes til dyr.

 .

Drektighet og diegiving.

Ingen uheldige effekter på foster er vist og preparatet kan gis til drektige dyr.

Preparatet skilles ut i melk, men har ingen uheldige virkninger på diende avkom.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon.

Ingen kjente.

 .

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter).

Doser på 500 mg fenbendazol per kg kroppsvekt (10 ganger normaldosering) er gitt uten uønskede effekter.

 .

Uforlikeligheter.

Ingen kjente.

 .

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

06.03.2020.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Til dyr. Reseptpliktig.

 .

Pakningsstørrelser:

Pappkartong med en eller ti doseringssprøyter.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet, ta kontakt med lokal representant for innehaver av markedsføringstillatelsen:

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5006 Bergen.

 .