.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Panacur vet. 18,75 % oralpasta til hest.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Intervet International B.V.

Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker av batchfrigivelse:

 .

Intervet Production S.A.

Igoville.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Panacur vet. 18,75 % oralpasta til hest.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 gram inneholder:

Virkestoff(er):

 .

Fenbendazol 187,5 mg.

 .

Hjelpestoff(er):

 .

Konserveringsmiddel:

Metylparahydroksybenzoat (E 218)              1,7 mg.

Propylparahydroksybenzoat (E 216)        0,16 mg.

Smaksstoff eple/kanel.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Hest: Kjønnsmodne stadier av rundorm i mage-tarmkanalen.

 .

Preparatet er virksomt mot de fleste innvollsormer, deres larvestadier og egg. Den aktive substansen hemmer karbohydratomsetningen hos noen innvollsormer (parasitten dør av sult) og virker som nervegift på andre (lammelse av parasitten og utskillelse med avføringen).

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Ingen kjente.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hest.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Dosen bestemmes av veterinær som tilpasser den til dyret, eller dyrene, som skal behandles.

 .

Normaldosering er 7,5 mg fenbendazol per kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 1 stempeldelestrek per 100 kg kroppsvekt (1 sprøyte til 600 kg).

 .

Diaré forårsaket av Strongyloides westeri hos diende føll bør behandles med en dose på 50 mg fenbendazol per kg kroppsvekt. Dette tilsvarer 1 sprøyte per 90 kg kroppsvekt.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Sprøytes inn i munnen på dyret.

 .

Skru stillskruen bakover til delestreken bak ønsket vektangivelse er synlig i forkant av stillskruen. Før sprøyten inn i munnen og trykk stempelet inn, slik at pastaen legges på tungens øverste del.

 .

Fenbendazol kan gis til drektige og diegivende dyr.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Slakt: 5 dager.

Behandlede diende føll: 60 dager.

 .

Preparatet er ikke godkjent til bruk hos hopper som produserer melk til konsum.

 .

Tilbakeholdelsestiden regnes i antall dager etter avsluttet behandling. Dvs. første dagen dyret ikke behandles er dag 1 i tilbakeholdelsestiden.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Holdbarhetstiden er angitt på emballasjen.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemiddelrester leveres til apotek. Tom emballasje behandles som vanlig avfall.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

2010-05-26.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Intervet Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .