.

PAKNINGSVEDLEGG FOR.

Onsior 6 mg tabletter til katt.

 .

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road Basingstoke.

RG24 9NL.

Storbritannia.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Novartis Santé Animale S.A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Frankrike.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Onsior 6 mg tabletter til katt Robenakoksib.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

Hver tablett inneholder 6 mg robenakoksib.

Tablettene er runde, beige til brune, uten delestrek og merket NA på den ene siden og AK på den andre siden.

Onsior tabletter er lette å administrere, og aksepteres av de fleste katter.

 .

4. INDIKASJON(ER).

Til behandling av akutte smerter og inflammasjon forbundet med sykdommer i muskel- og skjelettsystemet hos katter. Til reduksjon av moderate smerter og betennelse i forbindelse med ortopediske operasjoner på katter.

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

Skal ikke brukes til katter som lider av sårdannelse i mage-tarm-kanalen. Skal ikke brukes sammen med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller kortikosteroider, dette er medisiner som er vanlig brukt til behandling av smerter, inflammasjon og allergier. Skal ikke brukes i tilfeller av overfølsomhet overfor robenakoksib eller noen av innholdsstoffene i tablettene.

Skal ikke brukes til avlskatter, drektige eller diegivende katter, da sikkerheten av preparatet ikke er undersøkt hos disse dyrene.

 .

6. BIVIRKNINGER.

Vanlig rapporterte bivirkninger er mild og forbigående diaré, bløt avføring eller oppkast. I svært sjeldne tilfeller kan man se sløvhet.

Frekvensen av bivirkninger er definert i henhold til følgende konvensjon:

  • Svært vanlige (flere enn 1 av10 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling ).

  • Vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 100 dyr).

  • Mindre vanlige (flere enn 1 men færre enn 10 av 1000 dyr).

  • Sjeldne (flere enn 1 men færre enn 10 av 10 000 dyr).

  • Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 dyr, inkludert isolerte rapporter).

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7. DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

Katter.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG –MÅTE.

Til oral bruk (gis i munnen).

Den anbefalte dose av robenakoksib er 1 mg/kg kroppsvekt med et intervall på 1-2,4 mg/kg. Nedenfor nevnte antall tabletter bør gis en gang daglig til samme tid hver dag.

Kroppsvekt (kg).

Antall tabletter.

2,5 til mindre enn 6.

1 tablett.

6 til mindre enn 12.

2 tabletter.

Ved akutte smerter i muskler og knokler behandles i opp til 6 dager.

Ortopedisk kirurgi:

Gis som én enkelt oral behandling før ortopedisk kirurgi.

Premedisinering bør kun brukes i kombinasjon med butorphanolanalgesi. Tabletten (tablettene) bør administreres uten fôr minst 30 minutter før operasjonen.

Etter operasjonen kan behandling én gang daglig forsettes i opp til to påfølgende dager. Hvis nødvendig, anbefales supplerende smertebehandling med opioider.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Gis enten uten fôr eller med kun en liten mengde fôr. Onsior tabletter er lette å administrere og aksepteres av de fleste katter. Tablettene bør ikke deles eller knuses.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID.

Ikke relevant.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares under 25ºC. Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller blisterbrettet etter EXP.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Veterinærpreparatets sikkerhet er ikke fastslått for katter som veier under 2,5 kg eller er yngre enn 4 måneder .

Hvis produktet brukes til katter med nedsatt hjerte-, nyre- eller leverfunksjon eller til katter som er dehydrerte, har et lavt blodvolum eller har lavt blodtrykk, kan det medføre ytterligere risiko. Hvis slik bruk ikke kan unngås, skal disse kattene overvåkes nøye.

Ved bruk av dette preparatet til katter med risiko for sårdannelse i magesekken, eller til dyr som tidligere har vist intoleranse overfor andre NSAID er nøye tilsyn av veterinær påkrevet.

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr: Vask hendene etter håndtering av dette preparatet.

Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Hos små barn kan utilsiktet inntak øke risikoen for bivirkninger som følge av NSAID. For gravide kvinner, spesielt de som er nær termin, øker langvarig hudkontakt risikoen for fosteret.

Drektighet og diegiving:

Skal ikke brukes til drektige og diegivende dyr da sikkerheten ved robenakoksib under drektighet og diegiving eller hos avlskatter ikke er klarlagt.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Onsior må ikke administreres samtidig med andre NSAID. Innledende behandling med andre antiinflammatoriske preparater kan resultere i flere eller økte bivirkninger. Det bør derfor være en behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandling med Onsior starter. Den behandlingsfrie perioden skal imidlertid ta hensyn til de farmakokinetiske egenskaper av de produktene som er bruk tidligere.

Samtidig behandling med preparater som påvirker nyregjennomstømmingen som f.eks. diuretika eller angiotensinkonvertasehemmer (ACE- hemmere), bør monitoreres klinisk.

Samtidig administrering av potensielt nyretoksiske stoffer bør unngås, da det kan være økt risiko for skade på nyrene.

Samtidig bruk av andre aktive stoffer som har en høy grad av proteinbinding kan konkurrere med robenakoksib om binding og således føre til toksiske effekter.

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Hos unge friske katter på 7-8 måneder som fikk robenakoksib oralt i store overdoser (4, 12 eller 20 mg/kg/dag i 6 uker) ble det ikke vist tegn på toksisitet, inkludert gastrointestinal-, nyre- eller levertoksisitet eller effekt på blødningstid.

Som for alle NSAID kan overdosering forårsake gastrointestinal toksisitet, nyre- eller levertoksisitet hos følsomme eller allerede syke katter. Det finnes ingen spesifikk antidot. Symptomatisk støttebehandling anbefales og bør bestå i å gi produkter som beskytter mage-tarm-systemet samt infusjon av isotonisk saltvann.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

13.06.2016.

Detaljert informasjon om dette preparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor http://www.ema.europa.eu/.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

Onsior tabletter til katt kan fås i esker med 1, 2, 5 eller 10 blisterbrett. Hvert blisterbrett inneholder 6 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Robenakoksib er et ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID). Det hemmer selektivt cyklooxygenase 2 enzymet (COX-2), som forårsaker smerte, inflammasjon eller feber.

Cyklolxygenase 1 enzymet (COX-1) som har beskyttende funksjoner, f.eks. i fordøyelseskanalen og nyrene, hemmes ikke av robenakoksib.

I kliniske forsøk med katter reduserte dette preparatet smerter og inflammasjon forbundet med sykdommer i muskel- og skjelettsystemet, og reduserte behovet for nødvendig supplerende behandling når det ble gitt som premedisinering ved ortopedisk kirurgi i kombinasjon med opioider.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .