.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

MALASEB vet. sjampo for hunder og katter.

 .

1.       Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

Dechra Veterinary Products A/S.

Mekuvej 9.

7171 Uldum.

Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Genera Inc.

Svetonedeljska cesta 2.

Kalinovica.

10436 Rakov Potok.

Kroatia.

 .

Dales Pharmaceuticals Limited.

Snaygill Industrial Estate.

Keighley Road.

Skipton.

North Yorkshire.

BD23 2RW.

Storbritannia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Malaseb vet. sjampo for hunder og katter.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER.

 .

Hver ml inneholder:

Virkestoffer:

Klorheksidindiglukonat 20 mg (tilsvarende klorheksidin er 11,26 mg).

Mikonazolnitrat 20 mg (tilsvarende mikonazol er 17,37 mg).

 .

Hjelpestoffer:

Metylkloroisotiazolinon 0,0075 mg
Metylisotiazolinon 0,0025 mg.

Natriumbenzoat 1,25 mg.

 .

 .

4.       INDIKASJONER.

 .

Hund: Til behandling og kontroll av seborreisk dermatitt forbundet med Malassezia pachydermatis og Staphylococcus intermedius.

 .

Katt: Som en del av behandling, i kombinasjon med egnet systemisk fungicid, av ringorm forårsaket av Microsporum canis.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.

 .

6.       Bivirkninger .

 .

I sjeldne tilfeller kan hunder og katter med allergiske hudlidelser få forbigående kløe og/eller rødme i huden etter behandling.

 .

I meget sjeldne tilfeller kan hunder og katter utvikle symptomer i form av kløe og/eller rødme i huden etter behandling.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER) .

 .

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

 .

Hund: Vask 2 ganger ukentlig i 6-10 uker til symptomene reduseres og deretter en gang pr. uke eller etter behov for å holde tilstanden under kontroll etter veterinærens anbefaling.

 .

Katt: Vask 2 ganger ukentlig i 6-10 uker eller til kultur etter børsting er negative for M. canis. Behandlingstiden bør ikke overskride 16 uker. Behandlende veterinær bør gjøre en individuell vurdering av pasientene med hensyn på behovet for å klippe kattens pels før behandling.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Fukt pelsen grundig med vann. Fordel Malaseb vet. på flere steder og masser grundig inn i pelsen. Vær spesielt oppmerksom på områdene rundt munnen, under halen og mellom tærne. Bruk rikelig med Malaseb vet. slik at det skummer. La dyret stå med sjampo i pelsen i 10 minutter og skyll deretter grundig med rent vann. La pelsen tørke i varme omgivelser uten trekk.

 .

Avhengig av dyrets pelskvalitet er flaskens innhold nok til 8-16 behandlinger til en 15 kg hund eller 5-10 behandlinger til en 25 kg hund, eller 25 behandlinger til katt, avhengig av pelsens tykkelse.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke relevant.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30ºC.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP.

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 3 måneder.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Hund:

Behandlende veterinær bør gjøre en individuell vurdering av pasientene med hensyn på behovet for samtidig systemisk antimikrobiell behandling.

 .

 .

Katt: Ved behandling av ringorm skal Malaseb vet. brukes sammen med egnet systemisk fungicid. Sikkerhet og effekt for Malaseb vet. er kun dokumentert i kombinasjon med systemisk griseofulvinbehandling.

 .

Sjamponering av katter kan i starten gi økt funn av Microsporum canis når materiale til dermatofyttdyrkning hentes fra børsteprøver (Brush Culture Techniques).

 .

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

 .

Kun til utvortes bruk.

 .

Vis varsomhet når dyrets hode sjamponeres, unngå at dyret får produktet i øyne, ører, nese eller munn. Hvis innsiden av ørebladet må sjamponeres, plasser egnet materiale (f.eks gassbind) i ytre øre slik at produktet ikke kommer ned i ørekanalen.

 .

Produktet kan gi irritasjon i øyne. I tilfelle kontakt med øyne, skyll med rikelige mengder vann. Dersom irritasjonen ikke forsvinner, ta kontakt med veterinær.

 .

Ikke la dyret slikke pelsen under vask eller før pelsen er tørr. Dersom en tispe eller hunnkatt er under behandling, bør ikke eventuelle valper/kattunger komme i kontakt med moren før pelsen hennes er tørr.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

 .

Det bør utvises forsiktighet ved overfølsomhet overfor klorheksidin, mikonazolnitrat eller noen av hjelpestoffene.

Personlig beskyttelsesutstyr som egnet bekledning, gummihansker som dekker underarmene og beskyttelsesbriller bør benyttes ved håndtering av produktet.

Produktet kan gi irritasjon i øyne. Unngå kontakt med øyne. I tilfelle kontakt med øyne, skyll med rikelige mengder vann. Dersom irritasjonen ikke forsvinner, ta kontakt med legen.

Kommer produktet i kontakt med bar hud, fjern tilsølt bekledning, vask hudområdet med rikelige mengder såpe og vann. Ikke skrubb huden med børste.

Unngå unødig berøring av dyret umiddelbart etter behandling.

 .

Drektighet:

Malaseb vet. i kombinasjon med griseofulvin, bør ikke brukes til drektige katter da griseofulvin er kontraindisert ved drektighet.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

       03/2019.

 .

15.       Ytterligere informasjon.

 .

Indre emballasje, type og sammensetning: 250 ml polyetylenflaske med skrukork.


Malaseb vet.® er produsert med lisens fra Dermcare Vet. Australia, eier av varemerket Malaseb®. EU patent no. 0608308.

 .

Reseptpliktig.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.