.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Karsivan vet. 50 mg tabletter, filmdrasjerte.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet GesmbH.

Siemensstrasse 105.

Wien.

Østerrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Karsivan vet. 50 mg tabletter, filmdrasjerte.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Hver tablett, filmdrasjert, inneholder:

Propentofyllin 50 mg, hjelpestoffer til 105 mg.

 .

Fargestoffer:

Gul jernoksid (E172), titandioksid (E171).

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Brukes ved nedsatt blodsirkulasjon i hjerne eller perifere vev, hos eldre hunder med symptomer på sløvhet/nedsatt livslyst og stivhet i bevegelsesapparatet.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke gis til drektige tisper og avlsdyr eller ved xantin-allergi.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

I sjeldne tilfeller er det registrert oppkast, spesielt ved oppstart av behandlingen. Diaré er også observert.

Allergiske reaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller (for eksempel elveblest). Hunden restitueres ved seponering av behandlingen.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Gis i munnen.

2,5 mg propentofyllin per kg kroppsvekt 2 ganger daglig.

Dette tilsvarer:

Til en hund på 20 kg: en 50 mg tablett 2 ganger daglig.

 .

Preparatet gis morgen og kveld over et lengre tidsrom (for eksempel 2-3 måneder), eventuelt permanent.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Gis i munnen.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Ikke aktuelt.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette preparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdato som er angitt på esken.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

10.04.2014.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5008 Bergen.

 .