.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Incurin 1 mg tablett.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

INCURIN 1 mg tablett.

Østriol.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff: Østriol 1 mg per tablett.

Runde tabletter, med delestrek.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Behandling av hormonavhengig urininkontinens som følge av lukkemuskelsvikt hos tisper.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke gis til intakte tisper, da effekt bare er vist hos ovariehysterektomerte tisper.

Dyr med polyuri-polydipsi syndrom skal ikke behandles med Incurin.

Bruk av Incurin er kontraindisert under drektighet, diegiving og til dyr som er yngre enn 1 år.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Milde østrogene virkninger som oppsvulmet skjede, hovne melkekjertler og/eller tiltrekkende virkning på hann-hunder er observert ved den høye dosen på 2 mg. Disse virkningene går tilbake når dosen senkes. Noen hunder viser symptomer på kvalme. På grunn av den kortvarige østrogene virkningen induserer ikke Incurin benmargssuppresjon hos hund.

I sjeldne tilfeller har vaginalblødning forekommet. I sjeldne tilfeller er det også sett hårtap.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund.

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Incurin skal gis oralt én gang daglig.

 .

Det er ikke fastslått noen sammenheng mellom effektiv dose og kroppsvekt. Derfor må dosen bestemmes individuelt for hver enkelt hund. Følgende doseringsskjema anbefales: Behandlingen startes med 1 tablett hver dag. Hvis behandlingen er tilfredsstillende, senkes dosen til en halv tablett per dag. Hvis behandlingen ikke er tilfredsstillende økes dosen til 2 tabletter daglig. Noen hunder trenger ikke daglig behandling; behandling annenhver dag kan forsøkes når effektiv daglig dose er etablert.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Ikke relevant.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Høye doser østrogen kan ha tumorfremmende virkning på målorganer med østrogenreseptorer (melkekjertler).

Ved overdose kan det forekomme typiske østrogene virkninger. Disse virkningene er reversible ved senkning av dosen.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

August 2014.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Hvert blisterark inneholder 30 tabletter. Hvert blisterark er pakket i en pappeske.

 .

Østriol er et naturlig østrogen med kort virkningstid. Det har gunstig effekt på urininkontinensen til den inkontinente tispen. Ved oral administrasjon oppnås steady state etter den andre behandlingsdagen, og det skjer ingen akkumulering etter gjentatt dosering. På grunn av dets kortvarige virkning induserer Incurin ikke benmargssuppresjon hos hunden.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .