.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Hyonate vet. 10 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, Danmark.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, D-24106 Kiel, Tyskland.

eller.

Merial, 4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Hyonate vet. 10 mg/ml, injeksjonsvæske, oppløsning.

Natriumhyaluronat.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

Virkestoff:              .

1 ml inneholder natriumhyaluronat 10 mg.

 .

Hjelpestoffer:

Natriumklorid vannfritt, dinatriumfosfat, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, vann til injeksjonsvæsker, pH justert til 6,5-8,0.

 .

 .

4.       INDIKASJON .

 .

Behandling av ikke infeksiøs inflammasjon i ledd hos hest.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Overfølsomhet for eksogen tilførsel av natriumhyaluronat.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

I sjeldne tilfeller kan det forekomme leddreaksjoner etter intraartikulær administrering (hevelse, ømhet, halting). Disse reaksjoner forsvinner i de fleste tilfeller spontant i løpet av et par dager.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hest.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEIER OG -MÅTE.

 .

Administreres intravenøst eller intraartikulært.

 .

Anbefalt dose:       .

 .

Intravenøst 4 ml (40 mg).

Intraartikulært 2 ml (20 mg).

 .

Behandling kan gjentas ukentlig med totalt tre behandlinger.

 .

Strikt aseptisk teknikk skal benyttes ved injeksjon med Hyonate vet. Som ved all intraartikulær prosedyre er det meget viktig å foreta grundig desinfeksjon av injeksjonsstedet og å holde dyret rolig. Overflødig leddvæske bør fjernes aseptisk før injeksjonen. Spesiell aktsomhet må utvises for ikke å skrape i bruskoverflaten med nålespissen.

 .

For å oppnå best mulig resultat bør hesten gis tre dagers hvile i stall før gradvis overgang til normal aktivitet etter intraartikulær behandling.

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID.

 .

Slakt: 0 døgn.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Hyonate vet. inneholder ikke konserveringsmiddel og skal derfor ikke oppbevares etter åpning.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

01.02.2018.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Indre emballasje, type og sammensetning.

2 x 2 ml hetteglass.

 .