.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Galastop® vet. 50 mikrogram/ml dråper, oppløsning.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Ceva Salute Animale S.p.A.

Viale Colleoni, 15
20864 Agrate Brianza (MB).

Italia.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Vetem Tecnica S.p.A.

Lungomare Pirandello 8.

92014 Porto Empedocle (AG).

Italia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Galastop® vet. 50 mikrogram/ml dråper, oppløsning.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Kabergolin 50 mikrogram.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Hund: Behandling av innbilt drektighet.

Hund og katt: Undertrykking av melkeproduksjonen ved for eksempel dødfødsel, fjerning av avkom etter fødsel og tidlig avvenning.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til drektige dyr da det kan medføre abort.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Forbigående sløvhet, dårlig matlyst og oppkast kan forekomme.

Oppkast skjer normalt kun etter første dose, og behandlingen bør ikke stoppes siden etterfølgende doser ikke gir oppkast.

I svært sjeldne tilfeller er det observert neurologiske symptomer, som døsighet, muskel-sitringer, ustøhet, hyperaktivitet og kramper.

I svært sjeldne tilfeller er det sett allergiske reaksjoner som ødem, elveblest, hudbetennelse og kløe.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

0,1 ml (tilsvarer 5 mikrogram kabergolin) per kg kroppsvekt 1 gang daglig i 4-6 dager, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er.

For dyr med vekt under 5 kg anbefales å dosere i dråper (0,1 ml = 3 dråper).

Ved tilbakefall kan behandlingen gjentas.

Doseringspipetten må tørkes av og oppbevares i beskyttelseshylsteret etter bruk.

 .

Preparatet gis direkte i munnen eller blandet i fôret.

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke aktuelt.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevar flasken i ytteremballasjen.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Brukes med forsiktighet til dyr med hjertesvikt og/eller nedsatt nyre- eller leverfunksjon.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Eventuelle rester av legemiddel leveres til apotek for destruksjon.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

30.08.2012.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

ORION Pharma AS.

Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Tlf.: 4000 4190              .

 .