.

Pakningsvedlegg.

Dolovet vet. 2,4 g pulver.

 .

1. Innehaver av markedsføringstillatelse:

Vetcare Oy, P.O. Box 99, FI-24101 Salo, Finland.

Tilvirker av batchfrigivelse:

Oy Galena Ltd, P.O. Box 1450, FI-70501 Kuopio, Finland.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

Dolovet vet. 2,4 g pulver.

 .

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER) .

1 dosepose med 15 g pulver inneholder ketoprofen 2,4 g og hjelpestoffer til 15 g.

 .

4. INDIKASJONER .

Til lindring av inflammasjonstilstander (betennelser) og nedsettelse av feber hos enkeltindivider.

 .

5. KONTRAINDIKASJONER .

Skal ikke brukes til dyr med sår i mage-tarmkanalen, eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon, blødningsforstyrrelser eller alvorlig væskemangel. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for ketoprofen eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), som f.eks. acetylsalisylsyre eller flunixin. Andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) må ikke brukes samtidig eller innen 24 timer etter siste dosering med Dolovet vet. Dette skyldes at legemidlene kan konkurrere om bindingen til proteiner, og det kan oppstå forgiftning. Samtidig bruk av glukokortikoider kan føre til ytterligere bivirkninger i mage-tarmkanalen. Ved samtidig bruk av en type vanndrivende middel (loop-diuretica som f.eks. furosemid) kan den vanndrivende effekten være svekket.

 .

6. BIVIRKNINGER .

Ketoprofen kan føre til bivirkninger som er typiske for ikke-steroide antiinflammatoriske midler slik som diaré som er forårsaket av irritasjon og sårdannelse i mage-tarmkanalen. Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL .

Storfe (voksne storfe med vekt ca 600 kg).

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG –MÅTE .

Til voksne storfe med kroppsvekt ca 600 kg: 1 dosepose à 15 g én gang daglig i 1-3 dager. Dette tilsvarer ketoprofen 4mg per kg.

Tilførselsvei: Oral bruk.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK .

Pulveret blandes med vann, f.eks. i en flaske med 0,5 liter vann, ristes kraftig og gis til dyret umiddelbart via munnen.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTIDER .

Slakt: 1 døgn. Melk: 0 døgn.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING .

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser. Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken og posen.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER .

Til personer som håndterer legemidlet: Personer med kjent overfølsomhet for ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) bør unngå kontakt med veterinærpreparatet. Hendene bør vaskes etter håndtering av preparatet. Dersom mennesker får i seg en pose Dolovet vet. 2.4 g pulver (=2400 mg ketoprofen) ved et uhell, kan en alvorlig forgiftning oppstå. I slike tilfeller skal lege kontaktes umiddelbart. Til dyret som preparatet er beregnet til: Igangsettelse av kalving kan forsinkes hvis ketoprofen gis like før kalving. Preparatet bør derfor ikke brukes like før kalving hos storfe. Skal ikke brukes til dyr som fullstendig mangler matlyst, da dette kan føre til ufullstendig opptak av ketoprofen fra tarmen.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG .

09.08.2007.

 .