PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning til storfe: 1 dosepose inneh.: Ketoprofen 2,4 g, maltodekstrin, karmellosenatrium.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antiinflammatorisk, antipyretisk og analgetisk effekt. Hemmer enzymene cyklooksygenase og lipooksygenase. Blokkering av cyklooksygenase forhindrer dannelsen av inflammasjonsmediatorene prostaglandin PGE2 og PGI2. Hemmingen av lipooksygenase reduserer syntesen av leukotriener. Ketoprofen hemmer sekresjonen av bradykinin, som er en kjemisk mediator for smerte og inflammasjon, og stabiliserer lysosomale cellemembraner. Ketoprofen hemmer dannelsen av tromboksan B2 etter i.v. injeksjon av endotoksin fra E. coli.
Absorpsjon: Ved oral dosering av 4 mg/kg før foring med kraftfôr er Cmax 3,9 µg/ml og Tmax ca. 2 timer (1-3 timer). Konsentrasjoner >0,1 µg/ml ble målt i plasma 24 timer etter administrering. Biotilgjengelighet 76%.
Halveringstid: Ca. 4,5 timer.

Indikasjoner 

Voksne storfe med kroppsvekt ca. 600 kg: Lindring av inflammasjonstilstander og nedsettelse av feber hos enkeltindivider.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ketoprofen eller andre NSAID. Gastrointestinale sår, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, koagulasjonsforstyrrelser eller alvorlig hypovolemi.

Bivirkninger

Kan forårsake bivirkninger som er typiske for NSAID, som f.eks. diaré forårsaket av gastrointestinal irritasjon og sårdannelse.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anbefalt dosering eller behandlingstid skal ikke overskrides. Skal ikke brukes til dyr som fullstendig mangler matlyst, da dette kan gi ufullstendig absorpsjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med kjent overfølsomhet for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Vask hendene etter håndtering. Unngå direkte kontakt med hud og øyne. Bruk av passende beskyttelsesutstyr som hansker, briller og ansiktsmaske anbefales. Vask kontaminerte områder umiddelbart. Utilsiktet inntak kan gi alvorlig forgiftning.

Interaksjoner 

Andre NSAID skal ikke brukes samtidig eller i løpet av 24 timer etter siste dosering pga. mulig konkurranse om proteinbinding med påfølgende toksisk effekt. Samtidig bruk av glukokortikoider kan gi ytterligere gastrointestinale bivirkninger. Ved samtidig bruk av loop-diuretika (f.eks. furosemid), kan den diuretiske effekten være svekket.

Drektighet/Laktasjon

Forsinket igangsettelse av fødsel er sett hos forsøksdyr når ketoprofen ble gitt like før fødsel. Bruk av preparatet bør derfor unngås like før kalving.

Dosering 

Til voksne storfe med kroppsvekt ca. 600 kg: 1 dosepose 1 gang daglig i 1-3 dager. Dette tilsvarer ketoprofen 4 mg/kg. Administrering: Pulveret blandes med vann, f.eks. i en flaske med 0,5 liter vann, ristes kraftig og administreres umiddelbart peroralt.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: F.eks. diaré forårsaket av gastrointestinal irritasjon og sårdannelse. Behandling: Symptomatisk.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 0 døgn.
Slakt: 1 døgn.

 

Pakninger og SPC

Dolovet, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
storfe 3 stk. (dosepose) 014435 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.09.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.05.2014