.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

 .

Dexdomitor 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Orion Corporation Orion Pharma.

Orionintie 1.

FI-02200 Espoo.

Finland.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Dexdomitor 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning.

dexmedetomidinhydroklorid.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff (virkestoffer):       .

1 ml inneholder 0,1 mg dexmedetomidinhydroklorid tilsvarende 0,08 mg dexmedetomidin.

 .

Liste over hjelpestoffer:              .

Metylparahydroksybenzoat (E 218)       2,0 mg/ml.

Propylparahydroksybenzoat (E 216)       0,2 mg/ml.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Ikke-invasiv, lett til moderat smertefull behandling og undersøkelse, som krever tvang, sedasjon og analgesi hos hund og katt.

Ved samtidig bruk av butorphanol til dyp sedasjon og analgesi før medisinske og mindre kirurgiske prosedyrer hos hund.

Premedikasjon av hund og katt før induksjon og opprettholdelse av generell anestesi.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes til dyr med kardiovaskulære lidelser.

Skal ikke brukes til dyr med alvorlige systemiske lidelser eller til dyr som er døende.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

På grunn av den α2-adrenerge aktiviteten forårsaker dexmedetomidin en reduksjon av hjertefrekvensen og kroppstemperaturen.

 .

Hos noen hunder og katter kan en reduksjon i respirasjonfrekvensen forekomme. Lungeødem kan forekomme i enkeltstående tilfeller. Blodtrykket vil først øke, for deretter å gå tilbake til det normale eller under det normale.

På grunn av perifer vasokonstriksjon og venøs oksygenundermetning til tross for opprettholdt normal arteriell oksygenering, kan slimhinnene være bleke og/eller blåaktige.

 .

Oppkast kan forekomme 5-10 minutter etter injeksjon.

Noen hunder og katter kan også kaste opp under oppvåkningen.

Muskelskjelvinger kan forekomme under sedasjon.

 .

Ved bruk av ketamin, gitt ca. 10 min. etter dexmedetomidin, kan man noen ganger hos katt oppleve AV-blokk eller ekstrasystole. Det kan også forventes tilfeller av bradypnè, uregelmessig respirasjonsmønster, hypoventilasjon og apnè. I kliniske forsøk har hypoksemi vært vanlig, spesielt de første 15 minuttene av en dexmedetomidin- / ketaminanestesi.

Oppkast, hypotermi og nervøsitet er også blitt rapportert ved slik bruk.

Når dexmedetomidin og butorphanol brukes samtidig hos hund, kan det forekomme bradypné, takypné, uregelmessig respirasjonsmønster (20-30 sek. apné etterfulgt av flere raske innåndninger), hypoksemi, muskeltrekninger eller skjelving eller "padling", eksitasjon, hypersalivasjon, brekninger, oppkast, urinering, huderytem, plutselig oppvåkning eller forlenget sedasjon. Brady- og tachyarytmier har vært rapportert. Disse kan omfatte uttalt sinusbradykardi, AV-blokk grad I og II, sinusarrest eller -pause, samt atrielle, supraventrikulære og ventrikulære premature komplekser.

 .

Når dexmedetomidin brukes til premedikasjon av hund, kan bradypnè, tachypnè og oppkast forekomme. Brady- og tachyarytmier har vært rapportert og omfatter uttalt sinusbradykardi, AV-blokk grad I og II og sinusarrest. Supraventrikulære og ventrikulære premature komplekser, sinuspause og AV-blokk grad III kan opptre i sjeldne tilfeller.

 .

Når dexmedetomidin brukes til premedikasjon av katt, kan oppkast, gulping, bleke slimhinner og lav kroppstemperatur forekomme. En intramuskulær dose på 40 mikrogram/kg (fulgt av ketamin eller propofol) gir ofte sinusbradycardi og sinusarytmi, noen ganger AV-blokk grad I og bare unntaksvis supraventrikulær prematur depolarisering, atrial bigemini, sinuspauser, AV-blokk grad II eller ekstraslag/ekstrarytmer.

 .

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Produktet er beregnet til:

  • Hund: intravenøs eller intramuskulær bruk.

  • Katt: intramuskulær bruk.

Produktet er ikke ment for gjentatte injeksjoner.

 .

Dexdomitor, butorphanol og/eller ketamin har vist seg som farmasøytisk kompatible, og kan blandes i samme sprøyte.

 .

Følgende doser anbefales:

 .

HUND:

 .

Dexdomitordosene er basert på kroppens overflateareal:

 .

Intravenøst: opp til 375 mikrogram/kvadratmeter kroppsoverflate..

Intramuskulært: opp til 500 mikrogram/kvadratmeter kroppsoverflate.

 .

I kombinasjon med butorphanol (0,1 mg/kg) for dyp sedasjon og analgesi, er den intramuskulære dosen av dexmedetomidin 300 mikrogram/kvadratmeter kroppsoverflate. Premedikasjonsdosen av dexmedetomidin er 125-375 mikrogram/kvadratmeter kroppsoverflate, administrert 20 minutter i forkant av induksjon før inngrep som krever anestesi. Doseringen tilpasses typen kirurgi, inngrepets varighet og pasientens temperament.

 .

Kombinert bruk av dexmedetomidin og butorphanol fører til sedasjon og analgesi i løpet av 15 minutter etter administrering. Sterkest sedativ og analgetisk effekt oppnås i løpet av 30 minutter etter administrering. Sedasjonen varer i minst 120 minutter og analgesien i minst 90 minutter etter administrering. Spontan oppvåkning skjer i løpet av tre timer.

 .

Premedikasjon med dexmedetomidin reduserer betraktelig den mengden av induksjonsmiddel som er nødvendig for induksjon av anestesi og reduserer behovet for anestesigass til vedlikehold. I en klinisk undersøkelse ble behovet for propofol og thiopental redusert med henholdsvis 30% og 60%. Alle anestetika som brukes til induksjon eller opprettholdelse av anestesi bør gis til den ønskede kliniske effekten oppnås. I en klinisk undersøkelse bidro dexmedetomidin til postoperativ analgesi i 0,5 til 4 timer. Denne varigheten er imidlertid avhengig av en rekke variabler, og ytterligere analgesi bør administreres ut fra en klinisk vurdering.

Tilsvarende doser basert på kroppsvekt vises i tabellene nedenfor. Det anbefales å bruke en passende gradert sprøyte for å sikre presis dosering ved administrering av små mengder.

 .

Hund.

Vekt.

Dexmedetomidin.

125 mikrogram/m².

Dexmedetomidin.

375 mikrogram/m².

Dexmedetomidin.

500 mikrogram/m².

(kg).

(mikrog. /kg).

(ml).

(mikrog. /kg).

(ml).

(mikrog. /kg).

(ml).

2-3.

9,4.

0,2.

28,1.

0,6.

40.

0,75.

3,1-4.

8,3.

0,25.

25.

0, 85.

35.

1.

4,1-5.

7,7.

0,35.

23.

1.

30.

1,5.

5,1-10.

6,5.

0,5.

19,6.

1,45.

25.

2.

10,1-13.

5,6.

0,65.

16,8.

1,9.

 .

 .

13,1-15.

5,2.

0,75.

 .

 .

 .

 .

15,1-20.

4,9.

0,85.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Til dyp sedasjon og analgesi med butorphanol.

 .

Hund.

Vekt.

Dexmedetomidin.

300 mikrogram/m² intramuskulært.

(kg).

(mikrog. /kg).

(ml).

2-3.

24.

0,6.

3,1-4.

23.

0,8.

4,1-5.

22,2.

1.

5,1-10.

16,7.

1,25.

10,1-13.

13.

1,5.

13,1-15.

12,5.

1,75.

 .

For tyngre hunder brukes DEXDOMITOR 0,5 mg/ml og tilhørende doseringstabell.

 .

KATT:

 .

Doseringen til katt er 40 mikrogram dexmedetomidinhydroklorid per kg kroppsvekt, som tilsvarer et dosevolum på 0,4 ml Dexdomitor per kg kroppsvekt når det brukes i forbindelse med ikke-invasive, lett til moderat smertefulle behandlinger som krever tvang, sedasjon og analgesi.

Samme dosering brukes når dexmedetomidin gis som premedikasjon til katt. Premedikasjon med dexmedetomidin reduserer betraktelig den mengden av induksjonsmiddel som er nødvendig for induksjon av anestesi og reduserer behovet for anestesigass til vedlikehold. I en klinisk undersøkelse ble behovet for propofol redusert med 50%. Alle anestetika til induksjon eller vedlikehold av anestesi skal gis etter effekt.

Anestesi med ketamin i doseringen 5 mg ketamin per kg kroppsvekt eller propofol intravenøst etter effekt kan innledes 10 minutter etter at premedikasjonen er gitt.

Dosering til katter vises i tabellen nedenfor.

 .

Katt.

Vekt.

 .

Dexmedetomidin 40 mikrogram/kg intramuskulært.

(kg).

(mikrog. /kg).

(ml).

1-2.

40.

0,5.

2,1-3.

40.

1.

 .

For tyngre katter brukes DEXDOMITOR 0,5 mg/ml og tilhørende doseringstabell.

 .

Forventet sedativ og analgetisk virkning oppnås innen 15 minutter etter administrering, og opprettholdes i opp til 60 minutter etter administrasjon. Sedasjonen kan reverseres med atipamezol. Atipamezol må ikke gis før tidligst 30 minutter etter at det er gitt ketamin.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Det anbefales at dyrene fastes i 12 timer før administrering. Vann kan gis.

 .

Etter behandlingen skal hunden eller katten ikke gis vann eller mat før den er i stand til å svelge.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Må ikke fryses.

Etter anbrudd kan produktet lagres i 3 måneder ved 25ºC.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etikett og pakning.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Dyr som behandles, skal holdes varme og ved konstant temperatur både under inngrepet og oppvåkningen.

 .

Nervøse, aggressive eller oppspilte dyr bør få muligheten til å roe seg før behandling igangsettes.

 .

Sikkerheten til dexmedetomidin er ikke dokumentert under drektighet og laktasjon hos hund og katt. Bruk av produktet under drektighet og laktasjon anbefales derfor ikke.

 .

Sikkerheten til dexmedetomidin er ikke undersøkt hos avlshanner.

Brukes med forsiktighet til eldre dyr.

 .

Bruk av dexmedetomidin til valper yngre enn 16 uker og til kattunger yngre enn 12 uker er ikke undersøkt.

 .

Hos katter kan uklarheter i hornhinnen forekomme under sedasjon. Øynene bør beskyttes med en egnet øyesalve eller øyedråper.

 .

Samtidig bruk av andre preparater som nedsetter sentralnervesystemets funksjoner, forventes å forsterke virkningene av dexmedetomidin. Derfor bør en egnet dosejustering foretas. Bruk av dexmedetomidin til premedikasjon av hund reduserer betraktelig den mengden av induksjonsmiddel som er nødvendig for induksjon av anestesi. Det er viktig å følge nøye med på effekten når induksjonsmidler gis intravenøst. Behovet for flyktige inhalasjonsanestetika til vedlikeholdsanestesi reduseres også.

 .

Antikolinergika bør brukes med forsiktighet sammen med dexmedetomidin.

 .

Katt: Etter administrering av 40 mikrogram dexmedetomidin per kg kroppsvekt intramuskulært samtidig med 5 mg ketamin per kg kroppsvekt, oppnås en dobling av maksimumskonsentrasjonen av dexmedetomidin uten at Tmax endres. Den gjennomsnittlige halveringstiden for eliminasjon av dexmedetomidin økte til 1,6 timer og den totale eksponeringen (AUC) økte med 50%.

 .

En dose på 10 mg ketamin / kg gitt samtidig med 40 mikrogram dexmedetomidin / kg kan gi takykardi.

 .

Administrering av atipamezol etter dexmedetomidin reverserer effekten raskt, og forkorter dermed oppvåkningsperioden. Hunder og katter er da normalt våkne og kan stå på bena i løpet av 15 minutter.

 .

For informasjon om bivirkninger, se under Bivirkninger.

 .

Hyppig og regelmessig monitorering av respirasjon og hjertefunksjon anbefales. Pulsoksymetri kan være til hjelp, men er ikke essensielt for en god overvåkning. Utstyr for manuell ventilasjon skal være tilgjengelig dersom det skulle oppstå respirasjonsdepresjon eller apnè ved bruk av dexmedetomidin og ketamin for å indusere anestesi hos katt. Det anbefales også å ha oksygen lett tilgjengelig dersom det mistenkes eller oppdages hypoksemi.

 .

Syke og svekkede hunder og katter skal ikke premedikeres med dexmedetomidin før induksjon og opprettholdelse av generell anestesi uten at det på forhånd er gjort en nytte-/risikovurdering.

 .

Ved tilfeller av overdosering bør følgende anbefalinger følges:

 .

Hund: Ved overdosering, eller hvis virkningene av dexmedetomidin blir potensielt livstruende, er den passende dosen atipamezol 10 ganger startdosen for dexmedetomidin (mikrogram/kg kroppsvekt eller mikrogram/kvadratmeter kroppsoverflate). Doseringsvolumet for atipamezol ved en konsentrasjon på 5 mg/ml er en femdel (1/5) av doseringsvolumet for Dexdomitor 0,1 mg/ml som ble gitt til hunden, uavhengig av administrasjonsmåten for Dexdomitor.

 .

Katt: Ved overdosering, eller hvis virkningene av dexmedetomidin blir potensielt livstruende, er aktuell antagonist atipamezol, administrert ved intramuskulær injeksjon. Dosen er 5 ganger startdosen av dexmedetomidin i mikrogram/kg kroppsvekt. Etter overdosering med tredobbel dose dexmedetomidin gitt sammen med 15 mg ketamin per kg kan anbefalt dose atipamezol administreres for å reversere effektene av dexmedetomidin.

Ved høy serumkonsentrasjon av dexmedetomidin øker ikke sedasjonen selv om analgesinivået øker ved ytterligere doseøkninger.

Dosevolumet av atipamezol 5 mg/ml tilsvarer en tidel (1/10) av mengden Dexdomitor 0,1 mg/ml som ble gitt til katten.

 .

Ved utilsiktet inntak eller egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. IKKE KJØR BIL, da sedasjon og endringer i blodtrykk kan forekomme.

 .

Unngå kontakt med hud, øyne eller slimhinner; bruk av vanntette hansker er å anbefale. Ved hud- eller slimhinnekontakt, skal det affiserte området skylles så fort som mulig med store mengder vann, og tilsølte klesplagg med kroppskontakt fjernes. Ved kontakt med øyne skal det skylles med rikelig mengde rent vann. Om det oppstår symptomer skal lege kontaktes for råd.

 .

Dersom gravide kvinner skal håndtere produktet, skal det tas spesielle hensyn for å unngå egeninjeksjon pga. at uterine kontraksjoner og senking av fosterets blodtrykk kan forekomme etter utilsiktet systemisk eksponering.

 .

Råd til leger: Dexdomitor er en α2-adrenoseptor-agonist. Absorpsjon kan gi kliniske symptomer, som inkluderer doseavhengig sedasjon, respirasjonsdepresjon, bradykardi, hypotensjon, munntørrhet og hyperglykemi. Ventrikulære arytmier er også blitt rapportert. Respiratoriske og hemodynamiske symptomer skal behandles symptomatisk. Den spesifikke α2-adrenoseptor-antagonisten, atipamezol, som er godkjent til bruk hos dyr, er kun brukt eksperimentelt hos mennesker for å motvirke effekter fremkalt av dexmedetomidin.

 .

Personer med kjent overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene bør håndtere preparatet med forsiktighet.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

15.03.2016.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Pakningsstørrelse: 15 ml, 10 x 15 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Norge.

Orion Pharma Animal Health.

Tlf: +47 4000 4190.

 .