Pakningsvedlegg.

 .

Curaverm 25 mg/ml vet. ”Jan F. Andersen”.

Ormemiddel for sau og geit.

 .

Introduksjon.

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

 .

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE OG TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

 .

JAN F. ANDERSEN A/S.

Musmyrveien 3.

Bergermoen.

3520 Jevnaker.

 .

Tilvirker og ansvarlig for batchfrigivelse:

Univet Ltd.

Tullyvin, Co. Cavan,

Irland.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

Navn: Curaverm vet.

Legemiddelform: Mikstur, suspensjon.

Styrke: 26 mg/ml.

 .

3. DEKLARASJON AV AKTIVT VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER.

 .

Virkestoff:

 .

Fenbendazole 25 mg/ml.

 .

Hjelpestoffer:

 .

Polysorbat 80, Natriummetabisulfitt, Karmellosenatrium, Propylenglykol, Methylparahydroksybenzoat (E218), Propylparahydroksybenzoat (E216), Natriumsitrat, Sitronsyre monohydrat, Skumdemper M30, Xanthan gummi, Renset vann.

 .

4. INDIKASJON.

 .

Ormemiddel.

 .

Sau og geit: Mot kjønnsmodne og larvestadier av rundorm i mage-tarmkanalen og mot lungeorm. Mot bendelorm hos lam.

 .

Fenbendazole hemmer karbohydratomsetningen hos rundormer og lammer nervesystemet hos bendelorm.

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

 .

Benzimidazolresistens.

 .

6. BIVIRKNINGER.

 .

Ingen kjente.

Eventuelle bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget bør rapporteres til veterinær.

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

 .

Sau og geit.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG –MÅTE.

 .

Dosering.

Løpe og tarm nematoder (rundorm), bendelorm: 5 mg/kg som engangsdose. Dette tilsvarer 2 ml mikstur pr. 10 kg.

Muellerius capillaris (lungeorm): 1,25 mg per kg daglig i 7 dager. Dette tilsvarer 1 ml pr. 20 kg daglig.

Gjenta behandlingen etter 1 måned.

 .

Gis gjennom munnen.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Anslå dyrets vekt så godt som mulig. Bruk pålitelig doseringsutstyr. Det kan doseres med en doseringssprøyte, men den riktige mengden kan også helles i dyrene f. eks. med en flaske eller lignende påsatt en liten gummislange.

 .

Fenbendazole tåles godt av dyrene og det er sikkert i bruk. Det er liten sannsynlighet for at overdosering gir symptomer.

 .

Drektighet og overgang i melk.

 .

Selv om det ikke er sett skadelige virkninger ved praktisk bruk, bør en unngå å bruke fenbendazole de første ukene av drektigheten. Preparatet skilles ut i melk, men har ingen uheldig effekt på diende avkom.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTIDER.

 .

Slakt: 14 dager.

Melk: 4 dager.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved romtemperatur ved 15-25º C. Må ikke fryse.

 .

Produktet er holdbart til den utløpsdato som er angitt på pakningen.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Preparatet må ikke blandes med bromsolanholdige preparater mot leverikter.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt preparat der holdbarheten er gått ut eller preparatet er ubrukelig av annen årsak, kan innleveres på apotek. Den tomme plastikkannen kastes i henhold til lokale regler for behandling av avfall.

 .

14. DATO FOR SISTE GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Pakningsvedlegget er sist godkjent 21.09.2005.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om legemidlet, vennligst kontakt innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

JAN F. ANDERSEN A/S.

Musmyrveien 3,

3520 Jevnaker.

Tel.:        61 31 49 49.

Faks:       61 31 49 50.