.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

CORTAVANCE 0,584 mg/ml hudspray, oppløsning til hund.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AVMARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Markedsføringstillatelsens innehaver og tilvirker:

 .

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros.

FRANKRIKE.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

 .

CORTAVANCE 0,584 mg/ml hudspray, oppløsning til hund.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Hydrokortisonaceponat       0,584 mg/ml.

 .

Inneholder ingen konserveringsmidler.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

For symptomatisk behandling av inflammert og kløende dermatose på hunder.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Ikke bruk på sår i huden.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER.

 .

Forbigående lokale reaksjoner på behandlet hudområde (rødhet og / eller kløe) kan forekomme i svært sjeldne tilfeller (færre enn 1 av 10.000 dyr).

 .

Hvis du legger merke til alvorlige bivirkninger eller bivirkninger som ikke er nevnt i denne brosjyren, informer veterinæren din med en gang.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLEART).

 .

Hunder .

 .

 .

8.       DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE .

 .

Brukes på huden.

Før påføring, skru spraypumpen på flasken.

Veterinærpreparatet påføres så ved å aktivere spraypumpen, fra en avstand på omtrent 10 cm fra området som skal behandles.

Anbefalt dose er 1,52 µg med hydrokortisonaceponat/cm2 med påvirket hud per dag. Denne dosen kan oppnås med to aktiveringer av pumpesprayen over en overflate som skal behandles tilsvarende en rute på 10 cm x 10 cm. Gjenta behandlingen daglig i 7 påfølgende dager.

Pass på å unngå å spraye i dyrets øyne.

Presentert som en flyktig spray, trenger dette veterinærpreparatet ikke noen massasje.

 .

I tilfelle tilstander som krever forlenget behandling, bør ansvarlige veterinær gjøre en risk-nytte vurdering på bruken av preparatet.

 .

Hvis symptomer ikke forbedres innen 7 dager, bør behandlingen evalueres på nytt av veterinæren.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Sprayes helst på et godt ventilert sted.

Antennelig.

Spray ikke på åpen flamme eller noe glødende materiale. Ikke røyk mens du håndterer produktet.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Må ikke brukes etter utløpsdato som er angitt på etiketten.

Holdbarhet etter anbrudd av beholderen: 6 måneder.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr.

 .

I tilfelle samtidig mikrobiell sykdom eller parasittinfestasjon, må hunden få passende behandling for denne plagen.

Da det ikke finnes spesifikk informasjon, må bruken på dyr som lider av Cushings syndrom baseres på en risiko-nytte vurdering.

Siden det er kjent at glukokorticosteroider hemmer veksten, må bruk på unge dyr (under 7 måneder gamle) baseres på en risiko-nytte vurdering og underlegges jevnlige kliniske evalueringer.

Hos 12 hunder som led av atopisk dermatitt, ble det ikke observert noen merkbar effekt på det systemiske kortisolnivået etter påføring på huden i anbefalt terapeutisk dose i 28 til 70 fortløpende dager.

 .

Den totale kroppsoverflaten som behandles bør ikke overstige en overflate tilsvarende behandling av to flanker fra ryggraden til raden av patter inklusive skuldrene og lårene. Bruk ellers bare i henhold til risiko-nytte vurdering og gi hunden jevnlig klinisk evaluering.

 .

Sikkerhet ved bruk av veterinærpreparatet under drektighet og laktasjon er ikke klarlagt. Siden systemisk absorpsjon av hydrokortisonaceponat er ubetydelig, er det usannsynlig at teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter skal oppstå ved anbefalte doser for hunder.

Bruk kun i henhold til risk-nytte vurdering av ansvarlige veterinær.

 .

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr.

 .

Får man preparatet på huden ved et uhell, anbefales det å vaske grundig med vann. Vask hendene etter bruk.

 .

Unngå kontakt med øynene. Får man preparatet i øynene ved et uhell, skyll med store mengder vann. I tilfelle øyeirritasjonen, kontakt lege.

Hvis preparatet svelges ved et uhell, oppsøk lege med en gang og vis pakningsvedlegget eller etiketten til legen.

 .

Det anbefales ikke å bruke andre lokale preparat samtidig på de samme skadene, da ingen informasjon om slik bruk er tilgjengelig.

 .

Løsemidlet i dette produktet kan farge enkelte materialer, inkludert malte, lakkerte eller andre overflater eller møbler. La påføringsstedet tørke før kontakt med slike materialer.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

16.08.2013.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Hydrokortisonaceponat påført lokalt samles opp og metaboliseres i huden, som antydet av radioaktive distribusjonsstudier og farmakokinetiske data. Dette fører til at minimale mengder når blodstrømmen. Denne egenskapen vil øke forholdet mellom ønsket lokal anti-inflammatorisk virkning i huden og uønskede systemiske virkninger.

 .

Hydrokortisonaceponat påføringer på hudskader gir rask reduksjon av rød hud, irritasjon og kløing samtidig som de generelle effektene minimaliseres.

 .

Etter lokal påføring på huden med anbefalt terapeutisk dose og i to ganger anbefalt lengde på behandlingen og opp til en kroppsoverflate tilsvarende de to flankene fra ryggraden til raden av patter inklusive skuldrene og lårene, er det ikke observert systemiske effekter.

Toleransestudier med 3 og 5 ganger anbefalt dose i dobbelt så lenge som anbefalt varighet av behandlingen førte til redusert kapasitet for produksjon av kortisol som er fullt ut reversibel innen 7 til 9 uker etter behandlingen er avsluttet.

 .

Boks som inneholder en flaske.

 .

For ytterligere informasjon om dette legemiddelt bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Norge.

Virbac Norge.

c/o Premium Pet Products.

Vollaveien 20 A.

0614 Oslo.

Tel: + 45 7552 1244.

 .