.

Pakningsvedlegg.

 .

Coopersect vet. 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning til storfe og småfe.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35.

5831 AN Boxmeer.

Nederland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Schering-Plough Ltd.

Harefield .

Middlesex UB9 6LS.

Storbritannia.

 .

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons.

Igoville.

Frankrike.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Coopersect vet. 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning til storfe og småfe.

 .

 .

3.       deklarasjon av virkestoff(er) og HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

 .

Virkestoff:

 .

Deltametrin  10 mg.

 .

Hjelpestoff:

 .

Triglyserider av middels kjedelengde ad 1 ml.

 .

 .

4.       indikasjon(er).

 .

Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe, samt lus og sauekrabbe hos sau.

 .

 .

5.       kontraindikasjoner.

 .

Ingen.

 .

 .

6.       Bivirkninger.

 .

I sjeldne tilfeller kan det forekomme utilpasshet (dårlig appetitt, muskelsitring, lett uro) i ca. 1 døgn etter behandling. Tilstanden er forbigående og ufarlig.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7.       Dyrearter som preparatet er beregnet til (MÅLARTER).

 .

Storfe og småfe.

 .

 .

8.       Dosering FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

Lam:  2,5-5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Sau: 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Kalv: 5-10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot. Skill hårene for å få god hudkontakt.

Ku: 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot.

 .

For kontroll av flått behandles dyret hver 4.- 6. uke.

For kontroll av fluer fra 2-6 ukers intervaller.

 .

 .

9.       OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kyr behandles etter kveldsmelking.

Ved innendørs behandling luftes lokalene godt.

 .

 .

10.       Tilbakeholdelsestid(er).

 .

Storfe:

Slakt: 14 dager.

Melk: 0 dager.

 .

Sau:

Slakt: 28 dager.

Melk: ikke tillatt brukt til lakterende sau som leverer melk til konsum.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Skal ikke oppbevares over 25ºC.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle forholdsregler for personer som håndterer veterinærpreparatet:

 .

Kan gi hudreaksjoner. Bruk hansker. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann. Unngå å spise, drikke og røyke samtidig med håndtering av Coopersect vet.

 .

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester kan leveres på apoteket eller ifølge lokale regler for spesialavfall. Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Coopersect vet., da preparatet er skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

13.09.2019.

 .

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

MSD Animal Health Norge AS.

Thormøhlensgate 55.

5006 Bergen.

 .