.

PAKNINGSVEDLEGG.

Clamoxyl® vet. 40 mg tabletter.

Clamoxyl® vet. 200 mg tabletter.

 .

1. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE.

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker.

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km. 47,600.

04100 Borgo San Michele (Latina).

Italia.

 .

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN.

Clamoxyl vet. 40 mg tabletter.

Clamoxyl vet. 200 mg tabletter.

 .

3. DEKLARASJON AV AKTIVT VIRKESTOFF OG HJÆLPESTOFFER.

1 tablett inneholder.

Virkestoff: Amoksicillintrihydrat tilsvarende 40 mg resp. 200 mg amoksicillin.

Hjelpestoff: Gjær som smakskorrigens.

 .

4. INDIKASJONER.

Til behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier følsomme for amoksicillin hos hund og katt.

 .

5. KONTRAINDIKASJONER.

Kjent penicillinallergi.

 .

6. BIVIRKNINGER.

Som for andre penicilliner kan allergiske reaksjoner forekomme.

Hvis De mistenker eventuelle andre bivirkninger, bør disse meldes til veterinær.

 .

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL.

Hund og katt.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI OG -MÅTE.

Til oral administrasjon.

5-10 mg/kg 2 ganger daglig i 3-5 dager, noe som tilsvarer.

½-1 tablett à 40 mg 2 ganger daglig til katt og 1 tablett à 200 mg 2 ganger daglig til 30 kg hund.

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

Kan gis sammen med mat.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID.

Ikke relevant.

 .

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

12. SPESIELLE ADVARSLER.

Ingen.

 .

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL,

RESTER OG EMBALLASJE.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

Tom emballasje kan behandles som husholdningsavfall.

 .

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

17.03.2014.

 .

15. YTTERLIGERE INFORMASJON.

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Norge.

Tlf.: 40 00 41 90.

 .