.

PAKNINGSVEDLEGG:

 .

Clamoxyl vet. 200 mg tabletter.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Finland Oy.

Tietokuja 4.

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km. 47,600.

04100 Borgo San Michele (Latina).

Italia.

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Clamoxyl vet. 200 mg tabletter.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV AKTIVT VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 tablett inneholder:

Virkestoff: Amoksicillintrihydrat tilsvarende 200 mg amoksicillin.

Hjelpestoff: Gjær som smakskorrigens.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Til behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier følsomme for amoksicillin hos hund og katt.

 .

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Kjent penicillinallergi.

 .

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Som for andre penicilliner kan allergiske reaksjoner forekomme.
Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at legemidlet ikke har virket, bør dette meldes til din veterinær.

 .

 .

7.       DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund og katt.

 .

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE.

 .

Til oral administrasjon.

5-10 mg/kg 2 ganger daglig i 3-5 dager.

       .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kan gis sammen med mat.

 .

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Ikke relevant.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Ingen.

 .

 .

13.       SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller kastes i husholdningsavfall.

Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

06.11.2019.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

 .

Orion Pharma Animal Health.

Postboks 4366 Nydalen.

0402 Oslo.

Norge.

Tlf.: 40 00 41 90.

 .