.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

Clamoxyl vet. 150 mg/ml injeksjonsvæske, suspensjon til hund, katt, storfe inkludert kalv og gris.

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Pfizer Oy.

Animal Health.

Tietokuja 4 .

00330 Helsinki.

Finland.

 .

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

 .

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Clamoxyl vet. 150 mg/ml injeksjonsvæske, suspensjon til hund, katt, storfe inkludert kalv og gris.

amoxicillin.

 .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 ml inneholder:

Virkestoff:

Amoxicillin 150 mg (som amoxicillintrihydrat).

       .

Hjelpestoffer:

Polysorbat 80 2.5 mg .

Aluminiumstearat q.s.

Ethyloleas ad 1 ml.

 .

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Infeksjoner med amoxicillinfølsomme bakterier hos hund, katt, storfe og gris.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved penicillinallergi.

Skal ikke brukes mot infeksjoner forårsaket av penicillinaseproduserende bakterier.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Som ved andre penicilliner kan allergiske reaksjoner forekomme.

 .


Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Hund, katt, storfe inkludert kalv og gris.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

7 mg/kg (tilsv. 1 ml/20 kg) 1 gang daglig i inntil 5 dager. Injeksjonen gis subkutant eller intramuskulært til hund og katt og intramuskulært til svin og storfe inkludert kalv.

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

Storfe:

Slakt: 28 dager.

Melk: 3 dager.

 .

Gris:

Slakt: 14 dager.

 .

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Dette veterinærpreparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner, noen ganger av alvorlig art. Kontakt lege ved mistanke om overfølsomhetsreaksjon.

Personer med kjent overfølsomhet overfor penicillin skal håndtere produktet med stor forsiktighet for å unngå utilsiktet selvinjeksjon, innåndning, inntak eller hudkontakt med injeksjonsvæsken.

 .

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

 .

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

 12.03.2014.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelse.

 .

Orion Pharma Animal Health.

P.b. 4366 Nydalen.

0402 OSLO.

Tlf: 40 00 41 90.

 .