.

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

 .

Calci-kêl vet "Kela" 20,8 mg Ca/ml, infusjonsvæske, oppløsning til storfe og småfe.

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

KELA N.V.

Sint Lenaartseweg 48.

2320 Hoogstraten.

Belgia.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

Calci-kêl vet ”Kela” .

20,8 mg Ca/ml, infusjonsvæske, oppløsning .

til storfe og småfe.

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

Virkestoff(er):

En ml inneholder.

Kalsiumglukonat 232,57 mg herav 20,8 mg Ca/ml.

 .

Hjelpestoffer(er):

Borsyre 64,15 mg.

Natrium metyl parahydroxybenzoat (E 215) 1,14 mg.

Vann til injeksjonsvæsker ad 1 ml.

 .

4.       INDIKASJON(ER) .

 .

Paresis puerperalis og andre hypokalsemiske tilstander hos storfe og småfe.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Skal ikke brukes ved hyperkalsemiske tilstander.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

For rask infusjon kan gi hyperkalsemi. Hyperkalsemi kan utløse hjerterytmeforstyrrelser/hjertestans.

Hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes.

 .

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER).

 .

Storfe og småfe.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

1 ml per kg sakte intravenøst. (Storfe 500 ml, småfe 50-70 ml).

 .

 .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

Intravenøs infusjon må skje langsomt og hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes .

Deler av dosen kan gis subkutant for å forlenge effekten. Dersom ny behandling er nødvendig kan denne gis 6 timer etter første dosering.

Preparatet er beregnet til engangsbruk. Restinnhold kasseres.

 .

10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

0 dager for melk og slakt.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares ved høyst 25ºC.

Beskyttes mot lys.

Holdbarhet 2 år.

Restinnhold skal kastes.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Spesielle advarsler for hver målart:

Ingen.

 .

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Intravenøs infusjon må skje langsomt og hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes.

 .

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Ikke relevant.

 .

Drektighet, diegiving:

Erfaring etter omfattende bruk av kalsiumglukonat til drektige og lakterende dyr, samt enkelte studier hvor kyr, rotter og kaniner er behandla med kalsiumklorid og magnesiumklorid, indikerer at en ikke kan forvente uønskede effekter på foster eller diende avkom ved behandling av mordyret med kalsiumglukonat.

 .

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Preparatet bør ikke administreres sammen med hjerteglykosider, sympatomimetika, metylxantiner, aminoglygosider eller tetracykliner.

 .

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

For rask infusjon kan gi hyperkalsemi. Hyperkalsemi kan utløse hjerterytmeforstyrrelser/hjertestans. Hjertets frekvens og rytme må kontrolleres under infusjonen. Dersom hjerterytmeforstyrrelser oppstår må infusjonen avbrytes.

 .

Uforlikeligheter:

Da det ikke foreligger forlikelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ikke relevant.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

02.11.2016.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

VetPharma AS.

Ravnsborgveien 31.

1395 Hvalstad.

Tlf. 66 98 60 40.

post@vetpharma.no.

 .