.

PAKNINGSVEDLEGG.

 .

AviPro AE .

 .

 .

1.       NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE.

 .

Lohmann Animal Health GmbH, Heinz -Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Tyskland.

 .

2.       VETERINÆRPREPARATETS NAVN .

 .

AviPro AE .

 .

3.       DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER).

 .

1 dose inneholder:

Virkestoff:

Levende aviær encefalomyelitt-virus (AE-virus), stamme 1143 Calnek, minimum 103.0 EID50*.

 .

*EID50= Egg infective dose 50%: Virustiter som må til for å gi infeksjon i 50% av embryonerte hønseegg som blir inokulert med viruset.

 .

Hjelpestoffer:

Dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdihydrogenfosfat, laktosemonohydrat, skummet melkpulver, vann til injeksjonsvæsker.

 .

4.       INDIKASJON(ER).

 .

Aktiv immunisering av unghøner mot aviær encefalomyelitt (AE). Passiv immunisering av avkom etter vaksinerte verpehøner i de ti første leveuker.

 .

5.       KONTRAINDIKASJONER.

 .

Klinisk syke fugler eller fugler som er blitt svekket under transport, må ikke vaksineres.

 .

6.       BIVIRKNINGER .

 .

Vaksinering av verpehøns kan føre til en svak nedgang i eggproduksjonen.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

 .

7.       DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (målarter).

 .

Høns.

 .

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE.

 .

Gis via drikkevannet.

Sørg for at hver fugl får én dose vaksine.

I prinsippet må alle fugler i en flokk vaksineres.

 .

Løs opp riktig mengde vaksine i den mengden drikkevann som fuglene vil drikke opp innen 2 timer. Vaksinen må helles over i vannrennene/drikkekarene med en gang etter oppløsning, slik at dyrene drikker vaksineløsningen innen maksimalt 2 timer etter fortynning. Ta bort fuglenes drikkevann 1-2 timer før de får vaksineholdig vann for å sørge for hurtig konsum av vaksinen. Pass på at alle fugler har tilstrekkelig tilgang til vaksineoppløsningen.

 .

  • Fastslå nødvendig antall vaksinedoser og vannmengde (se nedenfor).

  • Ikke del opp store flasker for å vaksinere mer enn ett hus eller drikkeanlegg da dette kan føre til blandingsfeil.

  • Alt utstyr som benyttes under vaksineringen (rørledninger, slanger, vannrenner, osv,) må være helt rene og ikke inneholde rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

  • Bruk kun vann som er kaldt, rent og frisk, og fortrinnsvis uten klor og metallioner. Skummet tørrmelk (2-4 g/liter vann) eller skummet melk (20-40 ml/liter vann) kan forbedre kvaliteten på drikkevannet og øke virusets stabilitet. Melken må imidlertid tilsettes minst 10 minutter før tilsetning av vaksinen.

  • Åpne vaksineflasken under vann, og løs forsiktig opp innholdet. Skyll flasken og gummiproppen i vann for å sikre at all vaksinen kommer med.

  • Vannrenner/drikkekar må være tomme for vann før vaksinering. Alle rørledninger må være tomme for vanlig vann, slik at vannrennene/drikkekarene kun inneholder vaksineoppløsningen. Hvis det er vann til stede før vaksinering må ledningene tappes ned før vaksineholdig vann tilføres.

 .

Vaksinen må brukes opp innen 2 timer. På grunn av hønenes varierende drikkemønster, kan det være nødvendig å ta bort vannet før vaksinering for å sørge for at alle fuglene drikker under vaksineringen.

 .

Vannmengden må måles opp slik at man vet den vil bli konsumert av fuglene innen 2 timer. Den fortynnede vaksineoppløsningen må tilsettes kaldt og friskt vann, og tommelfingerregelen tilsier 1000 doser vaksine i én liter vann pr. levedag for 1000 fugler. Hvis kyllingene f.eks. er 10 dager gamle, trenger man 10 liter vann til 1000 fugler.

 .

I varmt klima og for tyngre raser kan det være nødvendig å øke denne mengden til maksimalt 40 liter pr. 1000 fugler. Hvis man er i tvil, må man sjekke vannkonsumet dagen før vaksinering.

Tilfør den tilberedte vaksinen umiddelbart etter at den har blitt blandet ut.

Fuglene må ikke ha tilgang vil vanlig drikkevann mens de får vaksineholdig drikkevann.

 .

Fjern strøet i fuglenes oppholdsrom og rengjør dem for å redusere smittefaren i tiden før fuglene blir immune.

 .

       .

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK.

 .

For å unngå at de vaksinerte fuglene utsettes for ytterligere stress, bør man unngå annen immunisering 2 uker før og etter AE-vaksineringen.

Vaksineringen må ikke utføres før den 10. uken etter klekking, og ikke senere enn 4 uker før eggproduksjonen starter. Eggene kan brukes til klekking tidligst 4 uker etter vaksinering.

 .

Den fremstilte vaksineoppløsningen må beskyttes mot direkte sollys og temperaturer over 25°C.

Etter anbrudd må innholdet brukes straks.

Ikke bland ut mer vaksine enn det som kan brukes opp innen 2 timer.

I prinsippet må alle fugler i en flokk vaksineres.

En vaksineoverdose utgjør ingen fare for fuglen, mens underdosering kan føre til utilstrekkelig immunitet.

 .

 .

10.       TILBAKEHOLDELSESTID(ER).

 .

0 dager.

 .

11.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8ºC). Skal ikke fryses. Beskyttes mot sollys.

 .

Holdbarhet etter fortynning ifølge bruksanvisningen: 2 timer.

 .

Vaksinen må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på etiketten.

 .

12.       SPESIELLE ADVARSLER.

 .

Eggene kan brukes til klekking tidligst 4 uker etter vaksinering fordi vaksineviruset blir overført via eggene til avkommet inntil immuniteten hos mordyret er utviklet.

 .

Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende forlikelighet med andre vaksiner. Sikkerhet og effekt for dette legemiddel er derfor ikke vist ved bruk sammen med andre vaksiner (verken ved bruk samme dag eller på forskjellige tidspunkt).

Pass på at drikkevannet og vannbeholdere ikke inneholder rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Ikke bruk klorholdig vann til fortynning av vaksinen.

 .

Vaksinen inneholder levende virus: unngå å skvette eller søle, da dette kan medføre smittefare.

Virus vil skilles ut i fæces fra vaksinerte dyr inntil immuniteten er etablert.

 .

Ved håndtering av vaksinen må du unngå at vaksinen kommer i kontakt med øynene.

Vask og desinfiser hendene etter håndtering av vaksinen.

 .

13.       SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE.

 .

Ubrukt vaksine og avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 .

14.       DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG.

 .

31.08.2016.

 .

15.       YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

MT nr.: 95-3393.

 .

Vaksinen er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:

Pakning med 1000 vaksinedoser.

Pakning med 2500 vaksinedoser.

Pakning med 5000 vaksinedoser.

Pakning med 10 000 vaksinedoser.

 .

Større pakninger:

Pakning med 10 x 1000 vaksinedoser.

Pakning med 10 x 2500 vaksinedoser.

Pakning med 10 x 5000 vaksinedoser.

Pakning med 10 x 10 000 vaksinedoser.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

Vennligst kontakt den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om produktet.

 .